NKRF forside

NKRF mener:

Kontroll og revisjon – ikke hvilket som helst oppdrag

LEDER | Habilitet, tillit, ekstremvær, klimaendringer og menneskerettigheter var blant temaene på Kontrollutvalgskonferansen 2024.

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
13.3–14.3 Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024 Stavanger Løpende Go to gate
17.4–18.4 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Gardermoen 13.3 Åpen
7.5–7.5 Statistisk analyse – regresjonsanalyse Digitalt 23.4 Nyhet!

Vis alle »

Kontrollutvalgs­undersøkelsen 2024 – ved oppstarten av ny valgperiode

I forkant av NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse gjennomførte NorgesBarometeret på oppdrag fra NKRF en spørreundersøkelse blant alle landets kontrollutvalg. Responsen var upåklagelig. I underkant av 700 av de nærmere 1 700 inviterte svarte. Det ga en svarprosent på 41.

 

Veiledning eller rådgivning – hvor går grensen?

Kan revisjonen utføre rådgivningstjenester for kommunen? Det korte svaret er ja – dersom det ikke svekker revisors uavhengighet og objektivitet, eller erstatter kommunens egne ledelsesoppgaver.

 

Erfaringer med forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

Forenklet etterlevelseskontroll med kommunenes økonomiforvaltning oppleves som nyttig og begynner å sette seg. Det er hovedinntrykket fra en spørreundersøkelse gjennomført blant de kommunale revisjonsenhetene.

 
Skattedirektoratet:

Merverdiavgift på feiing og tilsyn – prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet

Kommunene skal ikke beregne merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dette konkluderer Skattedirektoratet med i en prinsipputtalelse. OPPDATERT: 1. mars 2024

 
GKRS / KA:

Regnskapsføring av festeavgifter i kirkeregnskapene

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har henvendt seg Barne- og familiedepartementet for å se om det er mulig å gjøre en forskriftsendring.

 
Statsforvalteren.no

Beholder dagens struktur og styrker statens tilstede­værelse

Regjeringen har bestemt at dagens statsforvalterstruktur skal videreføres.

 
Naturrisikoutvalget:

Ny offentlig utredning om risikoen ved naturtap

Et uavhengig utvalg har vurdert hvordan tap av natur utgjør en risiko for næringer og sektorer i Norge.

 
KDD:

Ny rapport om kommunenes bruk av privatrettslig råderett

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har advokatfirmaet Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser, og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov.

 
NFD:

ESA legger bort sak om offentlige anskaffelser

ESA har bekreftet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at de lukker saken om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden. Det skjer etter at norske myndigheter har justert veiledningen om regelen.

 
DFØ:

Innbyggerundersøkelsen 2024: Nedgang i tillit og tilfredshet

Innbyggerne er fortsatt fornøyde med å leve i Norge, men tilliten til institusjoner og politikere har gått ned siden 2021. Tilfredsheten med offentlige tjenester viser også en svak nedadgående trend over tid.

 
KDD:

Hvor effektiv og hvor stort er tjenestetilbudet i din kommune?

For Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har Senter for økonomisk forskning (SØF) utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene og produksjonsindekser.

 
TI Norge:

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2023

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge. Årets samling inneholder en rekke nye saker samt oppdatering av noen saker.

 
Transparency International – CPI 2023:

TIs korrupsjonsindeks 2023 er publisert

Corruption Perception Index (CPI) rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Norges score (84 av 100) er uendret, og vi beholder 4. plassen bak Danmark, Finland og New Zealand, men er foran Sverige på rangeringen.

 
GKRS:

Høring – Endringer i KRS nr. 10, KRS nr. 12 og KRS nr. 13

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har sendt endringer i tre kommunale regnskapsstandarder på høring med frist 14. mai 2024.

 
Helsedirektoratet:

Ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede

Helsedirektoratet har nå publisert årets rundskriv om hhv. refusjon av utgifter til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene. Fristen er satt til 2. mai for begge.

 
Intern høring (+):

Intern høring | Strategirådslag 2024

Styret inviterer til intern høring med frist 30. april 2024.

 

Regnskapsmappen er oppdatert!

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave for 2023.

 

Flere nyheter

Protokoll fra styremøte 28. februar 2024

Styret hadde møte 28. februar 2024 på Teams.

Informasjon 2024/3 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om uttalelser og rapporter fra revisor.

Informasjon 2024/2 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om beretninger for kommuner og fylkeskommuner med avvik fra normalberetningen.

Informasjon 2024/1 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om maler for normalberetninger 2023.