2021

På vakt for fellesskapets verdier også under koronapandemien | 1.3.2021

Takk for det gamle året. Vi ser håpefullt inn i det nye | 4.1.2021


Høringsuttalelser:

Endringer i lov om interkommunale selskaper | KMD, 8.2.2021

Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning | FKT, 1.2.2021


2020

En seier for den kommunale egenkontrollen | 19.11.2020

Viktig seier i jubileumsåret | 2.11.2020

Ting tar tid – refleksjoner i jubileumsåret | 1.9.2020

På vei tilbake til normalen, men hva har vi lært? | 1.7.2020

Kontrollutvalget må sette seg selv på dagsorden | 8.5.2020

Vi må gå inn i vår tid | 1.5.2020

Nye kontrollutvalg og rammevilkår | 2.3.2020

Undersøkelser av innkjøp er sentralt i egenkontrollen | 20.2.2020

Kontrollutvalg til besvær? | 24.1.2020

75 år på vakt for fellesskapets verdier | 2.1.2020


Høringsuttalelser:

Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser | NFD, 2.10.2020

Ny forskrift om økonomiforvaltningen i Den norske kirke | BFD, 21.9.2020

Lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper | KMD, 15.9.2020

Internkontrollhåndbok for kontrollutvalgssekretariater | FKT, 14.8.2020

Kommunal regnskapsstandard nr. 14 Konsolidert årsregnskap | GKRS, 1.6.2020

Lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven | KMD, 30.3.2020


2019

Fire nye år på vakt for fellesskapets verdier | 1.11.2019

Nye rammebetingelser og nye kontrollutvalg | 2.9.2019

Rettssikkerhet – en del av fellesskapets verdier | 22.8.2019

En hektisk vår – og et spennende jubileumsår | 1.7.2019

Bedre rammer for kommunal egenkontroll – men synligheten må vi skape selv | 2.5.2019

Demokrati fordrer åpenhet og tilgjengelighet | 28.3.2019

«Tolgasaken» – et eksempel på betydningen av rammevilkårene for kommunal egenkontroll | 1.3.2019

Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokratiet | 25.1.2019

Et nytt år – nye muligheter | 1.1.2019


Høringsuttalelser

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov | JBD, 13.12.19

NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø – ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver | KD, 2.12.19

Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser | KMD, 1.7.2019

Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov | KMD, 17.6.2019

ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger | Revisorforeningen, 15.6.2019

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser | GKRS, 10.5.2019

Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift | KMD, 2.5.2019

Ny budsjett- og regnskapsforskrift | KMD, 12.4.2019

NRS (HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt | Norsk RegnskapsStiftelse, 17.3.2019

Utkast til veileder for kontrollutvalgets påseansvar overfor regnskapsrevisor | FKT, 15.3.2019


2018

Tolgasaken - Tilbakemelding om regelforståelse | 22.11.2018

Ansvarsfordeling i Tolga-saken | 2.11.2018

Tillit og kontroll – to sider av samme | 15.8.2018

Bruk sunn fornuft – ta grep! | 7.2.2018


Høringsuttalelser

NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven - Forslag til ny lov om regnskapsførere | Finansdepartementet, 26.10.2018

NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern | Arbeids- og sosialdepartementet, 11.9.2018

Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente seg av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet? | FKT, 25.5.2018

Endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner | Kulturdepartementet, 11.3.2018


2017

Tilliten må bevares | 19.12.2017

Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre | 28.6.2017

I demokratiets tjeneste | 30.1.2017


Høringsuttalelser

NOU 2017: 15 Revisorloven – Forslag til ny lov om revisjon og revisorer | Finansdepartementet, 4.12.2017

NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II — Andre delutredning | Finansdepartementet, 31.3.2017

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser | Nærings- og fiskeridepartementet, 9.2.2017

Merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier | Finansdepartementet, 11.1.2017

Forslag til ny forskrift om offentlege arkiv - vedlegg 1-3 | Kulturdepartementet, 11.1.2017


Vennligst kontakt NKRFs administrasjon (post@nkrf.no) for høringsuttalelser avgitt i 2016 eller tidligere.