Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) ble stiftet i 27. oktober 1945 og er en yrkesfaglig interesseorganisasjon og et serviceorgan som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller kontroll med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

NKRFs formål er å fremme en sunn utvikling av revisjon og kontroll i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner, og som serviceorgan å gi råd, veiledning og informasjon og å tilby kurs og etterutdanning. NKRF ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene.

NKRF har som visjon å være på vakt for fellesskapets verdier. Herunder å:

 • heve den faglige standard
 • ivareta etiske prinsipper
 • bedre medlemmenes faglige kompetanse
 • spre informasjon av faglig interesse
 • informere om og markedsføre revisjon av og kontroll med kommunal virksomhet
 • sikre kvaliteten i arbeidet, herunder bl.a. ved en obligatorisk forbundsbasert kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet
 • styrke de kollegiale forhold
 • ivareta interessene for revisjon og kontroll i kommunal sektor overfor myndighetene

NKRF har ca. 500 personlige medlemmer og 50 bedriftsmedlemmer, herav 22 revisjonsvirksomheter og 28 virksomheter som ivaretar sekretariatstjenester for kontrollutvalg. Dvs. en medlemsoppslutning på over 90 prosent blant revisjonsvirksomhetene og over 80 prosent blant virksomhetene som ivaretar sekretariatstjenester for kontrollutvalg.

NKRF tilbyr rådgivning innen revisjons- og kontrollrelaterte emner. Rådgivingsvirksomheten skjer hovedsakelig pr. telefon og e-post, og omfatter først og fremst spørsmål av regnskaps-, revisjons- og kontrollfaglig karakter innen kommunesektoren.

NKRF formidler informasjon gjennom eINFO og infoskriv fra fagkomiteene til bedriftsmedlemmene, fagtidsskriftet “Kommunerevisoren”, NKRFs nettsider og ulike kanaler i sosiale medier. NKRF tilbyr også mange årlige kurs og konferanser innen temaene revisjon, regnskap, jus og ledelse.

NKRF tilbyr gjennom egen forlagsvirksomhet publikasjonene:

 • Tilsyn og revisjon i kommunal sektor
 • Veileder i forvaltningsrevisjon
 • Veileder i overordnet analyse
 • Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene
 • Veileder i selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll
 • Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon
 • Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor
 • Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner
 • God praksis for å hindre eksterne misligheter

NKRFs ansatte i administrasjonen innehar formell kompetanse innen revisjon, økonomi, samfunnsfag, matematikk og ikt og har mange tiårs erfaring fra ulike stillinger/tillitsverv innen revisjon og kontroll i kommunal og fylkeskommunal sektor m.m.

Revisjonsvirksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF er underlagt en obligatorisk kvalitetskontrollordning. Formålet med kvalitetskontrollen er å sikre at bedriftsmedlemmene holder en høy faglig standard ved at de utfører revisjonsarbeidet i overensstemmelse med god kommunal revisjonsskikk. I tillegg til selve kontrollen vil de kontrollerte få faglig rettledning.

Personlige medlemmer er pliktig til å følge NKRFs regler for obligatorisk etter- og videreutdanning.


Etikk

NKRFs etiske retningslinjer er en overordnet beskrivelse av de verdier og prinsipper som skal være en rettesnor for medlemmenes daglige arbeid, deres holdninger og atferd. Den uavhengigheten, de fullmaktene og det ansvaret som medlemmene i NKRF har i utøvelsen av sitt arbeid, stiller høye etiske krav til utførelsen. Det tilligger i første omgang hvert enkelt medlem å etterleve retningslinjene.

Hensikten med NKRFs etiske retningslinjer er at de skal bidra til et felles verdigrunnlag for medlemmene. De vil også kunne danne grunnlag for medlemmenes egne etiske retningslinjer og regler.

Her kan du lese etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer.


NKRFs administrasjon

 • Rune Tokle
  Rune Tokle
  Cand. Scient. og Diplomert intern revisor (Dipl. I.R.)
  Daglig leder
  977 38 557
 • Wenche Ruud Solvin
  Wenche Ruud Solvin
  Høgskolekandidat
  Rådgiver
  908 28 733
 • Renate Borgmo
  Renate Borgmo
  Samfunnsviter
  Seniorrådgiver
  934 53 967
 • Knut Erik Lie
  Knut Erik Lie
  Høyere revisoreksamen (NHH)
  Seniorrådgiver
  932 28 506
 • Bjørn Bråthen
  Bjørn Bråthen
  Diplomert intern revisor (Dipl. I.R.) og Certified Information Systems Auditor (CISA)
  Seniorrådgiver
  911 79 001

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Nyhetsbrev Pamelding3

Generelt

Org.nr.: 975 450 694 MVA

Bankkontonr.: 1450.12.70424

Revisorer: May-Britt Bratlie, Oslo kommune, Kommunerevisjonen (2020-22), og Tormod Østli, Revisjon Øst IKS (2019-21)