Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene? Oppdatert informasjon

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 29. juni

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
26.8–26.8 Ledelse og kvalitetsforbedring/internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Digitalt Løpende Go to gate
8.9 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon | Nytt kurs i oktober Digitalt Løpende Fullbooket
10.9–10.9 Slik takler du mediene Digitalt 27.8 Åpen
14.9–14.9 Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll Digitalt 27.8 Åpen
15.9 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
22.9–23.9 B.1.0 Intro — kommuneregnskap Lillestrøm 27.8 Åpen
24.9–24.9 Revisjon og kontroll av kommunale investeringsprosjekter Digitalt 1.9 Åpen
20.10–20.10 Offentleglova Digitalt 29.9 Åpen
22.10 Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon | Nytt kurs vurderes Digitalt 23.9 Fullbooket
3.11–4.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 6.10 Åpen
11.11–12.11 A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan Lillestrøm 8.10 Åpen
12.11–13.11 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2020 Lillestrøm 7.10 Åpen
17.11–18.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2020 Gardermoen 15.10 Åpen

Vis alle »

Høy grad av tillit til kommunen

Målinger fra koronamonitoren viser at sju av ti har tillit til informasjon som kommer fra egen kommune. Tillitsnivået har holdt seg på et stabilt høyt nivå gjennom hele koronaperioden.

 

På vei tilbake til normalen, men hva har vi lært?

LEDER | I skrivende stund er samfunnet i ferd med å vende tilbake til normalen igjen – etter en unntakstilstand som satte det hele på hodet.

 

Vil åpne for å oppløse kommunale boligstiftelser

Regjeringen foreslår å endre stiftelsesloven for å åpne for å oppløse kommunale boligstiftelser.

 

KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap – fastsatt som foreløpig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap som foreløpig standard.

 

Innovasjon og risiko

Både staten og KS er opptatt av å stimulere til økt innovasjon i kommunene. Det er liten tvil om at kommunene opplever et større innovasjonstrykk i dag enn tidligere, og at innovasjon nesten utelukkende blir sett på som noe positivt.

 

Ny oppdatert ISA 315

International Audit and Assurance Standards Board (IAASB), som utarbeider standarder for regnskapsrevisjon, har høsten 2019 godkjent en ny og betydelig oppgradert versjon av ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser.

 

Kva er berekraftig utvikling eigentleg?

KRONIKK | FNs berekraftsmål vart vedtatt i 2015 som del av 2030-agendaen for berekraftig utvikling, og representerer universelle mål som alle land har forplikta seg til å innfri innan 2030.

 

Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke

Kontrollutvalg kan likevel fortsette med fjernmøter etter 1. august, forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det.

 

Fire tusen rapporter er passert!

Forvaltningsrevisjonsregisteret er oppdatert og inneholder nå over 4000 rapporter fra hele landet.

 

Veilederen for kontrollutvalgs­sekretariatene er oppdatert

Styret i NKRF har i møte 10. juni 2020 oppdatert "Veilederen for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene".

 

Dilemmasamling for refleksjon om etikk og antikorrupsjon

KS og Transparency International Norge med dilemmasamling for refleksjoner om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner.

 

Ny veileder for internkontroll

KS har lansert veilederen "Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll" og en egen temaside om internkontroll. Internkontroll er det ansvaret og de oppgavene som ligger til kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1.

 

Flere nyheter

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3

Rundskriv H-3/21 fra KMD. Krav om revisorattestasjon av øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur.

Skatteinfo nr. 8/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Styret har oppdatert og tilpasset KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen til ny kommunelov med forskrifter. I tillegg er noen notater vedtatt opphevet.