Innledning

Det er en egen (særskilt) revisjonsordning for lokalforvaltningen hjemlet i kommuneloven § 24-1, 1. ledd. Her framkommer det at:

"Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen revisor."

Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtakene treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jf. kommuneloven § 24-2, 2. ledd. Revisjonen skal omfatte regnskapsrevisjonforvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, jf. kommuneloven § 24-2, 1. ledd og RSK 001 (revidert) Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll. NKRF har utarbeidet en særskilt veileder for gjennomføring av risiko- og vesentlighetsvurdering vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

I tillegg velger kommunestyret og fylkestinget selv et kontrollutvalg til å føre løpende kontroll på deres vegne, jf. kommuneloven § 23-1, 1. ledd. Kontrollutvalget skal også påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i, at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) og at vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp, jf. kommuneloven § 23-2, 1. ledd.

Kommunelovens bestemmelser om egenkontroll, herunder kontrollutvalg og revisjon, er samlet i syvende del.

Kontrollutvalg og revisjonen er også nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg og revisjon fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (17.6.19).


Gå til:

Regnskapsrevisjon, herunder

Forvaltningsrevisjon

Eierskapskontroll