Offentlig revisjon på offensiven

LEDER | NKRF arrangerte, sammen med Riksrevisjonen og IIA Norge, 17. og 18. oktober Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon. På grunn av koronapandemien hadde det gått så mye som fire år siden sist denne konferansen ble arrangert.

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
1.12–1.12 Revisjon og kontroll av kommunale investeringsprosjekter Digitalt Løpende Go to gate
12.12–13.12 Finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner Digitalt 29.11 Åpen
18.1–19.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Gardermoen 14.12 Åpen
1.2–2.2 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 Gardermoen 15.12 Åpen

Vis alle »

KDD / Distriktssenteret:

Kommunene kan legge til rette for lokale innkjøp

Ifølge en fersk rapport kan kommuner velge å handle fra små og mellomstore lokale bedrifter, uten å komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser.

 
Skatteetaten:

Ny skattemelding for mva-kompensasjon

Fra og med 1. januar 2023 kommer skattemelding for merverdiavgiftkompensasjon i ny versjon.

 
NKRF mener:

Høringssvar til endringer i kommuneloven

NKRF er positiv til at det gjøres presiseringer i gjeldende lovverk, slik at misforståelser og ulike tolkinger reduseres.

 
Kommunesektorens etikkutvalg:

Åpenhet om kontakt med folkevalgte og ansatte

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan åpenhet sikres og utilbørlig påvirkning unngås. Kommunesektorens etikkutvalg har likevel kommet med noen anbefalinger om mulige tiltak som kan være til hjelp.

 
KDD:

Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2023

KDD har publisert veilederen til kontoplanen i KOSTRA for 2023.

 
NFD:

Lovutvalg skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser

Et nytt regjeringsoppnevnt lovutvalg skal utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser.

 
MedlemsInfo (+):

Informasjon 2022 fra revisjons- og regnskapskomiteen og forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Felles Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen og forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen om intern kvalitetsstyring i revisjonsenhetene.

 
KDD:

Attestasjonsoppgave for revisor – Trekk i rammetilskudd for konsesjonskraft

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2023 foreslått at kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft i prisområdene Østlandet (NO 1), Sørlandet (NO 2) og Vestlandet (NO 5), skal trekkes til sammen 3 mrd. kr i rammetilskuddet for 2023.

 

Hvordan gjøre kontrollutvalget bedre, viktigere og mer relevant?

Kontrollutvalget er et viktig organ, og det eneste lovpålagte utvalget i norske kommuner, foruten kommunestyret selv.

 

Regnskapsrevisjon og IT‐kontroller – hva må gjøres og hvordan?

Ny ISA 315 om identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser er beskrevet som en betydelig oppgradering fra tidligere standard.

 
KS:

Gratis bærekraftskurs til alle kommuner og fylkeskommuner

KS markerte FN-dagen 24. oktober med å lansere et e-læringskurs i bærekraft, som er gratis tilgjengelig for norske kommuner og fylkeskommuner.

 
Kommune-CSIRT:

Digitalt situasjonsbilde nr. 2/2022 for kommunal sektor

Kommune-CSIRT har presentert det digitale situasjonsbildet for kommunal sektor. Deres andre rapport i 2022 om sikkerhet i det digitale domenet dekker perioden fra april til oktober.

 
BFD:

Kommunens kontroll­muligheter overfor kirkelig fellesråd

Barne- og familiedepartementet (BFD) har uttalt seg om kommunens kontrollmuligheter overfor kirkelig fellesråds forvaltning av kommunale bevilgninger.

 
Kommunesektorens etikkutvalg:

Tillitsbaserte ordninger for lokale folkevalgte

Kommunesektorens etikkutvalg har reflektert over risikoen for at tillitsbaserte ordninger kan misbrukes av lokale folkevalgte.

 

Flere nyheter

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 14. november 2022.

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 30. september 2022.

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

Gebyr til Meløy for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har ilagt Meløy et gebyr på 110 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av slamtømmingstjenester.