1  |  2  |  3  |  4

10.12.2019

Seminar om statliggjøring av skatteoppkrever­funksjonen

Fredag 6. desember arrangerte KS et seminar om overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten.

09.12.2019

Mindreforbruk i budsjett og regnskap fra 2020

Fra regnskapsåret 2020 kan det ikke lenger avlegges årsregnskap med regnskapsmessig mindreforbruk.

09.12.2019

Strammere kommuneøkonomi

Budsjettundersøkelsen til KS viser at økonomien i landets kommuner vil bli mer krevende. Små og mellomstore kommuner må gjøre de største innstrammingene neste år.

09.12.2019

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Ballangen kommune et gebyr på 115 000 kr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester.

09.12.2019

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 20. september 2019 i Oslo.

09.12.2019

Skatteinfo nr. 8/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

29.11.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 25. november 2019 i Oslo.

24.11.2019

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

22.11.2019

Artikkelprisen 2018

Ellen M. Kulset er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2018.

19.11.2019

Veileder til budsjett- og regnskaps­forskriften

KMD har utarbeidet en veileder til den nye budsjett- og regnskapsforskriften, og som inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

19.11.2019

eINFO 19/8 – Budsjett- og regnskaps­oppstillinger etter ny kommunelov

Den nye kommuneloven innebærer endringer de pliktige budsjett- og regnskapsoppstillingene. Oppstillingene er fastsatt i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (budsjett- og regnskapsforskriften) kapittel 5.

15.11.2019

Merverdiavgift - Justeringsreglene ved kommune­sammenslåinger

Skatteetaten med prinsipputtalelse om bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. 9 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer.

14.11.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgsskomiteen hadde møte 24. oktober 2019 i Oslo.

14.11.2019

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde møte 8. november 2019 på Skype.

08.11.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

07.11.2019

Protokoll fra styremøte 29. oktober 2019

Styret hadde møte 29. oktober 2019 i Trondheim i forkant av lederkonferansen.

06.11.2019

Høring – RSK 101 Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll

I ny kommunelov § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen blir regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave.

04.11.2019

Ny forskrift om rapportering til KOSTRA

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av ny kommunelov fastsatt forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften).

04.11.2019

Gebyr til Oslo kommune

Datatilsynet har gitt Oslo kommune et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for å ha lagret pasientopplysninger utenfor journalsystemet ved kommunens sykehjem/helsehus fra 2007 til november 2018.

30.10.2019

Kronikk: KS Folkevalgtprogram for perioden 2019-2023

De nye kommunestyrene og fylkestingene er nå konstituert, og de er allerede godt i gang med det politiske arbeidet.


1  |  2  |  3  |  4