Forvaltningsrevisjons­registeret (3915) er oppdatert ...

... med rapporter (184) fra Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
10.3–11.3 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm Løpende Go to gate
26.3–26.3 D.2.11 Klart språk Gardermoen Løpende Go to gate
21.4–22.4 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 19.3 Åpen
26.5–27.5 KOMØK20 - Kommuneøkonomikonferansen 2020 Oslo Løpende Åpen

Vis alle »

NKRF mener:

Undersøkelser av innkjøp er sentralt i egenkontrollen

NKRF mener | Selv om ingen har ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser, blir dette undersøkt både av kontrollutvalgene og kommunerevisjonene.

 

Ressurskrevende tjenester – kontroll av ordningen

Helsedirektoratet har gjennomført stedlig kontroll i ti kommuner og utarbeidet en rapport som omhandler resultater fra kontrollen.

 
NKRF mener:

Kontrollutvalg til besvær?

Et kontrollutvalg skal ikke være til besvær! Utvalgets oppgave er ikke å finne feil, men bidra til forbedring og læring. Selv om utvalget har en kontrollerende rolle, må denne utøves på en måte som synliggjør at kommunen som helhet har nytte av den jobben utvalget gjør.

 

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene

Nytt rundskriv om registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene.

 

Tilsynskalender for samordning av planlagte statlige tilsynsaktivteter

Fra 2020 tar fylkesmennene og flere andre statlige tilsynsetater i bruk en felles nasjonal tilsynskalender for tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalgssekretariatene kommer på til våren.

 
Oppdatert!

Ny kommunelov - oppdaterte kommunale regnskapsstandarder

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har oppdatert de kommunale regnskapsstandardene og tilpasset dem til ny kommunelov med forskrifter.

 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Med ny kommunelov blir forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen en pliktig oppgave for regnskapsrevisor.

 
Oppdatert!

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering

NKRFs styre har fastsatt en oppdatert veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering (tidl. omtalt som overordnet analyse).

 

Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget!

Denne artikkelen er ment som «førstehjelp» for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet samt gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

 

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

 

Flere nyheter

ROBEK – Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse

Kapittel 28 i den nye kommuneloven om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse, innebærer flere endringer i ROBEK-reglene.

Informasjon 2020/03 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet.

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 11. februar 2020 i Oslo.

Orientering fra fagkomitemøte i GKRS 8. januar 2020

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) hadde sitt første møte i 2020 8. januar.