Kommunerevisoren | nr. 1/2021:

Takk for det gamle året. Vi ser håpefullt inn i det nye

LEDER | Vi har lagt bak oss 2020. Måtte det nye året bli annerledes enn det forrige.

 

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

 
Oppdatert informasjon:

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene?

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 22. januar

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
1.2 Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs eKurs Løpende Åpen
1.2 RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs eKurs Løpende Åpen
3.2–4.2 NKRFs Lederkonferanse 2021 Digitalt Løpende
10.2–10.2 Forvaltningsrevisjon – mer enn bare regeletterlevelse! Digitalt Løpende Go to gate
18.2–18.2 Ulike datakilder – styrker og svakheter Digitalt 2.2 Åpen
3.3–3.3 Kommunalt planverk Digitalt 11.2 Åpen
23.3–23.3 Observasjon som metode i forvaltningsrevisjon Digitalt 4.3 Åpen
7.4–7.4 Utvalg av respondenter til surveyer Digitalt 22.3 Åpen
7.4–7.4 Oppsett og utforming av spørreskjema Digitalt 22.3 Åpen
13.4–15.4 Statistisk analyse av data Digitalt 24.3 Åpen
26.4–28.4 A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon Digitalt 8.4 Åpen
20.5–20.5 Gjennomføring av individuelle intervju Digitalt 4.5 Åpen
20.5–20.5 Gjennomføring av gruppeintervjuer Digitalt 4.5 Åpen

Vis alle »

Intern høring:

Et rådslag om strategi (+)

Styret har siden høsten 2019 jobbet med NKRFs strategi, og inviterer nå til intern høring med frist 15. januar 2021. Høringsuttalelser imøteses også etter fristen.

 
KMD:

Kontrollutvalget har innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser i en kommunal pensjonskasse

Siden virksomheten til en kommunal pensjonskasse er basert på en pensjonsordning som er etablert av kommunen, legger KMD til grunn at pensjonskassen "utfører oppgaver på vegne av kommunen" etter koml. § 23-6 femte ledd.

 
NKRF:

Forvaltningsrevisjons­registeret (4123) er oppdatert ...

... med rapporter (60) fra Oslo, Viken, Hedmark, Vestfold og Telemark, Agder, Bergen, Møre og Romsdal og Midt-Norge.

 
Helsedirektoratet:

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene

Nytt rundskriv fra Helsedirektoratet om registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene.

 
Sivilombudsmannen:

Rapport om dispensasjoner i strandsonen

Sivilombudsmannen har undersøkt hvordan tre utvalgte kommuner håndterer søknader om dispensasjon til bygging i strandsonen.

 
KMD:

Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften

KMD foreslår at den maksimale avskrivningstiden for programvare i kommuneregnskapet økes fra 5 til 15 år, fra og med regnskapsåret 2021.

 
KMD:

Høring - endringer i lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår å gi representantskapet og styret i interkommunale selskaper (IKS) mulighet for å ha fjernmøter samt signere møteprotokoller ved bruk av elektronisk signatur.

 
Varsel om løsepengevirus:

KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på sikkerheten etter dataangrep

Østre Toten kommune ble natt til lørdag utsatt for et dataangrep som hindrer bruk av datasystemene i kommunen.

 
Ny RevisjonsStandard Kommuner:

RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik er fastsatt

Styret i NKRF har fastsatt en ny RevisjonsStandard Kommuner – RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

 
MedlemsInfo (+):

Informasjon 2021/1 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om ny mal for normalberetningen for 2020.

 
NKRF:

NKRF søker kvalitetskontrollører

Vil du være med å bidra til økt læring og forbedring på tvers i NKRF? Kvalitetskontrollkomiteen søker nye kontrollører for begge faggrupper, men spesielt regnskapsrevisorer.

 

Sammen styrker vi offentlig revisjon

Kommunerevisjonen og Riksrevisjonen kontrollerer og undersøker ulike forvaltningsnivåer. Begge bidrar til å bevare og styrke det norske demokratiet, og perspektivene våre utfyller hverandre.

 

Årsoppgjørsrevisjonen 2020

Ny kommunelov fører med seg nye måter å stille opp årsregnskapet på og nye bestemmelser for å avslutte regnskapet. Kommunene skal også for første gang avlegge konsolidert årsregnskap.

 

Kontrollvirksomhet i Corona-året

2020 har vært et spesielt år for oss alle, og det har selvsagt også påvirket kontrollutvalget i Sarpsborg sitt arbeid. Vi har hatt møter på Teams, og vi har hatt møter i bystyresalen.

 
Finansdepartementet:

Forskrift til ny revisorlov

Forskriften gir regler om praksis fra kommunal revisjon og Riksrevisjonen, praktisk prøve og tredjelandsrevisorer.

 
Finansdepartementet:

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg

Finansdepartementet med tolkningsuttalelse om kommunale svømmeanlegg driver «økonomisk aktivitet» og om denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

 
Finanstilsynet:

Ny revisorlov fra 1. januar 2021

Finanstilsynet har utarbeidet en informasjonsside om utvalgte temaer av særlig praktisk betydning for revisorer og revisjonsforetak i forbindelse med ikrafttredelsen av ny revisorlov.

 

Flere nyheter

eINFO 21/1 – Kommuneloven § 23-5 Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har besvart henvendelser fra Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) og Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) om tolkning av kommuneloven § 23-5 Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget.

Verktøy for å jobbe målrettet med sikkerhetskultur i offentlige virksomheter

I mange saker om datainnbrudd og datalekkasjer omtales virksomhetens eller ansattes svake passordhåndtering eller adferd som en av sårbarhetene som ble utnyttet da virksomheten ble rammet. I mange tilfeller er det faktisk de ansatte som angripes, og ikke systemene.

Skatteinntekter i 2020

Skatteinngangen for 2020 var totalt på 203,2 mrd. kroner. Dette er 2 mrd. kroner, eller 1 prosent, lavere enn i 2019. Nedgangen for kommunene var 0,7 prosent og 2,3 prosent for fylkeskommunene.

Protokoller fra styremøter 14. desember 2020 og 11. januar 2021

Styret har hatt møter 14. desember 2020 og 11. januar 2021på Teams.