Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene? Oppdatert informasjon

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 8. april

 

Forslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

Regjeringen har i statsråd fremmet forslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven. Forslaget er i all hovedsak i tråd med høringsforslaget.

 

Behandlingen av ny revisorlov utsatt til høsten

Koronapandemien medfører at Stortingets videre behandling av ny revisorlov er utsatt til høsten.

 

Forvaltningsrevisjons­registeret (3991) er oppdatert ...

... med rapporter (59) fra Viken, Vestfold og Telemark og Rogaland.

 
Ny standard:

RSK 301 Forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

Styret i NKRF har fastsatt en ny RevisjonsStandard Kommuner – RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

 
Høring:

RSK 001 Forvaltningsrevisjon og RSK 002 Eierskapskontroll

Forslag til revidert standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og ny standard for eierskapskontroll (RSK 002) sendes på høring med frist 10. mai 2020.

 

Helsedirektoratet utvider rapporteringsfristene til 1. mai

Direktoratet har etterkommet NKRFs anmodning om en utvidelse av fristene for attestasjoner i forbindelse med ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede.

 

Kommunalt oppgavefellesskap vs. interkommunalt selskap

Interkommunalt samarbeid organisert etter § 27 i tidligere kommunelov må omdannes innen 2023.

 

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19, fastsatt midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

 
NKRF mener:

Nye kontrollutvalg og rammevilkår

Kontrollutvalgskonferansen 2020 er nettopp gjennomført. Over 800 kontrollutvalgsmedlemmer og andre som er engasjert i kontroll og revisjon i kommunal sektor var til stede og tok del i interessante debatter og foredrag om viktige tema.

 

Revisjon av kommune­regnskapet – utvalgte problemstillinger

Historisk har revisjon av kommuneregnskapet vært betraktet som noe helt spesielt, og lenge ble det ansett som en egen profesjon å revidere kommuner.

 

Varsling – har kommune­revisjonen en rolle?

Nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2020. De nye reglene innebærer en styrking av varslerens vern og samtidig en del skjerpede plikter for virksomhetene.

 
Kronikk:

Trening gir styrke, også i antikorrupsjonsarbeidet

KRONIKK | «Hvordan kunne det skje?» «Hun måtte jo forstå at dette ville bli oppdaget!» Slike reaksjoner er vanlige når uønskede og kritikkverdige forhold blir avdekket i kommunesektoren.

 
NKRF mener:

Undersøkelser av innkjøp er sentralt i egenkontrollen

NKRF mener | Selv om ingen har ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser, blir dette undersøkt både av kontrollutvalgene og kommunerevisjonene.

 

Ressurskrevende tjenester – kontroll av ordningen

Helsedirektoratet har gjennomført stedlig kontroll i ti kommuner og utarbeidet en rapport som omhandler resultater fra kontrollen.

 

Flere nyheter

Kompensasjon og fradragsrett for merverdiavgift ved kommunal/­fylkeskommunalt samarbeid i veiprosjekter o.l.

Skatteetaten med prinsipputtalelse som behandler spørsmål som oppstår når kommuner/fylkeskommuner går sammen om å løse veiprosjekter og lignende.

Fagkomitemøte i GKRS

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapskikk (GKRS) hadde møte 31. mars 2020 via Skype.

Protokoll fra styremøte 6. april 2020

Styret hadde skypemøte 6. april 2020.

Protokoll fra styremøte 30. mars 2020

Styret hadde skypemøte 30. mars 2020.