Ny kommunelov trer snart i kraft

Når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres i høst, skal de forholde seg til en helt ny kommunelov.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
21.10–22.10 Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Lillestrøm Løpende Go to gate
23.10–24.10 B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Gardermoen Løpende Go to gate
30.10–31.10 NKRFs Lederkonferanse 2019 Trondheim Løpende Go to gate
13.11–14.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Gardermoen Løpende Go to gate
20.11–21.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2019 Gardermoen Løpende Go to gate
14.1–15.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Lillestrøm 12.12 Åpen

Vis alle »

Bruk av vann- og avløpsgebyret til å finansiere overvann og vann til brannslokking

Kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.

 

Hva betyr statsbudsjettet for kommunesektoren?

KS har gjennomgått de viktigste følgene av statsbudsjettet 2020 for kommunene og fylkeskommunene.

 

Ny kommunelov - de kommunale regnskaps­standardene oppdateres

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapskikk (GKRS) har, som følge av tilpasning til ny lov med forskrifter, oppdatert KRS nr. 1, 2, 3 og 4.

 

Evalueringsprisen 2019 gikk til Kommunerevisjonen i Oslo

Norsk evalueringsforening har tildelt Evalueringsprisen 2019 til Kommunerevisjonen i Oslo. Vi gratulerer - vel fortjent!

 
Leder:

Nye rammebetingelser og nye kontrollutvalg

I løpet av juni ble både budsjett- og regnskapsforskriften og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

GDPR-status fra en kommune – hvordan har vi det med etterlevelsen i dag?

Kan man trekke sikre konklusjoner om status for etterlevelse av det nye personvernregelverket i kommune-Norge ut fra observasjoner gjort i én kommune? Neppe. Likevel kan det være enkelte læringspunkter å hente, både for store og små kommuner, ut fra de erfaringene vi har gjort oss i Sarpsborg.

 

Eierskapskontroll – status og veien videre

Høsten 2018 fastsatte styret i NKRF ny veileder for selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll. I forkant av dette vedtok Stortinget ny kommunelov. Veilederen søkte å ta hensyn til denne. Senere har departementet fastsatt ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

 

Flere nyheter

Informasjon 2019/04 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om revisors oppgaver og plikter etter hvitvaskingsloven.

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde møte 8. oktober 2019 på Skype.

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 3. oktober 2019 på Skype.

eINFO 19/6 - Tolkningsuttalelser om valgbarhet i ny kommunelov

Store deler av den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter trer i kraft fra det konstituerende møtet i de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene. Allerede har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avgitt to tolkningsuttalelser om valgbarhet i den nye loven. eINFOen gir en nærmere redegjørelse for disse.