NKRF ble stiftet i 27. oktober 1945 og er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for kontroll og revisjon av kommunal/offentlig virksomhet. Med begrepet «kontroll og revisjon» mener vi kontrollutvalgssekretariater og revisjonsvirksomheter, og ansatte i disse virksomhetene.

NKRF skal fremme en sunn utvikling av revisjon og kontroll med kommunal/offentlig sektor. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at kommunal/offentlig virksomhet drives i tråd med fellesskapets interesser og verdier. Våre medlemmer er en viktig forutsetning for lokaldemokratiet.

NKRF skal bidra til å opprettholde en effektiv revisjons- og kontrollordning, preget av uavhengighet og kvalitet.

NKRF skal bidra til å synliggjøre særpreget og utvikle rammebetingelsene for revisjon og kontroll med offentlig virksomhet.

NKRF skal bidra til samarbeidskultur og kompetansedeling mellom våre medlemmer.

NKRF har som visjon å være på vakt for fellesskapets verdier.

NKRF har ca. 500 personlige medlemmer og 44 bedriftsmedlemmer, herav 20 revisjonsvirksomheter og 24 virksomheter som ivaretar sekretariatstjenester for kontrollutvalg. Dvs. en medlemsoppslutning på over 90 prosent blant revisjonsvirksomhetene og over 80 prosent blant virksomhetene som ivaretar sekretariatstjenester for kontrollutvalg.

NKRF tilbyr rådgivning innen revisjons- og kontrollrelaterte emner. Rådgivingsvirksomheten skjer hovedsakelig pr. telefon og e-post, og omfatter først og fremst spørsmål av regnskaps-, revisjons- og kontrollfaglig karakter innen kommunesektoren.

NKRF formidler informasjon gjennom eINFO og infoskriv fra fagkomiteene til bedriftsmedlemmene, fagtidsskriftet kontroll & revisjon, NKRFs nettsider og ulike kanaler i sosiale medier. NKRF tilbyr også mange årlige kurs og konferanser innen temaene revisjon, regnskap, jus og ledelse.

NKRF tilbyr gjennom egen forlagsvirksomhet publikasjonene:

 • Kontroll og revisjon i kommunal sektor
 • Veileder i forvaltningsrevisjon
 • Veileder i overordnet analyse
 • Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene
 • Veileder i selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll
 • Veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar 
 • Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner
 • God praksis for å hindre eksterne misligheter

NKRFs ansatte i administrasjonen innehar formell kompetanse innen revisjon, økonomi, samfunnsfag, matematikk og ikt og har mange tiårs erfaring fra ulike stillinger/tillitsverv innen revisjon og kontroll i kommunal og fylkeskommunal sektor m.m.

Revisjonsvirksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF er underlagt en obligatorisk kvalitetskontrollordning. Formålet med kvalitetskontrollen er å sikre at bedriftsmedlemmene holder en høy faglig standard ved at de utfører revisjonsarbeidet i overensstemmelse med god kommunal revisjonsskikk. I tillegg til selve kontrollen vil de kontrollerte få faglig rettledning.

Personlige medlemmer er pliktig til å følge NKRFs regler for obligatorisk etter- og videreutdanning.


Etikk

NKRFs etiske retningslinjer er en overordnet beskrivelse av de verdier og prinsipper som skal være en rettesnor for medlemmenes daglige arbeid, deres holdninger og atferd. Den uavhengigheten, de fullmaktene og det ansvaret som medlemmene i NKRF har i utøvelsen av sitt arbeid, stiller høye etiske krav til utførelsen. Det tilligger i første omgang hvert enkelt medlem å etterleve retningslinjene.

Hensikten med NKRFs etiske retningslinjer er at de skal bidra til et felles verdigrunnlag for medlemmene. De vil også kunne danne grunnlag for medlemmenes egne etiske retningslinjer og regler.

Her kan du lese etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer.

Og her finner du en dilemmasamling (+) til bruk i etisk refleksjons- og dilemmatrening.


Varsling

Varslingsrutinen for NKRFs ansatte er fastsatt av styret 13. mars 2023.

Den oppfordrer ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold, forteller hvordan arbeidstakerne i NKRF kan varsle og hvordan arbeidsgiveren i NKRF skal motta, saksbehandle og følge opp selve varselet og den som varsler.

Her kan du lese Varslingsrutine for NKRFs ansatte


NKRFs administrasjon

 • Rune Tokle
  Rune Tokle
  Cand. Scient. og Diplomert intern revisor (Dipl. I.R.)
  Daglig leder
  977 38 557
 • Wenche Ruud Solvin
  Wenche Ruud Solvin
  Høgskolekandidat
  Rådgiver
  908 28 733
 • Knut Erik Lie
  Knut Erik Lie
  Høyere revisoreksamen (NHH)
  Seniorrådgiver
  932 28 506
 • Ellen Lange
  Ellen Lange
  Cand.polit. med hovedfag i sosiologi
  Seniorrådgiver
  402 22 415
 • Bjørn Bråthen
  Bjørn Bråthen
  Diplomert intern revisor (Dipl. I.R.) og Certified Information Systems Auditor (CISA)
  Seniorrådgiver
  911 79 001

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Nyhetsbrev Pamelding3

Generelt

Org.nr.: 975 450 694 MVA

Bankkontonr.: 1450.12.70424

Revisorer: May-Britt Bratlie, Oslo kommune, Kommunerevisjonen (2022-24), og Camilla Eide, Romerike Revisjon IKS (2023-2025)