Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon – NKRF er hørt på mange punkter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift til den nye kommuneloven.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
10.9–10.9 Ny kommunelov og forskrifter Gardermoen 8.8 Åpen
11.9–12.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2019 Oslo 8.8 Åpen
17.9–18.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Gardermoen 15.8 Åpen
18.9–19.9 A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon Gardermoen 15.8 Åpen
25.9–25.9 Ny kommunelov og forskrifter Porsgrunn 22.8 Åpen
26.9–26.9 Ny kommunelov og forskrifter Værnes 22.8 Åpen
16.10–17.10 A.2.52 En effektiv vei til gode revisjonsbevis Gardermoen 12.9 Åpen

Vis alle »

Leder:

En hektisk vår – og et spennende jubileumsår

Det har vært en hektisk vår. Utkast til forskrifter har kommet som perler på en snor, og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har gjennom sine fagkomiteer og styret behandlet høringsuttalelser.

 

Kronikk: Politikere kommer og går, revisorer består

En valgsperiode er snart over, og nye kontrollutvalg skal velges. De må raskt kunne sette seg inn i oppgavene sine, og da er de som «blir igjen» – sekretariatene og revisjonene – viktige i kompetanseoverføringen.

 

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll

Tilsynsrapporter kan gi nyttig og relevant informasjon til kontrollutvalgets arbeid, for arbeidet med overordnet analyse og for tema og vinkling i en forvaltningsrevisjon. Motsatt kan god egenkontroll redusere behovet for tilsyn.

 

Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser – NKRFs høringsuttalelse

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KMD om de nye forskriftene til kommunelovens økonomibestemmelser. Høringsfristen er 9. august 2019.

 

Invitasjon: Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen inviterer til workshop for læring og påvirkning 21. - 22. oktober i Lillestrøm.

 

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser – endelig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser som endelig kommunal regnskapsstandard.

 

Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven.

 

Forvaltningsrevisjons­­registeret (3731) er oppdatert ...

... med rapporter (30) fra Bærum, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Hordaland.

 

NKRFs årsmøte 2019 - stor enighet inn i jubileumsåret

Per Olav Nilsen ble enstemmig gjenvalgt som styreleder for to nye år på NKRFs årsmøte 12. juni 2019 på Hamar. Og under årsmøtemiddagen ble det skrevet historie!

 

Flere nyheter

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde telefonmøte 27. juni 2019.

Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019

Rundskriv H-3/19 orienterer om Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2020 (Prop. 113 S (2018–2019)), jf. Innst. 405 S (2018–2019) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

Små forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer

Det viser en gjennomgang Oslo Economics har gjort på oppdrag for KS.

Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift – NKRFs høringsuttalelse

NKRF har avgitt høringsuttalelse til den nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Artikkelen gir en kort presentasjon av hovedpunktene i uttalelsen.