NKRF mener:

NKRFs høringssvar til FKTs utkast til veileder for kontrollutvalgets påseansvar overfor regnskapsrevisor

NKRF oppfatter at utkastet på flere områder legger opp til unødvendige prosesser og dobbeltarbeid mellom revisjon, NKRFs kvalitetskontroll og sekretariat/kontrollutvalg.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
7.5–8.5 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 28.3 Åpen
14.5–15.5 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 4.4 Åpen
27.5–28.5 KOMØK19 - Kommuneøkonomikonferansen 2019 Oslo 17.4 Åpen
12.6–13.6 NKRFs Fagkonferanse 2019 Hamar 25.4

Vis alle »

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

Forvaltningslovutvalget har lagt fram forslag til ny forvaltningslov.

 

Ny kommunelov og forskrifter

NKRF tilbyr tre dagskurs om den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter i september. Sett av datoene i kalenderen allerede nå!

 

Opplegg for registrering av personer med psykisk utviklingshemming

Helsedirektoratet har publisert rundskriv IS-3/2019 som redegjør for opplegget for registrering av psykisk utviklingshemmede.

 

Hva er selvkost for byggesaker?

Høyesterett slår fast at utgangspunktet for selvkostberegningen er hva det koster kommunen å behandle den enkelte sakstype. Det samme sier departementet i sin fortolkning av regelverket.

 

Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring

Ny kommunelov innebærer nye forskrifter. Forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift ble sendt på høring i desember 2018, ledsaget av et fyldig høringsnotat. I denne artikkelen gis en kort presentasjon av høringsforslaget.

 

Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring med frist 2. mai 2019. Artikkelen gir en kort presentasjon av høringsforslaget.

 

Nye eksempel­samlinger med revisjons­beretninger for 2018

NKRFs revisjonskomite har oppdatert eksempelsamlingene for normalberetninger og beretninger med avvik.

 

Flere nyheter

Endelig vedtak om overtredelses­gebyr til Bergen

Datatilsynet har sendt endelig vedtak til Bergen kommune om et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner.

eINFO 19/1 – Vurdering personvernombud for bedriftsmedlemmer

Styret har engasjert advokat Jan Sandtrø til å foreta en juridisk vurdering av hvorvidt NKRFs bedriftsmedlemmer er pliktige til å opprette personvernombud i henhold til personopplysningsloven.

Hederstegnkomiteen ønsker forslag til kandidater

Frist for innsending av forslag er satt til 12. april.

Protokoll fra styremøte 12. mars 2019

Styret hadde møte 12. mars 2019 i Lillestrøm i forkant av Arena for forvaltningsrevisjon og Møteplass for selskapskontroll.