NKRF forside

NKRF mener:

Krigens påvirkning på kommunene

LEDER | Russlands krig mot Ukraina er nå inne i sitt tredje år. Samtidig er det krig i Gaza, noe som i sin tur fører til en meget spent situasjon i Midtøsten. Hvordan påvirker dette norske kommuner – og i sin tur kontroll og revisjon i kommunene?

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
3.6–4.6 KOMØK'24 – Kommuneøkonomikonferansen 2024 Gardermoen 27.5 Åpen
12.6–13.6 NKRFs Fagkonferanse 2024 Kristiansand Løpende Go to gate
1.9–3.9 Den 35. Nordiske Kommunale Revisorkonferansen Bergen, Norge 26.7 Åpen
27.9–27.9 Praktisk bruk av KI-verktøy i forvaltningsrevisjon Digitalt 11.9 Nyhet!

Vis alle »

NOU 2024: 9:

Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget foreslår i sin andre delutredning at sikkerhet og beredskap skal ivaretas i offentlige anskaffelser. Utvalget foreslår også hvordan lokale aktører kan delta i konkurransen om offentlige kontrakter.

 
Deloitte:

Lavere terskel for å varsle med ny Høyesterettsdom

Arbeidsgivere må være klar over hva som er varsel og ikke. Det kan ha stor betydning for om varslingssaker blir håndtert riktig og innebære betydelig risiko og kostnader dersom det glipper.

 
Revisorforeningen:

Praktisk eksamen for revisor

Revisorforeningen avholder praktisk eksamen for revisor torsdag 7. november 2024. Påmeldingsfristen er mandag 9. september.

 
Samfunnsbedriftene:

Eierstyringsundersøkelsen 2024: Stort behov for opplæring i eierstyring

Bare 1 av 4 kommunalt eide bedrifter har hatt opplæring i eierstyring. Ifølge Samfunnsbedriftene er det et stort potensial for bedre samhandling mellom bedriften og eierne.

 
NKRF:

Ny veileder fra NKRF

Styret i NKRF har fastsatt «Veileder for kontrollutvalgets behandling og oppfølging av nummererte brev fra regnskapsrevisor».

 

Hvordan kan kommunen sikre seg mot cyberangrep?

Hvem av oss kommer til å bli angrepet av hackere i morgen? Eller – hvem av oss er allerede under angrep? Hvis du tror at dette ikke kan ramme din kommune, bør du lese dette intervjuet med forskningssjef Maria Bartnes ved SINTEF Digital.

 

Tillitsreformer – erfaringer fra Skandinavia

Tillitsreformene skal oppnå avbyråkratisering, effektivisering og fornying og skal skje gjennom desentralisering, myndiggjøring, resultatorientering og samarbeid.

 
Kronikk:

Riksrevisjonen i endring

KRONIKK | Riksrevisjonen er inne i en spennende tid. Vi venter på ny lov, diskuterer hvilken strategisk retning vi skal gå, og jobber målrettet med et eget kvalitetsprogram. Vi er i endring for å møte fremtidens behov.

 
KS:

Digital robusthet i kommunal sektor

KS har utarbeidet en rapport for å analysere kommunenes robusthet og evne til å forebygge, oppdage og håndtere dataangrep.

 
KS:

KI på dagsorden i kommunesektoren

På oppdrag fra KS har Sopra Steria kartlagt muligheter og barrierer kunstig intelligens (KI) kan gi kommunesektoren. Rapporten ble i forrige uke presentert på KS-konferansen eKommune 2024.

 
KS:

Utfordringer knyttet til digitalisering i kommunesektoren

KS har utredet hvordan utfordringene knyttet til digitaliseringen av kommunal sektor best kan håndteres framover. Utredningen har tydeliggjort hvilke oppgaver som bør håndteres på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

 
NFD:

Lover digital skjemaløsning for IKS

Interkommunale selskaper (IKS) nå ser ut til å slippe papirskjemaer til Brønnøysundregistrene.

 
KS:

KS lanserer gevinstkalkulator for klart språk

En kalkulator utarbeidet av Menon på vegne av KS beregner kostnader og gevinster knyttet til klart språk.

 
Gratulerer!

Sørlandet kommunerevisjon med spennende oppdrag for Stortinget

Stortingets presidentskap har etter en anbudskonkurranse valgt Sørlandet kommunerevisjon IKS som ny revisor for partigruppenes regnskaper på Stortinget.

 
KDD:

Høring – forskrift om minimumsavdrag på lån for kommuner og fylkes­kommuner mv.

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt forslag til en ny forskrift om minimumsavdrag på lån på høring. Høringsfrist: 1. august 2024.

 
Arbeidstilsynet:

Kommunene mangler kompetanse om kontrollarbeidet

Arbeidstilsynets tilsyn med 46 kommuner i 2023 viser at få oppfyller kontrollplikten de har som offentlige oppdragsgivere.

 
NKRF (+):

Nytt verktøy: KontrollutvalgGPT – vi tester bruken av KI

NKRF har utviklet en egen chatbot «KontrollutvalgGPT», som fritt kan benyttes av medlemmene til veiledning knyttet til temaer om kontrollutvalg og tilhørende problemstillinger. Verktøyet er laget ved hjelp av verktøyet ChatGPT 4.0.

 
KDD:

Tolkningsuttalelser om selvkost ved bruk av IKS

Kommunal- og distriktsdepartementet har i to tolkningsuttalelser til kommuneloven § 15-1 uttalt seg om beregning av selvkost når produksjonen foregår i et IKS.

 
Skatteetaten:

Prinsipputtalelse om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam

Kommuner kan ifølge Skatteetaten forskuddsfakturere gebyr for tømming av slam i samsvar med bokføringsforskriften § 5-2-6.

 

Flere nyheter

Informasjon 2024/2 fra FRESK-komiteen

Informasjon fra FRESK-komiteen om manglende svar ved verifisering av intervju.

Informasjon 2024/1 fra FRESK-komiteen

Informasjon fra FRESK-komiteen om personvern og håndtering av data.

Protokoller fra møter i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøter 12. mars, 10. april og 8. mai 2024.

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 5. april 2024 på Teams.