2024

Krigens påvirkning på kommunene | 1.5.2024

Motiverte kontrollutvalg – et godt utgangspunkt | 21.3.2024

Kontroll og revisjon – ikke hvilket som helst oppdrag | 1.3.2024

Kontrollutvalget skal ikke drive med politikk | 2.2.2024

Et nytt år i en ny valgperiode | 2.1.2024


Høringsuttalelser:

Forskrift om digital gravferdsmelding og forskriftsendring om periodisering av festeinntekter | BFD, 21.5.2024

Dokument 19 (2023-2024) Rapport fra utvalget til å utrede Riksrevisjonens virksomhet | Stortinget, 1.3.2024 

SA 3802 - Revisors uttalelser attestasjoner og redegjørelser etter selskapslovgivningen | Revisorforeningen, 28.2.2024


2023

Tillit er demokratiets lim | 1.11.2023

Hvem bør velges til kontrollutvalget? | 3.10.2023

I beredskap for demokratiet | 1.9.2023

På vakt for fellesskapets verdier inn i vår felles framtid | 1.7.2023

Tillit og fellesskapets verdier – kommunal kontroll og revisjon i et nøtteskall | 1.5.2023

30 år med kontrollutvalg – og fortsatt ikke for pyser | 16.3.2023

Til forsvar for demokratiet og vårt felles livsgrunnlag | 1.3.2023

Avsetning i regnskapet for lærernes lønnsoppgjør | 16.2.2023

Åpenhet, ytringsfrihet og demokrati – tre viktige tema i 2023 | 2.1.2023


Høringsuttalelser:

Attestasjonsstandard SA 3801 – Revisors attestasjoner til skatteetaten | Revisorforeningen, 29.9.2023

NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering – Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) | Finansdepartementet, 4.9.2023

ISA 610 (revidert 2013) Bruk av interne revisorers arbeid | Revisorforeningen, 6.6.2023

Endringer i NRS 16 Årsberetning | Norsk RegnskapsStiftelse, 13.3.2023

Endring av leveringsfrist for annen skattleggingsperiode for særskilt skattemelding | Skatteetaten, 6.2.2023

Ytringsfrihetskommisjonens utredning (NOU 2022: 9) | Kultur- og likestillingsdepartementet, 13.1.2023


2022

Offentlig revisjon på offensiven | 1.11.2022

Tillitsreform i offentlig sektor får også konsekvenser for kontroll og revisjon | 1.9.2022

En strategi for framtida | 1.7.2022

Kontroll og revisjon er kritiske samfunnsfunksjoner på sikt | 2.5.2022

Revisors ansvar og bidrag | 1.3.2022

Hvorfor trenger vi kontrollutvalg? | 1.2.2022

I ny drakt – men til å kjenne igjen | 3.1.2022


Høringsuttalelser:

Høringsuttalelse – oversettelse av ISA 220 (revidert) - Kvalitetsstyring ved revisjon av regnskaper | Revisorforeningen, 9.12.2022

Høringsuttalelse – endringer i flere regnskapsstandarder | Norsk RegnskapsStiftelse, 6.12.2022

Høringsuttalelse – Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter | Finansdepartementet, 6.12.2022

Høringsuttalelse – Notat dekomponering av anleggsmidler | GKRS, 24.11.2022

Høringsuttalelse – Notat digitale løsninger | GKRS, 24.11.2022

Høringssvar til endringer i kommuneloven | KDD, 1.11.2022

Høringssvar til endringer i IKS-loven og ny økonomiforskrift | KDD, 21.9.2022

Forslag til Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget | FKT, 6.5.2022

Forslag til ny arkivlov | KLD, 14.1.2022


2021

I fellesskapets tjeneste | 1.11.2021

I demokratiets tjeneste | 1.9.2021

Mot lysere tider? | 1.7.2021

Kommunal revisjon og kontroll tar større plass i samfunnet | 3.5.2021

Vi skal evaluere og lære – også i krise | 20.4.2021

På vakt for fellesskapets verdier også under koronapandemien | 1.3.2021

Takk for det gamle året. Vi ser håpefullt inn i det nye | 4.1.2021


Høringsuttalelser:

Høring om endringer i budsjett- og regnskapsforskriften | KMD, 18.11.2021

Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner | SKD. 18.11.2021

Koronakommisjonens rapport (NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien) | JBD, 18.6.2021

Revidert rammeverk for kommuneregnskapet | GKRS, 7.6.2021

Endringer i lov om interkommunale selskaper | KMD, 8.2.2021

Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning | FKT, 1.2.2021


2020

En seier for den kommunale egenkontrollen | 19.11.2020

Viktig seier i jubileumsåret | 2.11.2020

Ting tar tid – refleksjoner i jubileumsåret | 1.9.2020

På vei tilbake til normalen, men hva har vi lært? | 1.7.2020

Kontrollutvalget må sette seg selv på dagsorden | 8.5.2020

Vi må gå inn i vår tid | 1.5.2020

Nye kontrollutvalg og rammevilkår | 2.3.2020

Undersøkelser av innkjøp er sentralt i egenkontrollen | 20.2.2020

Kontrollutvalg til besvær? | 24.1.2020

75 år på vakt for fellesskapets verdier | 2.1.2020


Høringsuttalelser:

Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser | NFD, 2.10.2020

Ny forskrift om økonomiforvaltningen i Den norske kirke | BFD, 21.9.2020

Lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper | KMD, 15.9.2020

Internkontrollhåndbok for kontrollutvalgssekretariater | FKT, 14.8.2020

Kommunal regnskapsstandard nr. 14 Konsolidert årsregnskap | GKRS, 1.6.2020

Lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven | KMD, 30.3.2020


2019

Fire nye år på vakt for fellesskapets verdier | 1.11.2019

Nye rammebetingelser og nye kontrollutvalg | 2.9.2019

Rettssikkerhet – en del av fellesskapets verdier | 22.8.2019

En hektisk vår – og et spennende jubileumsår | 1.7.2019

Bedre rammer for kommunal egenkontroll – men synligheten må vi skape selv | 2.5.2019

Demokrati fordrer åpenhet og tilgjengelighet | 28.3.2019

«Tolgasaken» – et eksempel på betydningen av rammevilkårene for kommunal egenkontroll | 1.3.2019

Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokratiet | 25.1.2019

Et nytt år – nye muligheter | 1.1.2019


Høringsuttalelser

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov | JBD, 13.12.19

NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø – ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver | KD, 2.12.19

Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser | KMD, 1.7.2019

Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov | KMD, 17.6.2019

ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger | Revisorforeningen, 15.6.2019

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser | GKRS, 10.5.2019

Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift | KMD, 2.5.2019

Ny budsjett- og regnskapsforskrift | KMD, 12.4.2019

NRS (HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt | Norsk RegnskapsStiftelse, 17.3.2019

Utkast til veileder for kontrollutvalgets påseansvar overfor regnskapsrevisor | FKT, 15.3.2019


2018

Tolgasaken - Tilbakemelding om regelforståelse | 22.11.2018

Ansvarsfordeling i Tolga-saken | 2.11.2018

Tillit og kontroll – to sider av samme | 15.8.2018

Bruk sunn fornuft – ta grep! | 7.2.2018


Høringsuttalelser

NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven - Forslag til ny lov om regnskapsførere | Finansdepartementet, 26.10.2018

NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern | Arbeids- og sosialdepartementet, 11.9.2018

Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente seg av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet? | FKT, 25.5.2018

Endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner | Kulturdepartementet, 11.3.2018


2017

Tilliten må bevares | 19.12.2017

Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre | 28.6.2017

I demokratiets tjeneste | 30.1.2017


Høringsuttalelser

NOU 2017: 15 Revisorloven – Forslag til ny lov om revisjon og revisorer | Finansdepartementet, 4.12.2017

NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II — Andre delutredning | Finansdepartementet, 31.3.2017

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser | Nærings- og fiskeridepartementet, 9.2.2017

Merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier | Finansdepartementet, 11.1.2017

Forslag til ny forskrift om offentlege arkiv - vedlegg 1-3 | Kulturdepartementet, 11.1.2017


Vennligst kontakt NKRFs administrasjon (post@nkrf.no) for høringsuttalelser avgitt i 2016 eller tidligere.