« Tilbake til Vedtekter og reglement for NKRF

Regler for obligatorisk etterutdanning for personlige medlemmer av NKRF

(Fastsatt av NKRFs landsmøte 16. juni 2000. Sist endret av NKRFs årsmøte 25. oktober 2021)

Virkeområde

1. Medlemmer som utfører lovbestemt revisjon og sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg omfattes av NKRFs regler for etterutdanning.

Formål

2. Gjennom målrettet etterutdanning skal medlemmenes kompetanse vedlikeholdes og utvikles slik at oppdragsgiver er sikret en høy faglig kvalitet på den revisjon og sekretariatstjeneste som utøves av NKRFs medlemmer.

Krav til etterutdanning

3. Oppdragsansvarlige revisorer skal ha gjennomført 120 timer relevant etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderårene eller i løpet av det inneværende og de to foregående kalenderårene (2). Medlemmer som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg forpliktet til å gjennomføre nødvendig etterutdanning innenfor relevante fagområder med til sammen 105 kurstimer i løpet av de tre foregående kalenderårene eller i løpet av det inneværende og de to foregående kalenderårene.

De øvrige ansatte (jf. pkt. 1) er forpliktet til å gjennomføre relevant etterutdanning med til sammen 78 timer i løpet av de tre foregående kalenderårene eller i løpet av det inneværende og de to foregående kalenderårene (2).

Kravene til etterutdanning skal være oppfylt fra og med det fjerde årsskiftet etter at vedkommende ble medlem i NKRF.

Når noen endrer stilling fra medarbeider til oppdragsansvarlig revisor, må etterutdanningskravene for oppdragsansvarlige revisorer tilfredsstilles fra og med det fjerde årsskiftet etter at skifte av stilling fant sted.

Som relevant utdanning regnes

  • strukturert opplæring
  • undervisning, utarbeidelse av undervisningsopplegg, artikler (1) og annet fagstoff, deltagelse i faglig utvalgsarbeid, sensur ved eksamen, kvalitetskontroll og likeverdig aktivitet med inntil 30 timer.

Kurs, konferanser og annet opplæringsarbeid arrangert av NKRF, NKRFs lokalforeninger og bedriftsmedlemmer tilsluttet NKRF, vil som hovedregel være godkjent.

Arbeid som tillitsvalgt i NKRFs styre og fagkomiteer og andre utvalg nedsatt av årsmøtet eller styret regnes som faglig utvalgsarbeid.

Relevant videreutdanning i form av offentlig godkjente kurs kan godskrives med fem timer per studiepoeng etter avlagt eksamen.

Ved undervisning godskrives time for time med den begrensning at innholdsmessig like kurs kun godkjennes en gang.

Disiplinærkomiteen avgjør tvister om opplæringstiltak er innenfor den obligatoriske etterutdanningsordningen. Ankeinstans er NKRFs styre.

Dokumentasjon

4. Det personlige medlemmet og den aktuelle medlemsbedriften har selv ansvar for å dokumentere etterutdanninga. Dokumentasjon for strukturert opplæring skal være utarbeidet av den som arrangerer opplæringen og skal inneholde navn på arrangøren og den som står for opplæringen, tittelen på opplæringen, en kort beskrivelse av det faglige innholdet, dato for gjennomføring, antall timer deltakelse og opplæringsformen.

Det personlige medlemmet skal kunne fremvise en samlet kronologisk oversikt over etterutdanning som er gjennomført i hver treårsperiode med opplysning om antall timer og faglig innhold. For strukturert opplæring skal oversikten angi arrangør, tittelen på opplæringen og dato for gjennomføring.

Oppfølging

5. Medlemmenes etterlevelse av reglene vil bli fulgt opp i forbindelse med forbundets kvalitetskontroller for revisorene og ved stikkprøver fra NKRF for medlemmene som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg.

Dispensasjon

6. Styret kan ved utgangen av perioden, i særskilte tilfeller, dispensere for at timetallskravet ikke er oppfylt.

Det må søkes om slik dispensasjon innen utgangen av det siste året i treårsperioden.

I de tilfeller der dispensasjoner gis, må medlemmet selv sørge for nødvendig dokumentasjon.

7. Ved permisjon og langvarig sykefravær forlenges treårsperioden for gjennomføring av etterutdanning tilsvarende.

I de tilfeller der treårsperioden forlenges, må medlemmet selv sørge for nødvendig dokumentasjon.

Ikrafttredelse

8. Ordningen innføres fra 1. januar 2001 for revisorene og fra 1. januar 2019 for medlemmene som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg.


Tolkninger av reglene foretatt av NKRFs styre

1) Det kan godskrives 1 time pr. hele A4-side skrevet i Word-format eller tilsvarende (ordinær skriftstørrelse), jf. styresak 36/2007 av 22. august 2007.

2) Kravet om hhv. 120 og 78 timer må første gang være oppfylt senest innen utgangen av 2023, jf. notat til styresak 91/2021 av 1. desember 2021.