Leder:

Fire nye år på vakt for fellesskapets verdier

I disse dager har kommunestyre etter kommunestyre og fylkesting etter fylkesting blitt konstituert. Det har vært spennende å følge med på forhandlinger i de ulike kommunene: Hvem blir ordfører, hvem blir medlem av de ulike utvalgene – og hvem blir medlem av kontrollutvalget?

 

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
14.1–15.1 A.2.6 Revisjon av årsregnskapet Lillestrøm 12.12 Åpen
29.1–30.1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 Gardermoen 12.12 Åpen

Vis alle »

Veileder til budsjett- og regnskaps­forskriften

KMD har utarbeidet en veileder til den nye budsjett- og regnskapsforskriften, og som inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

 
Kun for medlemmer (+)

eINFO 19/8 – Budsjett- og regnskaps­oppstillinger etter ny kommunelov

Den nye kommuneloven innebærer endringer de pliktige budsjett- og regnskapsoppstillingene. Oppstillingene er fastsatt i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (budsjett- og regnskapsforskriften) kapittel 5.

 

Høring – RSK 101 Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll

I ny kommunelov § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen blir regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave.

 

Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget!

Denne artikkelen er ment som «førstehjelp» for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet samt gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

 

Kronikk: KS Folkevalgtprogram for perioden 2019-2023

De nye kommunestyrene og fylkestingene er nå konstituert, og de er allerede godt i gang med det politiske arbeidet.

 

Regnskapsbestemmelser etter nye budsjett- og regnskapsforskrifter

Budsjett- og regnskapsforskriften (korttittel) ble fastsatt 7. juni 2019 og gjelder fra 1.1.2020.

 

Ny forskrift om rapportering til KOSTRA

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av ny kommunelov fastsatt forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften).

 

Bruk av vann- og avløpsgebyret til å finansiere overvann og vann til brannslokking

Kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.

 

Flere nyheter

Merverdiavgift - Justeringsreglene ved kommune­sammenslåinger

Skatteetaten med prinsipputtalelse om bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. 9 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer.

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgsskomiteen hadde møte 24. oktober 2019 i Oslo.

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde møte 8. november 2019 på Skype.

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.