NKRF mener

Rettssikkerhet – en del av fellesskapets verdier

NKRF mener | Kommunerevisjonene bidrar til å styrke innbyggernes rettssikkerhet i den kommunale forvaltningen både gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
10.9–10.9 Ny kommunelov og forskrifter Gardermoen Løpende Go to gate
11.9–12.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2019 Oslo Løpende Go to gate
17.9–18.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Gardermoen Løpende Go to gate
18.9–19.9 A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon Gardermoen Løpende Go to gate
25.9–25.9 Ny kommunelov og forskrifter Porsgrunn 22.8 Åpen
26.9–26.9 Ny kommunelov og forskrifter Værnes 22.8 Åpen
15.10–16.10 D.2.10 Presentasjonsteknikk Lillestrøm 12.9 Åpen
16.10–17.10 A.2.52 En effektiv vei til gode revisjonsbevis Gardermoen 12.9 Åpen
21.10–22.10 Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Lillestrøm 17.9 Åpen
23.10–24.10 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Gardermoen 19.9 Åpen

Vis alle »

Invitasjon: Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen inviterer til workshop for læring og påvirkning 21. - 22. oktober i Lillestrøm.

 

Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon – NKRF er hørt på mange punkter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift til den nye kommuneloven.

 
Leder:

En hektisk vår – og et spennende jubileumsår

Det har vært en hektisk vår. Utkast til forskrifter har kommet som perler på en snor, og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har gjennom sine fagkomiteer og styret behandlet høringsuttalelser.

 

Kronikk: Politikere kommer og går, revisorer består

En valgsperiode er snart over, og nye kontrollutvalg skal velges. De må raskt kunne sette seg inn i oppgavene sine, og da er de som «blir igjen» – sekretariatene og revisjonene – viktige i kompetanseoverføringen.

 

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll

Tilsynsrapporter kan gi nyttig og relevant informasjon til kontrollutvalgets arbeid, for arbeidet med overordnet analyse og for tema og vinkling i en forvaltningsrevisjon. Motsatt kan god egenkontroll redusere behovet for tilsyn.

 

Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser – NKRFs høringsuttalelse

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KMD om de nye forskriftene til kommunelovens økonomibestemmelser. Høringsfristen er 9. august 2019.

 

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser – endelig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser som endelig kommunal regnskapsstandard.

 

Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven.

 

Flere nyheter

Åpenhet i Europas hovedsteder kartlagt – Oslo ikke best i klassen

Hvor åpne er hovedstedene i Europa om politiske beslutningsprosesser, pengebruk, lobbyvirksomhet, de folkevalgtes økonomiske interesser, hvem som vinner kontrakter?

Kommune-NM: Vinnerne har mange private arbeidsplasser

Resultatene fra NHOs Kommune-NM viser hvor i landet næringsklimaet er best. Årets vinner er Oslo.

Statlig detaljstyring kan svekke lokaldemokratiet

Prinsippet om statlig rammestyring av kommunene for å sikre dem nødvendig handlefrihet, brytes jevnlig, viser en ny rapport. Detaljstyring gir kommunene mindre fleksibilitet og hindrer dem i å gjøre gode prioriteringer basert på lokale behov.

Rutine for lukking av møter, føring av møtebok og taushetsplikt for folkevalgte og ansatte

Sivilombudsmannen har undersøkt Brønnøy kommunes reglement for kommunestyret av eget tiltak.