På vakt for fellesskapets verdier inn i vår felles framtid

LEDER | Det er sommer. Det er ferietid. Etter et travelt halvår for alle som står på vakt for fellesskapets verdier.

Dessuten har vi lagt årsmøtet og Fagkonferansen bak oss. Tillitsvalgte for neste periode er valgt, og som gjenvalgt styreleder vil jeg benytte anledningen til å takke for tilliten. Det er en stor ære å få lov til å lede arbeidet med kontroll og revisjon i kommunene.

Det viktigste er den jobben vi alle gjør til daglig, og det er det som danner grunnlaget for den jobben NKRF gjør på vegne av medlemmene.

Vi skal fortsette som før, men vi skal også tenke nytt, stille spørsmål ved måten vi jobber på, og se etter nye løsninger. Etter en omfattende strategiprosess ble NKRFs strategi vedtatt på årsmøtet i 2021 – og årsmøtet i år vedtok å videreføre denne strategien. Ikke for at vi ikke skal tenke nytt, men fordi strategien danner et godt grunnlag for den jobben vi skal gjøre framover.

Selv om strategien står fast, kan tiltakene endres i takt med terrenget. Målet er alltid det samme: Vi skal være på vakt for fellesskapets verdier – og vi skal gjøre den jobben bedre og bedre år for år.

Målet er alltid det samme: Vi skal være på vakt for fellesskapets verdier – og vi skal gjøre den jobben bedre og bedre år for år.

Samfunnet er i endring hele tida, og dermed endrer samfunnets behov seg også – noe som får konsekvenser for kontroll og revisjon.

Et eksempel er bærekraft og bærekraftsrapportering. Norge har forpliktet seg til å kutte klimautslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. For å kunne måle hvordan vi gjør det på dette området, er det viktig at det rapporteres på en troverdig og sammenlignbar måte.

EUs direktiv om bærekraftsrapportering skal implementeres i norsk lov. Verdipapirlovutvalget har lagt fram en utredning om hvordan dette kan gjøres, og denne utredninga er nå på høring.

Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap m.fl. er foreløpig unntatt fra kravet om bærekraftsrapportering. Kommunale aksjeselskap og samvirkeforetak kan imidlertid omfattes hvis de er store nok.

Vi skal ikke se bort fra at dette kan endre seg. Ja, vi bør egentlig gå ut fra det. Hvis Norge skal nå sine internasjonale forpliktelser, er vi også avhengig av at offentlig sektor reduserer sine klimagassutslipp – og at vi kan ha en etterprøvbar rapportering om hvordan vi ligger an for å nå bærekraftsmålene.

Dessuten må vi gå ut fra at mange kommuner og andre innfører bærekraftsrapportering på frivillig basis. Da må kommunal kontroll og revisjon være på tilbudssida, og vi må kunne bidra til attestasjon av bærekraftsrapporter. I sin tur vil det kunne bidra til at slike rapporter får en høyere status.

Da må kommunal kontroll og revisjon være på tilbudssida, og vi må kunne bidra til attestasjon av bærekraftsrapporter.

Dette skal vi fokusere på i arbeidet med å nå vårt strategiske mål om å bidra til økt kvalitet i bærekraftsrapportering i offentlig sektor.

Dette har også med tillit og omdømme å gjøre. Hvis vi kan bidra til at kommuner og fylkeskommuner når sine mål, også på andre områder enn det rent regnskapsmessige, blant annet ved uavhengig vurdering av bærekraftsrapporter, vil det kunne bidra til at vi endrer oss i takt med tidens krav og viser at ryktet om revisoryrkets snarlige død er betydelig overdrevet. Bekreftelser av annet enn regnskap krever også tillit og uavhengighet.

NKRFs medlemmer består av sekretariat for kontrollutvalg, og revisjonsvirksomheter - der det er både regnskapsrevisorer og forvaltningsrevisorer. Det er egentlig en kompetansemessig gullgruve.

Etter hvert som søkelyset på bærekraft øker, vil flere kontrollutvalg bestille forvaltningsrevisjoner om bærekraft. Det vil kreve mye av sekretariatet og de rådene de gir til kontrollutvalgene og i dialogen med revisjonen.

Kompetanse om revisjon og regnskap kombinert med god metodebruk innen forvaltningsrevisjon, vil kunne gi mye kunnskap om statusen på bærekraftsarbeidet i kommunal sektor.

Regnskapsrevisorer og forvaltningsrevisorer kan samarbeide og dra nytte av hverandres kompetanse. Kompetanse om revisjon og regnskap kombinert med god metodebruk innen forvaltningsrevisjon, vil kunne gi mye kunnskap om statusen på bærekraftsarbeidet i kommunal sektor.

Til beste for fellesskapets verdier og vår felles framtid.

Lenke til kontroll & revisjon nr. 4/2023:

https://www.nkrf.no/kontroll-og-revisjon/2023/4

Denne artikkelen ble publisert i kontroll & revisjon nr. 4/2023