KDD:

Høring - endringer i IKS-loven og ny budsjett- og regnskapsforskrift for IKS

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper på høring. Høringsfrist: 23. september.

 

Aktuelle kurs og konferanser og utvalgte eKurs

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
1.6–2.6 NKRFs Fagkonferanse 2022 Ålesund Løpende
13.6–14.6 Offentlige anskaffelser Lillestrøm Løpende Go to gate
4.9–6.9 Den 34. Nordiske Kommunale Revisorkonferansen Esbo, Finland 20.6 Åpen
12.9–13.9 KOMØK'22 – Kommuneøkonomikonferansen 2022 Oslo 1.8 Åpen
20.9–21.9 Finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner Digitalt 8.9 Nyhet!

Vis alle »

Gratulerer!

Artikkelprisen 2020

Terje Tvedt er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2020.

 
NKRF/FKT:

Oppdatert mal for Internkontrollhåndbok

NKRF og FKT har samarbeidet om oppdatering av en mal for Internkontrollhåndbok for kontrollutvalgssekretariatene og en ny veileder i risikohåndtering og risikovurdering.

 
DFØ:

Oppdatert veiledning om anskaffelser i krisetider

Russlands invasjon av Ukraina medfører en rekke utfordringer for leverandører og oppdragsgivere, i form av manglende eller forsinkede leveranser, redusert tilbud samt prisøkning.

 
NKRF:

NKRFs årsmøte 31. mai 2022 (+)

Sakspapirer m.m. til årsmøte tirsdag 31. mai 2022 kl. 16.00 på Quality Hotel Waterfront i Ålesund.

 
GKRS:

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Styret i GKRS har fastsatt to oppdaterte notater, og årsmøtet har fastsatt foreningens årsmelding for 2021.

 
Sivilombudet:

Lang saksbehandlingstid i innsynssak

Etter Sivilombudets syn er Asker kommunes saksbehandlingstid av krav om partsinnsyn og innsyn etter offentleglova ikke i tråd med reglene.

 
NKRF mener:

Høringssvar til FKT om Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

NKRF hilser en veileder om håndtering av henvendelser velkommen. Dette er et bra tiltak for å heve kvaliteten på sekretariatstjenestene.

 
SSB:

Forsøk på identitetstyveri fortsatt dominerende IKT-sikkerhetsproblem

Årets SSB-undersøkelse viser at mange aktører i offentlig sektor fortsatt blir utsatt for forsøk på identitetstyveri. Antallet kommuner som har vært rammet i løpet av de siste 12 måneder, har vokst siden 2020.

 
Datatilsynet:

Gebyr til Lillestrøm kommune

Datatilsynet har gitt Lillestrøm kommune et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner for brudd på personvernforordningens krav til konfidensialitet.

 
Økokrim:

Økokrims trusselvurdering 2022

I trusselvurderingen presenterer Økokrim det som forventes å bli de største truslene innenfor deres ansvarsområder de neste årene. Samtidig gis det et oppdatert kriminalitetsbilde og innblikk i forventet utvikling.

 

Kontroll og revisjon er kritiske samfunnsfunksjoner på sikt

LEDER | Nok en gang settes samfunnet vårt på prøve.

 

Revisors bidrag til bedre digital sikkerhet

Offentlig forvaltning er stadig mer avhengig av digitale systemer for å levere viktige tjenester til alle landets innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

 

Effektiv bruk av Descartes i Romerike revisjon IKS

Romerike revisjon IKS (RRI) skal kjennetegnes ved å ha en kompetent og effektiv regnskapsrevisjon.

 
Kronikk:

Mer revisjon av klima og forbedring av offentlig sektor

KRONIKK | Riksrevisjonen skal være til nytte for morgendagens samfunn. Derfor skal vi spisse revisjonsarbeidet fremover. Flere samfunnsområder blir viktige, særlig klima og forbedring av offentlig sektor.

 
KDD:

Pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har i brev til Østre Viken kommunerevisjon IKS uttalt seg om pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet.

 
KS:

Kommunenes avgjørende rolle under pandemien

Pandemien utviklet kommunenes evne til krisehåndtering, men det er ifølge KS fortsatt bekymring for hvilke konsekvenser nedstengningen fikk for utsatte og sårbare grupper.

 
KS:

Ny rapport om uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Korrupsjon oppleves ikke som et problem i kommunesektoren, viser en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av KS. Forventing om uetisk adferd er derimot mer utbredt.

 

KOMØK'22 – 8 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning. Neste Fredinar: 21. oktober.

 

Flere nyheter

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte elektronisk 27. april 2022.

Skatteinfo nr. 4/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Protokoll fra styremøte 29. april 2022

Styret hadde møte 29. april 2022 i Oslo.

Protokoll fra styremøte 5. april 2022

Styret hadde møte 5. april 2022 i Lillestrøm.