Leder:

Fire nye år på vakt for fellesskapets verdier

I disse dager har kommunestyre etter kommunestyre og fylkesting etter fylkesting blitt konstituert. Det har vært spennende å følge med på forhandlinger i de ulike kommunene: Hvem blir ordfører, hvem blir medlem av de ulike utvalgene – og hvem blir medlem av kontrollutvalget?

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
14.1–15.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Lillestrøm 12.12 Åpen
22.1–22.1 Nye selvkostregler Oslo 18.12 Åpen
29.1–30.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 Gardermoen 12.12 Åpen

Vis alle »

Mindreforbruk i budsjett og regnskap fra 2020

Fra regnskapsåret 2020 kan det ikke lenger avlegges årsregnskap med regnskapsmessig mindreforbruk.

 

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

 

Artikkelprisen 2018

Ellen M. Kulset er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2018.

 

Veileder til budsjett- og regnskaps­forskriften

KMD har utarbeidet en veileder til den nye budsjett- og regnskapsforskriften, og som inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

 
Kun for medlemmer (+)

eINFO 19/8 – Budsjett- og regnskaps­oppstillinger etter ny kommunelov

Den nye kommuneloven innebærer endringer de pliktige budsjett- og regnskapsoppstillingene. Oppstillingene er fastsatt i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (budsjett- og regnskapsforskriften) kapittel 5.

 
NKRF:

Høring – RSK 101 Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll

I ny kommunelov § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen blir regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave.

 

Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget!

Denne artikkelen er ment som «førstehjelp» for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet samt gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

 

Regnskapsbestemmelser etter nye budsjett- og regnskapsforskrifter

Budsjett- og regnskapsforskriften (korttittel) ble fastsatt 7. juni 2019 og gjelder fra 1.1.2020.

 

Flere nyheter

Seminar om statliggjøring av skatteoppkrever­funksjonen

Fredag 6. desember arrangerte KS et seminar om overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten.

Strammere kommuneøkonomi

Budsjettundersøkelsen til KS viser at økonomien i landets kommuner vil bli mer krevende. Små og mellomstore kommuner må gjøre de største innstrammingene neste år.

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Ballangen kommune et gebyr på 115 000 kr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester.

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 20. september 2019 i Oslo.