« Tilbake til Vedtekter og reglement for Norges Kommunerevisorforbund

Regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for personlige medlemmer av Norges Kommunerevisorforbund

(Fastsatt av NKRFs landsmøte 16. juni 2000. Sist endret av NKRFs årsmøte 12. juni 2018)

Virkeområde

1. Medlemmer av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) som utfører lovbestemt revisjon og sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg omfattes av forbundets regler for etter- og videreutdanning.

Formål

2. Gjennom målrettet etter- og videreutdanning skal medlemmenes kompetanse vedlikeholdes og utvikles slik at oppdragsgiver er sikret en høy faglig kvalitet på den revisjon og sekretariatstjeneste som utøves av NKRFs medlemmer.

Krav til etterutdanning

3. Innenfor en 3-års periode er oppdragsansvarlige revisorer og medlemmer som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg forpliktet til å gjennomføre nødvendig etter- og videreutdanning innenfor relevante fagområder med til sammen 105 kurstimer. De øvrige ansatte (jf. pkt. 1) er forpliktet til å gjennomføre etter- og videreutdanning med til sammen 63 timer innenfor en 3-års periode.

Det kan godskrives maksimum 70 timer for oppdragsansvarlige revisorer og medlemmer som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg/42 timer for de øvrige ansatte og kreves minimum 14 timer pr. år for alle.

4. Medlemmer av NKRF som underviser på relevante kurs, seminarer med mer godskrives for dette. 2)

Utgivelse av relevante fagartikler/-publikasjoner kan godskrives. 3)

Arbeid som tillitsvalgt i NKRFs styre, komiteer (unntatt valgkomiteen og hederstegnkomiteen) og andre utvalg e.l. nedsatt av årsmøtet eller styret kan godskrives med inntil 14 timer pr. år. 1)

5. En 3-års periode regnes alltid fra 1. januar. Nye medlemmer som er innmeldt før 30. juni starter sin periode fra 1. januar i innmeldingsåret, mens nye medlemmer innmeldt etter 30. juni starter sin periode 1. januar året etter. 4)

Krav til opplæringens faglige innhold

6. Deltakelse på kurs, seminar, bedriftsinterne kurs med mer kan godskrives når det kan bekreftes at opplæringstiltaket har et tilfredsstillende faglig nivå og er relevant for utøvelsen av yrket.

Opplæring som godskrives må ha hatt en varighet på minimum 2 timer.

Opplæringstiltak

7. Opplæringstiltak arrangert av NKRF sentralt vil som hovedregel være godkjent.

Relevant opplæring i regi av lokalforeninger tilknyttet NKRF kan som hovedregel godskrives innenfor etterutdanningsordningen.

Relevant opplæring arrangert av utdanningsinstitusjoner, internt i virksomheten eller av andre kan også godskrives.

Relevant videreutdanning i form av offentlig godkjente kurs kan godskrives med 5 timer pr. studiepoeng etter avlagt eksamen.

8. NKRFs styre avgjør tvister om opplæringstiltak er innenfor den obligatoriske etter og videreutdanningsordningen. Ankeinstans er årsmøtet.

Registrering og dokumentasjon

9. Alle virksomhetene er selv ansvarlig for registrering og dokumentasjon av gjennomførte kurs som for revisjonsvirksomhetene blir underlagt kvalitetskontrollens oppfølging. Sekretariatsvirksomhetene skal rapportere årlig til NKRF om antall timer gjennomførte opplæringstiltak pr. personlige medlem. 

Virksomhetene må selv sørge for utarbeidelse av en samleoppgave over gjennomførte opplæringstiltak over 3 år. 5), 6)

Oppfølging

10. Medlemmenes etterlevelse av reglene vil bli fulgt opp i forbindelse med forbundets kvalitetskontroller for revisorene og ved stikkprøver fra NKRF for medlemmene som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg.

Dispensasjoner

11. Styret kan ved utgangen av perioden, i særskilte tilfeller, dispensere for at timetallskravet ikke er oppfylt. 5)

12. Ved permisjon, langvarig sykdom eller redusert stilling kan 3-års perioden for gjennomføring av opplæringstiltak forlenges tilsvarende. 6)

Ikrafttredelse

13. Ordningen innføres fra 1. januar 2001 for revisorene og fra 1. januar 2019 for medlemmene som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg.


Tolkninger av reglene, bl.a. foretatt av NKRFs styre

1) Bestemmelsen omfatter også kvalitetskontrollører engasjert av NKRF, jf. styresak 29/2007 av 9. juni 2007.

2) Det kan godskrives 3 timer pr. time undervisning ved første gangs gjennomføring. For andre og tredje gjennomføring av samme undervisning innen samme kalenderår, kan det godskrives 1 time pr. time undervisning, jf. styresak 36/2007 av 22. august 2007.

3) Det kan godskrives 1 time pr. hele A4-side skrevet i Word-format eller tilsvarende (ordinær skriftstørrelse), jf. styresak 36/2007 av 22. august 2007.

4) Punkt 5 i reglene tolkes slik at når noen endrer stilling i samme virksomhet fra medarbeider til oppdragsansvarlig revisor etter 30.6., oppfattes de som «nye» medlemmer, og de må derfor tilfredsstille etter- og videreutdanningskravene for oppdragsansvarlige revisorer over en treårs-periode med virkning fra og med 1.1. det påfølgende kalenderår, jf. styresak 51/2018 av 31. august 2018.

5) I tilfeller der dispensasjon etter punkt 11 innvilges, må virksomheten selv sørge for nødvendig registrering og dokumentasjon iht. kravene i punkt 9.

Det må søkes om slik dispensasjon innen utgangen av det siste året i treårsperioden. For eventuelle søknader gjeldende for året 2020, må det søkes om dispensasjon snarest, og senest innen 20. januar 2021.

Når det gjelder søknad om dispensasjon fra kravet om minst 14 timer etter- og videreutdanning pr. år, må dette søkes om innen utgangen av året det gjelder. Også i dette tilfellet er søknadsfristen for 2020 20. januar 2021.

6) Det må ikke søkes om forlengelse etter punkt 12. Det er imidlertid viktig at virksomheten selv sørger for å oppbevare nødvendig dokumentasjon på forholdet iht. kravene i punkt 9.