NKRF forside

NKRFs logo
NKRF mener:

Motiverte kontrollutvalg – et godt utgangspunkt

NKRF mener | Habilitet og eierskap er høyt på agendaen blant landets kontrollutvalg.

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
17.4–18.4 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Gardermoen Løpende Siste opprop
7.5–7.5 Statistisk analyse – regresjonsanalyse Digitalt 23.4 Nyhet!
3.6–4.6 KOMØK'24 – Kommuneøkonomikonferansen 2024 Gardermoen 27.5 Åpen
12.6–13.6 NKRFs Fagkonferanse 2024 Kristiansand Løpende Go to gate

Vis alle »

Gratulerer!

Sørlandet kommunerevisjon med spennende oppdrag for Stortinget

Stortingets presidentskap har etter en anbudskonkurranse valgt Sørlandet kommunerevisjon IKS som ny revisor for partigruppenes regnskaper på Stortinget.

 
KDD:

Høring – forskrift om minimumsavdrag på lån for kommuner og fylkes­kommuner mv.

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt forslag til en ny forskrift om minimumsavdrag på lån på høring. Høringsfrist: 1. august 2024.

 
Arebidstilsynet:

Kommunene mangler kompetanse om kontrollarbeidet

Arbeidstilsynets tilsyn med 46 kommuner i 2023 viser at få oppfyller kontrollplikten de har som offentlige oppdragsgivere.

 
NKRF (+):

Nytt verktøy: KontrollutvalgGPT – vi tester bruken av KI

NKRF har utviklet en egen chatbot «KontrollutvalgGPT», som fritt kan benyttes av medlemmene til veiledning knyttet til temaer om kontrollutvalg og tilhørende problemstillinger. Verktøyet er laget ved hjelp av verktøyet ChatGPT 4.0.

 
Finans Norge:

Kommunene må sikre og staten betale

Om ingen ting gjøres, vil vær- og naturhendelser ifølge en fersk rapport, koste det norske samfunnet 19 milliarder kroner årlig i 2100.

 
KDD:

Tolkningsuttalelser om selvkost ved bruk av IKS

Kommunal- og distriktsdepartementet har i to tolkningsuttalelser til kommuneloven § 15-1 uttalt seg om beregning av selvkost når produksjonen foregår i et IKS.

 
KDD:

Veilederen til selvkost­forskriften er oppdatert

Kommunal- og distriktsdepartementets veileder til forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) har blitt oppdatert.

 
FIN:

Høring – forslag om endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav om skattetrekkskonto

Finansdepartementet med høringsforslag om endret forfallstidspunktet for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav til skattetrekkskonto. Høringsfrist: 5. juni.

 
Skatteetaten:

Prinsipputtalelse om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam

Kommuner kan ifølge Skatteetaten forskuddsfakturere gebyr for tømming av slam i samsvar med bokføringsforskriften § 5-2-6.

 
JBD:

Stortingsmelding om styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Stortingsmeldingen «Felles verdier – felles ansvar» legger grunnlaget for en styrket innsats når det gjelder forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

 
FKT & NKRF:

Ny anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgs­sekretariatene er fastsatt

Styrene i FKT og NKRF har fastsatt anbefalingen for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene for risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.

 
NKRF (+):

KOSTRA-analysemodell er oppdatert

NKRFs enkle analysemodell for kommune- og fylkeskommuneregnskapene er nå oppdatert med de ureviderte KOSTRA-tallene for 2023 som ble publisert 15. mars 2024.

 
KS:

Stor spredning i kommunenes regnskapsresultater for 2023

Ifølge KS’ regnskapsundersøkelse ligger kommunene – uten kommunale foretak og IKS – an til et driftsresultat på i underkant av 1 prosent av driftsinntektene for 2023. Fylkeskommunene ligger an til et netto driftsresultat på 4,2 prosent.

 
Helsedirektoratet:

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – en presisering

Med utgangspunkt i henvendelser om håndtering av ferielønn, om den anses som ordinær lønn, og dermed inngår i refusjonsgrunnlaget, har Helsedirektoratet kommet med en presisering til landets kommuner om særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

 
NKRF mener:

Kontroll og revisjon – ikke hvilket som helst oppdrag

LEDER | Habilitet, tillit, ekstremvær, klimaendringer og menneskerettigheter var blant temaene på Kontrollutvalgskonferansen 2024.

 

Kontrollutvalgs­undersøkelsen 2024 – ved oppstarten av ny valgperiode

I forkant av NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse gjennomførte NorgesBarometeret på oppdrag fra NKRF en spørreundersøkelse blant alle landets kontrollutvalg. Responsen var upåklagelig. I underkant av 700 av de nærmere 1.700 inviterte svarte. Det ga en svarprosent på 41.

 

Veiledning eller rådgivning – hvor går grensen?

Kan revisjonen utføre rådgivningstjenester for kommunen? Det korte svaret er ja – dersom det ikke svekker revisors uavhengighet og objektivitet, eller erstatter kommunens egne ledelsesoppgaver.

 

Erfaringer med forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

Forenklet etterlevelseskontroll med kommunenes økonomiforvaltning oppleves som nyttig og begynner å sette seg. Det er hovedinntrykket fra en spørreundersøkelse gjennomført blant de kommunale revisjonsenhetene.

 
Skattedirektoratet:

Merverdiavgift på feiing og tilsyn – prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet

Kommunene skal ikke beregne merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dette konkluderer Skattedirektoratet med i en prinsipputtalelse. OPPDATERT: 1. mars 2024

 
GKRS:

Høring – Endringer i KRS nr. 10, KRS nr. 12 og KRS nr. 13

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har sendt endringer i tre kommunale regnskapsstandarder på høring med frist 14. mai 2024.

 
Intern høring (+):

Intern høring | Strategirådslag 2024

Styret inviterer til intern høring med frist 30. april 2024.

 

Flere nyheter

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 23. februar 2024 på Teams.

Analyse av utgifter til hjemmetjenester

Analysen starter med å se på brutto driftsutgifter totalt til «helse og omsorgstjenester» i kommunene. Det er svært høy korrelasjon mellom driftsutgifter og lønnsutgifter, og også til annen statistikk, slik som folkemengde og årsverk til helse og omsorg.

Referat fra møte i digitaliseringsgruppa

Digitaliseringsgruppa hadde Teamsmøte 22. januar 2024.

IKS og Samordnet registermelding – brev til NFD

Samfunnsbedriftene og NKRF har sendt felles brev til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om den manglende muligheten for digital registrering i Brønnøysundregistrene for interkommunale selskap.