NKRF mener:

30 år med kontrollutvalg – og fortsatt ikke for pyser

NKRF mener | For noen år siden kunne vi lese overskriften «Kontrollutvalg er ikke for pyser» i Kommunal Rapport. NKRFs landsdekkende spørreundersøkelse viser at utsagnet fortsatt står ved lag.

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
25.4–26.4 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm Løpende Åpen
5.6–6.6 KOMØK'23 – Kommuneøkonomikonferansen 2023 Gardermoen 15.5 Åpen
13.6–14.6 NKRFs Fagkonferanse 2023 Tromsø 12.4 Åpen

Vis alle »

Datatilsynet:

Håndtering av personvernet ved digitale angrep

Ny veiledning fra Datatilsynet beskriver noen vanlige hendelsestyper for digitale angrep, og ser spesielt på hvordan personvernet kan ivaretas når en virksomhet har blitt angrepet.

 

Høring – Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene

To forslag til anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene sendes på ekstern høring med frist 24. mars 2023. | Oppdatert (med høringssvar): 28. mars

 
Skatteetaten:

Forlik om moms­kompensasjon for badeanlegg i Alstahaug

Skatteetaten har inngått et forlik med Alstahaug kommune som gir kommunen full momskompensasjon for byggingen av Kulturbadet i Sandnessjøen.

 
KDD:

Lovproposisjon om endringer i IKS-loven

I Prop. 61 L (2022-2023) fremmes blant annet forslag om endring i reglene om møteoffentlighet for representantskapet i interkommunale selskap, flere justeringer i økonomiforskriftene, herunder frister, og å redusere statens rolle i organiseringen av selskapene.

 
KDD:

Lovproposisjon om endringer i kommuneloven m.m.

I Prop. 60 L (2022-2023) fremmes forslag om endringer i reglene om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer, og en rekke andre justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og at det kan gis forskrift om avdrag på lån og beregning av minimumsavdraget.

 
Revisorforeningen:

ISA 220 (revidert) Kvalitetsstyring ved revisjon av regnskaper er vedtatt

Den oversatte revisjonsstandarden er vedtatt i Revisorforeningens revisjonskomite etter at den har vært på høring.

 
TI Norge:

Hva hindrer politiets etterforskning av korrupsjonssaker?

Transparency International Norge har i samarbeid med Advokatfirmaet Erling Grimstad AS undersøkt politiets etterforskning av korrupsjonssaker.

 
SSB:

Nøkkeltall for KOSTRA – foreløpige tall

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter kultur, VAR, barnevern, sosialtjenester, helse og omsorg, skoler, plan, byggesak og miljø, samferdsel, tannhelse, barnehager og administrasjon og styring.

 
WSP:

Dette er Norges mest robuste kommuner

Rapporten "Regionenes kamp 2022" fra konsulentselskapet WSP viser at det er pendlerkommunene som er mest forberedt for kriser og fremtidsendringer.

 
KS:

Kommunene leverte gode resultater også i 2022

Ifølge KS’ regnskapsundersøkelse ligger kommunene – uten kommunale foretak og IKS – an til et driftsresultat på 2 ½ prosent for 2022.

 
Sivilombudet:

Innsyn i digital politikerportal – saksdokument, organinterne dokumenter og merinnsyn mv.

Sivilombudet har på bakgrunn av en innsynsklage undersøkt bruken av Larvik kommunes digitale «politikerportal». Statsforvalteren blir nok en gang bedt om å vurdere saken på nytt.

 
NKRF mener:

Til forsvar for demokratiet og vårt felles livsgrunnlag

LEDER | Vi har lagt Kontrollutvalgskonferansen 2023 bak oss. Det var den siste i denne kommunestyreperioden, men ikke den siste Kontrollutvalgskonferansen! Det kommer flere.

 

Hvordan lykkes med virksomhetsstyringen? – en innføring i IIA Norges Veileder og modenhetsmodell

Veilederen er en kort og praktisk guide til virksomhetsstyring. Den er utformet så universell som mulig, slik at den kan anvendes både i offentlige og private virksomheter.

 

Godt personvern: en forutsetning for gode kommunale tjenester

En forutsetning for at kommunen skal levere gode tjenester er at innbyggerne har tillit til at de opplysningene de deler med kommunen blir ivaretatt på en god måte og ikke blir tilgjengelige for uvedkommende. Vernet om innbyggernes personopplysninger er derfor et grunnleggende prinsipp i offentlig forvaltning.

 
Kronikk:

Uavhengig, men lyttende

KRONIKK | Offentlig revisjon har gjennomgående høy tillit i Norge. Andre ser verdien av arbeidet vi gjør. Det gjelder både oss i Riksrevisjonen og dere som reviderer landets kommuner.

 
Justis- og beredskapsdepartementet:

Kommuner oppgir i liten grad å være utsatt for økonomisk kriminalitet

I en nasjonal omfangsundersøkelse av økonomisk kriminalitet, vurderer kommunene, med unntak av datainnbrudd, risikoen for å bli utsatt for økonomisk kriminalitet, som liten.

 
KDD:

Ny rapport om hvordan kommuner jobber for å få til velfungerende interkommunale samarbeid

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har Oslo Economics kartlagt interkommunalt samarbeid i ni kommuner og én fylkeskommune.

 
NKRF mener:

Avsetning i regnskapet for lærernes lønnsoppgjør

NKRF mener | Som kjent var det streik i lønnsoppgjøret mellom KS og lærerorganisasjonene i 2022, og som ble stoppet av regjeringen med tvungen lønnsnemnd. Ved tvungen lønnsnemnd gjelder eksisterende hovedtariffavtale inntil avgjørelsen fra Rikslønnsnemnda foreligger.

 
Justis- og beredskapsdepartementet:

Ny veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen

Forvaltningen må ofte vurdere regler om forbud mot å dele opplysninger (taushetsplikt), adgang til å dele opplysninger (opplysningsrett) og plikt til å dele opplysninger (opplysningsplikt).

 
NKRF:

Ny NKRF-veileder for kontrollutvalgets påseansvar

Den nye NKRF-veilederen for kontrollutvalgets påseansvar er nå publisert.

 
Skatteetaten:

Kontrolloppstilling for 2022

Selskaper og andre virksomheter som leverer ny skattemelding for næringsdrivende for 2022, skal ikke sende inn skjemaet RF-1022 Lønns og pensjonskostnader – også kalt kontrolloppstillingen.

 
Helsedirektoratet:

Ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede

Helsedirektoratet har nå publisert årets rundskriv om refusjon av utgifter til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene. Fristen er satt til 2. mai for begge.

 

Årsoppgjørsrevisjonen 2022

Årsoppgjøret for 2022 står for døren. Dette året er ikke preget av de store nyhetene, men det har kommet noen avklaringer på sentrale områder som en bør kjenne til.

 

Flere nyheter

Protokoll fra styremøte 13. mars 2023

Styret hadde møte 13. mars 2023 i Oslo.

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 2. februar 2023 på Gardermoen.

Skatteinfo nr. 2/2023

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Protokoller fra møte i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 11. januar og 8. februar 2023.