I demokratiets tjeneste

LEDER | 13. september i år er det stortingsvalg. Valg er også en del av fellesskapets verdier. Norges Kommunerevisorforbund har lenge sagt at vi er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati – ved at våre medlemmer bidrar til gjennomgang av hvordan fellesskapets verdier er brukt, og at de reviderer årsregnskapene.

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Vis alle »

KS FoU:

Handlingsrom og bredere virkemiddelbruk viktig for nyttige tilsyn

Ny rapport viser at det viktigste for nyttige tilsyn er statsforvalterens handlingsrom og læringsaktiviteter i tilknytning til eller i stedet for, tilsynet.

 
KMD:

Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

Formålet med den nye veilederen er å hjelpe kommunene med å utforme riktigere og likere gebyrer på byggesaksområdet.

 
TI Norge:

Befolkningen i Norge har høyere tillit til myndighetene enn innbyggerne ellers i Europa har

Det viser de norske resultatene fra undersøkelsen "Global Corruption Barometer", som er gjennomført av Transparency International (TI) Norge.

 

Samordning og koordinering i praksis i forhold til risiko‐ og vesentlighetsvurderinger i Agder

Prosjektet har sitt utspring fra et mangeårig samarbeid gjennom Statsforvalterens tilsynsforum og kom i gang etter at aktørene lenge har hatt et sterkt ønske om å få til en bedre samordning og erfaringsutveksling i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurderinger (tidligere overordnet analyse).

 

Et løft for digital sikkerhet i kommunesektoren

Etter årevis med utredninger og kartlegginger av cybersikkerheten i kommunal sektor og muligheten for et kommunalt, sektorvist responsmiljø (SRM/CERT), vedtok Gjøvik og Lillehammer kommuner i 2019 å opprette en nasjonal kommune-CERT (Computer Emergency Response Team).

 
KMD:

Dokumentasjon av kontantsalg i kommuner og fylkeskommuner

Unntaket fra bruk av kassasystem for kontantsalg under G i en avgrenset virksomhet, jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 3-8, gjelder for hvert enkelt utsalgssted. Dette konkluderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet med i et svar til NKRF.

 
Digdir:

Stifinneren: Hjelp på veien til bedre styring av informasjonssikkerhet

Stifinneren er et verktøy fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), og som hjelper deg å finne veien fram til god og effektiv styring av informasjonssikkerhet i din virksomhet.

 
Sivilombudet:

Lang saksbehandlingstid i innsynssaker

På bakgrunn av en klagesak har Sivilombudet av eget tiltak undersøkt Trondheim kommunes saksbehandlingstid i innsynssaker.

 

NKRF på Arendalsuka 2021 – opptak

Under årets Arendalsuke hadde vi stand i Gågata sammen med noen av bedriftsmedlemmene på Sørlandet. Onsdag 18. august inviterte vi til et eget arrangement – Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte? Her kan du se et opptak.

 
KS:

Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom

Kommunene investerte for nesten 80 mrd. kroner i 2020, og bidro til at korrigert netto lånegjeld økte med 37 mrd. kroner. Gjelden viser ifølge KS en økning med hele 5 prosentpoeng fra 2019.

 
KOFA:

Gebyr til Bodø for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Bodø kommune et gebyr på 11 599 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse.

 
KMD:

Vedlikeholdstilskuddet 2020 – sluttrapporteringen og videre bruk av tilskuddet

Ubenyttet tilskudd vil ikke bli krevd tilbakebetalt, men kan benyttes i 2021.

 
NKRF:

Oppdaterte retningslinjer og skjemaer for kvalitets­kontrollen

Kvalitetskontrollkomiteen har i møte 25. juni 2021 fastsatt oppdaterte retningslinjer og skjemaer til bruk i årets kvalitetskontroll.

 

KOMØK'21 – 9 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning.
MERK: Neste tilbud er 1. oktober | Fredinar - Samskaping som arbeidsform – bedre og billigere?

 
Oppdatert informasjon:

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene?

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 1. september

 

Flere nyheter

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 26. august 2021.

Skatteinfo nr. 6/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

Korona har gitt tilbakegang i alle fylker

Bærum kommer best ut i NHOs Kommune-NM 2021, og foran Sola. Deretter følger Oslo og Trondheim. Fiskeri- og industrikommunen Austevoll er rangert nummer 5, før Stavanger og Bergen.