Høring – Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene

To forslag til anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene sendes på ekstern høring med frist 24. mars 2023.

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
14.3–15.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2023 Trondheim 9.2 Åpen
25.4–26.4 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 28.3 Åpen

Vis alle »

Skatteetaten:

Kontrolloppstilling for 2022

Selskaper og andre virksomheter som leverer ny skattemelding for næringsdrivende for 2022, skal ikke sende inn skjemaet RF-1022 Lønns og pensjonskostnader – også kalt kontrolloppstillingen.

 
Skatteetaten:

Skatteinfo nr. 1/2023

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

 
Transparency International – CPI 2022:

TIs korrupsjonsindeks 2022 er publisert

Corruption Perception Index (CPI) rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Norge beholder 4. plassen bak Danmark, Finland og New Zealand, men er foran Sverige på rangeringen.

 
FIN:

Mva og momskompensasjon ved omtvistede krav

Avgiftshåndteringen ved omtvistede krav knyttet til tilvirkningskontrakter er endret fra 1. januar 2023.

 
KDD:

Tolkningsuttalelse om digital deltakelse for revisor i kommunestyret og kontrollutvalget

Revisor kan kun delta digitalt i møter i kommunestyrer og kontrollutvalg hvis møtet er lovlig innkalt som fjernmøte.

 
Helsedirektoratet:

Ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede

Helsedirektoratet har nå publisert årets rundskriv om refusjon av utgifter til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene. Fristen er satt til 2. mai for begge.

 
Miljødirektoratet:

Få kommuner hadde vesentlig nedgang i klimagassutslipp i 2021

Miljødirektoratet har publisert nye klimagassutslippstall for kommuner og fylker.

 
Ny lov:

Støtteprosessloven har trådt i kraft

Den nye loven om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven) trådte i kraft fra nyttår.

 
KDD:

Grunnlag for beregninger av trekket i rammetilskuddet for kraftkommuner

Stortinget har vedtatt at kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft i områder med svært høye strømpriser, får et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen tre milliarder kroner i år. Trekket er fordelt etter gitte kriterier.

 
Sivilombudet:

Får ikke innsyn i digital politikerportal

Mange kommuner bruker digitale løsninger i forbindelse med forberedelse av de folkevalgtes møter. Sivilombudet har på bakgrunn av en innsynsklage undersøkt bruken av Larvik kommunes digitale «politikerportal».

 
KDD:

Ny rapport om møte­offentlighet i kommuner og fylkeskommuner

Kommune- og fylkespolitikere er samstemte om den demokratiske verdien av åpne møter, viser en ny rapport fra Oxford Research.

 
NKRF mener:

Åpenhet, ytringsfrihet og demokrati – tre viktige tema i 2023

LEDER | Til høsten er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. NKRF tar ikke stilling til hvem som bør velges, men vi mener at vi og våre medlemmer er en viktig forutsetning lokaldemokratiet.

 

Gransking – prinsipper for at berørte ikke skal oppleve en Kafka-prosess

Det foreligger i dag ikke et lovregulert rammeverk som setter krav til hvordan en gransking skal gjennomføres, eller hvem som kan utføre en gransking. Normer og standarder som regulerer en gransking er fragmenterte og framgår av rettsregler, veiledere, teori og skjult kunnskap hos den enkelte gransker og/eller organisasjoner som utfører granskinger.

 

Ivaretar kontrollutvalgene sitt lovpålagte påseansvar når det gjelder økonomiforvaltning?

Får kontrollutvalgene tilstrekkelig hjelp fra revisor og sekretariat til å ivareta sitt påseansvar, og har utvalgene tilstrekkelig med ressurser?

 

Årsoppgjørsrevisjonen 2022

Årsoppgjøret for 2022 står for døren. Dette året er ikke preget av de store nyhetene, men det har kommet noen avklaringer på sentrale områder som en bør kjenne til.

 
Oppdatert!

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

 
MedlemsInfo (+):

Informasjon 2022 fra revisjons- og regnskapskomiteen og forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Felles Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen og forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen om intern kvalitetsstyring i revisjonsenhetene.

 

Flere nyheter

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 12. januar 2023 i Oslo.

Overhalla felt i KOFA for brudd på regelverket

Overhalla kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om brøyting og strøing av kommunale veier og plasser.

Protokoll fra styremøte 1. november 2022

Styret hadde møte 1. november 2022 i Trondheim i forkant av Lederkonferansen.

Endringer i flere regnskaps­standarder i 2022 som følge av endringer i regnskaps­loven

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har vedtatt endringer i flere regnskapsstandarder som følge av endringer i regnskapsloven. Endringene har vært på høring.