Leder:

Nye rammebetingelser og nye kontrollutvalg

I løpet av juni ble både budsjett- og regnskapsforskriften og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
25.9–25.9 Ny kommunelov og forskrifter Porsgrunn Løpende Go to gate
26.9–26.9 Ny kommunelov og forskrifter Værnes Løpende Go to gate
15.10–16.10 D.2.10 Presentasjonsteknikk Lillestrøm Løpende Go to gate
16.10–17.10 A.2.52 En effektiv vei til gode revisjonsbevis Gardermoen Løpende Go to gate
21.10–22.10 Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Lillestrøm Løpende Go to gate
23.10–24.10 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Gardermoen 19.9 Åpen
30.10–31.10 NKRFs Lederkonferanse 2019 Trondheim Løpende Go to gate
13.11–14.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Gardermoen 10.10 Åpen

Vis alle »

GDPR-status fra en kommune – hvordan har vi det med etterlevelsen i dag?

Kan man trekke sikre konklusjoner om status for etterlevelse av det nye personvernregelverket i kommune-Norge ut fra observasjoner gjort i én kommune? Neppe. Likevel kan det være enkelte læringspunkter å hente, både for store og små kommuner, ut fra de erfaringene vi har gjort oss i Sarpsborg.

 

Eierskapskontroll – status og veien videre

Høsten 2018 fastsatte styret i NKRF ny veileder for selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll. I forkant av dette vedtok Stortinget ny kommunelov. Veilederen søkte å ta hensyn til denne. Senere har departementet fastsatt ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

 

Ny brukervennlig søkemotor til Forvaltnings­revisjons­registeret

Norges Kommunerevisorforbund har i samarbeid med Riksrevisjonen utviklet søkemulighetene for Forvaltningsrevisjonsregisteret, og også gjort det mer tilgjengelig.

 
NKRF mener:

Rettssikkerhet – en del av fellesskapets verdier

NKRF mener | Kommunerevisjonene bidrar til å styrke innbyggernes rettssikkerhet i den kommunale forvaltningen både gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

 

Invitasjon: Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen inviterer til workshop for læring og påvirkning 21. - 22. oktober i Lillestrøm.

 

Flere nyheter

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 5. september 2019 på Skype.

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

Rapport om effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017

Senter for økonomisk forskning (SØF) har ferdigstilt rapport om beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene.

Protokoll fra styremøte 28. august 2019

Styret hadde møte 28. august 2019 i Oslo.