KMD:

Fristen for revisjonsberetningen blir IKKE utsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier nei til å utsette fristen for å avgi revisjonsberetning i kommuner og fylkeskommuner.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
21.4–22.4 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 Digitalt Løpende Siste opprop
26.4–3.5 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Digitalt Løpende Go to gate
20.5–20.5 Gjennomføring av individuelle intervju Digitalt 4.5 Åpen
20.5–20.5 Gjennomføring av gruppeintervjuer Digitalt 4.5 Åpen
21.5–21.5 KOMØK'21 – Kommuneøkonomikonferansen 2021 | 9 ulike tilbud gjennom året! Digitalt Løpende Go to gate
1.6 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
1.6 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen

Vis alle »

KS:

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

93 prosent av kommunedirektørene svarer at de er blitt mye eller litt mer positiv til digital samhandling nå, enn hva de var før Covid-19.

 
KS:

Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Både kommunedirektører og ordførere i norske kommuner opplever at samarbeidet mellom politikk og administrasjon er godt.

 
NorSIS:

Minst 9000 dokumenter og store e-postmengder stjålet i Østre Toten

Østre Toten kommune advarer nå alle innbyggere i kommunen over 16 år om at all kontakt de som innbyggere har hatt med kommunen, kan ha kommet på avveier.

 
KMD:

Vil gi utvidet mulighet til å holde digitale møter

Regjeringen vil gi interkommunale selskaper mulighet til å ha digitale møter og signere sine protokoller elektronisk også etter pandemien. Den foreslår også å forlenge varigheten av et midlertidig unntak om lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

 
KMD:

Finansiering av bredbånd – drift eller investering

En kommunes tilskudd til finansiering av bredbåndsutbygging kan ikke lånefinansieres og heller ikke finansieres over investeringsbudsjettet. Dette konkluderer KMD med i en uttalelse til Nærøysund kommune.

 
Ny revisorlov og -forskrift:

Informasjon om ny revisorlov og tilhørende forskrift – møte med Finanstilsynet

NKRF har hatt møte med Finanstilsynet. Bakgrunnen var ny revisorlov og forskrift til denne, som begge trådte i kraft 1. januar 2021.

 
MedlemsInfo (+):

Informasjon 2021/05 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om uttalelser og rapporter fra revisor. (Oppdatert: 23.3.2021)

 
MedlemsInfo (+):

Informasjon 2021/04 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om beretninger for kommuner og fylkeskommuner med avvik fra normalberetningen 2020. (Oppdatert 14.4.2021)

 

Ny veiledning – Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen

NKRFs styre har fastsatt en ny veiledning til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen.

 
Helsedirektoratet:

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene

Nytt rundskriv fra Helsedirektoratet om registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene. ENDRET FRIST: 3. mai.

 
Statsforvalterens fellestjenester | STAF:

Nasjonal tilsynskalender – prosjektfase 3

Tilsynskalenderprosjektet startet høsten 2018 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Formålet er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner slik det følger av kommuneloven §§ 30-6 og 30-7.

 
NKRF mener:

På vakt for fellesskapets verdier også under koronapandemien

LEDER | Smitteutbruddene dukker opp som paddehatter – først et sted, så et annet sted. Vi vet ikke hvor det slår til neste gang. Dette illustreres med stadige nyhetsoppslag om plutselig smitte ulike steder i landet.

 

Undersøkelser av beredskap og håndtering av koronautbruddet i Oslo

Myndighetenes respons på koronapandemien er ekstraordinær, svært kraftfull og inngripende. Tiltakene har betydelige konsekvenser for innbyggere, virksomheter og organisasjoner.

 

Kontroll i mediene

Når det stormer i Kommune-Norge, er ofte kontrollutvalgene og kommunerevisorene i fokus. Enten fordi de har bidratt til å avdekke alvorlige forhold, eller ved at de ikke har gjort det.

 
Kronikk:

Tillit og eierskap

KRONIKK | Vi er så heldige å bo i et land hvor det er høy tillit mellom innbyggere og ulike politiske institusjoner både på nasjonalt og lokalt nivå.

 

KOMØK'21 – 9 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning.
MERK: Neste tilbud er 21. mai | Halvdagskonferanse - Kommuneproposisjonen

 
Helsedirektoratet:

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – rapportering for 2020

Nytt rundskriv om tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.

 

Årsoppgjørsrevisjonen 2020

Ny kommunelov fører med seg nye måter å stille opp årsregnskapet på og nye bestemmelser for å avslutte regnskapet. Kommunene skal også for første gang avlegge konsolidert årsregnskap.

 
Oppdatert informasjon:

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene?

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 15. april

 

Flere nyheter

Skatteinfo nr. 3/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Protokoll fra styremøte 26. mars 2021

Styret hadde møte 26. mars 2021 på Teams.

Status Kommune 2021

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene våre?

Innsyn i en e-post som inneholder kundelister

Et foretak ba om innsyn i all korrespondanse mellom et IT-selskap og en kommune for en periode på ca. to år. Kravet omfattet en e-post der navn på noen av IT-selskapets kunder fremgikk.