NKRF mener:

75 år på vakt for fellesskapets verdier

Norges Kommunerevisorforbund fyller 75 år i år. Dette vil vi markere gjennom hele året – og høydepunktet blir vår jubileumskonferanse til høsten.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
22.1–22.1 Nye selvkostregler Oslo 15.1 Fullbooket
29.1–30.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 Gardermoen Løpende Åpen
10.3–11.3 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 6.2 Åpen
26.3–26.3 D.2.11 Klart språk Gardermoen 20.2 Åpen
21.4–22.4 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 19.3 Åpen

Vis alle »

Kommunerevisoren:

Text mining, spørreundersøkelse, intervjuer og observasjon – metodemangfold i en undersøkelse om ernæringsarbeid i hjemmetjenesten

Metodemangfold var viktig da vi skulle vurdere hjemmetjenestens arbeid med ernæringen til brukerne. I tillegg til en rekke kvalitative metoder, brukte vi text mining i to millioner journalnotater.

 

Tilsynskalender for samordning av planlagte statlige tilsynsaktivteter

Fra 2020 tar fylkesmennene og flere andre statlige tilsynsetater i bruk en felles nasjonal tilsynskalender for tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalgssekretariatene kommer på til våren.

 
Oppdatert!

Ny kommunelov - oppdaterte kommunale regnskapsstandarder

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har oppdatert de kommunale regnskapsstandardene og tilpasset dem til ny kommunelov med forskrifter.

 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Med ny kommunelov blir forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen en pliktig oppgave for regnskapsrevisor.

 
Oppdatert!

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering

NKRFs styre har fastsatt en oppdatert veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering (tidl. omtalt som overordnet analyse).

 
Kronikk:

Riksrevisjonen skal ikke undersøke alt

Riksrevisjonen må på banen! Dette er en sak for Riksrevisjonen! Uttalelser som dette er hyppige når kritikkverdige forhold diskuteres i media og i politikken. At mange peker på oss er en tillitserklæring, men samtidig må vi være tydelige på hva vi kan undersøke og ikke.

 

Regjeringen har lagt fram forslag til ny revisorlov

Lovforslaget skal bidra til å sikre høy tillit til revisjonstjenester i Norge og gi en moderne revisjonsregulering som er i samsvar med EØS-retten.

 

Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget!

Denne artikkelen er ment som «førstehjelp» for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet samt gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

 

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

 

Flere nyheter

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 8. januar 2020 i Oslo.

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

Referat fra fellesmøte mellom forvaltningsrevisjons­komiteen og selskapskontroll­komiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen hadde fellesmøte 7. januar 2020 i Oslo.

Intern høring - et rådslag om strategi

Styret har siden høsten 2019 jobbet med NKRFs strategi, og inviterer nå til intern høring med frist 2. juni 2020.