NKRF mener:

Hvem bør velges til kontrollutvalget?

NKRF mener | Kommuneloven stiller strenge regler for hvem som kan velges til kontrollutvalg. I tillegg til å oppfylle disse, er det viktig å tenke gjennom hvem som bør velges.

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
18.10–7.12 Klientens bruk av IT, risikohåndtering og test av intern kontroll Værnes Løpende Go to gate
19.10–19.10 Endringer i økonomireglene for IKS Digitalt 17.10 Nyhet!
23.10–24.10 Finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner Digitalt 12.10 Åpen
26.10–26.10 Revisjon av regnskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd Digitalt 12.10 Nyhet!
30.10–30.10 Endringer i økonomireglene for IKS Digitalt 26.10 Nyhet!
1.11–2.11 NKRFs Lederkonferanse 2023 Stavanger Løpende Go to gate

Vis alle »

Revisorforeningen:

Søknad om revisorregisternummer – etterutdanningskravet ved avviklet foreldrepermisjon

Revisorforeningen har bedt Finanstilsynet om å revurdere sin forvaltningspraksis for søkere om revisorregisternummer med foreldrepermisjon utover seks måneder. Finanstilsynet har i svarbrev til Revisorforeningen opprettholdt sin forståelse. OPPDATERT: 28. september.

 

Høring – Anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene

Forslag til anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene for budsjett for kontrollarbeidet sendes på ekstern høring med frist 2. oktober 2023. Oppdatert: 29. september

 
KDD:

Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner.

 
KS FoU:

Vann- og avløpsgebyrer – behov for endringer

Ifølge KS bør investeringer innen vann og avløp med økonomisk levetid på over 40 år, avskrives over flere år enn hva dagens regelverk tillater.

 
Åpenhetsbarometeret 2023:

Slik er åpenheten i kommunene

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har for femte gang gransket hvor åpne landets kommuner er. Årets vinner er igjen Ørland kommune i Trøndelag.

 
KDD:

Veileder om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting og valg til folkevalgte organer

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting og valg til folkevalgte organer.
---> Se lenke nederst i artikkelen til opptak og lysark fra KDDs webinar om det konstituerende møtet og valg til folkevalgte organer.

 
KDD:

Orientering om nye regler for interkommunale selskaper

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt ut en orientering om nye regler for interkommunale selskaper – endringer i IKS-loven mv.

 
Virke:

Hver fjerde bedrift mener at kommunens næringspolitikk er dårlig

Virkes lokalvalgsundersøkelse viser at mange bedrifter er misfornøyde med kommunens saksbehandlingstid og tilgangen på arbeidskraft.

 
NKRF mener:

Høringsuttalelse til nye regler om bærekraftsrapportering

NKRF har avgitt høringssvar til Finansdepartementet om Verdipapirlovutvalgets utredning om gjennomføring av EU-direktivet om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) i norsk rett (NOU 2023: 15).

 
EU:

Lav tillit til nasjonalt antikorrupsjonsarbeid i EU

64 prosent av europeerne mener korrupsjon er uakseptabelt. 27 prosent synes det er akseptabelt å gi en gave eller gjøre en tjeneste (26 prosent) for å få noe fra en offentlig forvaltning eller en offentlig tjeneste, mens 16 prosent synes det er akseptabelt å gi penger av den grunn.

 
NKRF mener:

I beredskap for demokratiet

LEDER | Arendalsuka omtales ofte som en demokratifestival. Både beredskap, og korrupsjon og misligheter har med demokrati å gjøre. Dermed er det relevant for kontroll og revisjon.

 

Tilrettelegging for nye kontrollutvalg – sekretariatet er treneren for «kontrollutvalgslaget»

Sekretariatet har en viktig rolle i å tilrettelegge for at kontrollutvalget kan prestere best mulig i den nye valgperioden. Som rådgiver i Konsek Trøndelag og tidligere lokalpolitiker er jeg opptatt av å skape interesse og engasjement om kontrollutvalgsarbeidet hos lokalpolitikerne.

 

Hvem kan og bør velges til kontrollutvalget?

Valg til nye kommunestyrer og fylkesting står for døren. Etter konstitueringen skal disse velge sitt kontrollutvalg. Tidligere erfaringer har vist at dette kan by på en del utfordringer på grunn av de strenge valgbarhetsreglene, som ble ytterligere strammet inn med endringene i kommuneloven av 2018.

 
Kronikk:

Konjunkturene og kommuneøkonomien

KRONIKK | Bildet som nå mot slutten av sommeren fremtrer av norsk økonomi er lite entydig. Til tross for ett år med økt arbeidsledighet, er den i et historisk perspektiv fortsatt lav og en stor andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder er sysselsatt.

 
DFØ:

Ny veileder: Beste praksis for kontraktsoppfølging

Den nye veilederen fra DFØ gjelder både kontraktsoppfølging generelt og oppfølging av krav som skal motvirke arbeidslivskriminalitet spesielt. Den er et av tiltakene i forbindelse med gjennomføringen av Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv.

 
Norgesmodellen:

Tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Regjeringen innfører strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygge-og anleggsnæringen.

 
Intern høring (+):

Intern høring | Nytt opplegg for NKRFs kvalitetskontroll­ordning

Styret inviterer til intern høring med frist 2. oktober 2022.

 

Flere nyheter

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 22. september 2023 på Teams.

Informasjon 2023/05 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om engasjementsbrev.

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 12. september 2023 i Kristiansand i forkant av samlingen for kontrollutvalgssekretariater.

Protokoller fra møter i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøter 10. mai og 13. september 2023.