1  |  2  |  3  |  4

07.12.2023

Opphør av overgangs­ordningen – revisorer uten revisorregister­nummer

Statsautoriserte revisorer som ikke har søkt om revisorregisternummer innen 31. desember 2023 vil anses som å ha deponert sin godkjenning. Disse revisorene vil bli slettet fra Revisorregisteret og vil ikke lenger kunne benytte tittelen statsautorisert revisor.

07.12.2023

Markert nedgang i budsjettert netto drifts­resultat i kommunesektoren

KS’ budsjettundersøkelse 2024 indikerer at budsjettert netto driftsresultat for alle kommuner vil ende på om lag 0,2-0,35 prosent av driftsinntektene. Det er det laveste anslaget siden 2016.

07.12.2023

Bindende forhåndsuttalelse – momskompensasjons­loven § 2 første ledd bokstav c

En utbygger skulle oppføre omsorgsboliger, overføre eiendommen til et borettslag virksomheten stiftet og deretter selge andelene i borettslaget til kommunen. Kommunen skulle selge eller leie ut andelene til beboere med kommunale vedtak på heldøgns omsorg og pleie.

04.12.2023

Bekymringsfullt at påvirkningsmetoder brukes i offentlig sektor

En ny forskningsrapport belyser hvordan organisert kriminalitet påvirker stat og kommune i Sverige. Den svenske forvaltningsmodellen utfordres i dag av kriminelle aktører og myndighetene beskriver organisert kriminalitet som en trussel mot systemet.

30.11.2023

Gebyr til Rælingen for ulovlig direkte anskaffelse av anleggsmateriell

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Rælingen kommune et gebyr på 487 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av materiell på parallelle rammeavtaler som gjaldt leie av anleggsmaskiner og mannskap.

30.11.2023

Utvalg foreslår ny lov for Riksrevisjonen

Riksrevisjonsutvalget har lagt fram sin utredning om Riksrevisjonens virksomhet og forslag til ny lov om Riksrevisjonen. Styrket uavhengighet og mer evaluering av Riksrevisjonens virksomhet, er viktige stikkord for rapporten.

28.11.2023

NIM lanserer krafttak for menneskerettigheter i kommunene

Norsk institusjon for menneskerettigheter (NIM) lanserer et menneskerettighetskurs for folkevalgte og ansatte i kommunene.

24.11.2023

Digital sikkerhet i kommunene styrkes

Regjeringen etablerer et digitalt sikkerhetsmiljø for å styrke kommunenes vern mot digitale trusler.

24.11.2023

Offentlig ansattes ytringsfrihet i sosiale medier

Sivilombudet har behandlet en klage på en kommunes håndtering av en ansatts ytring i sosiale medier. I en uttalelse konkluderer ombudet med at kommunen krenket den ansattes ytringsfrihet.

24.11.2023

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 25. oktober 2023 i Oslo.

21.11.2023

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

20.11.2023

Protokoll fra møte i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 8. november 2023.

20.11.2023

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 30. oktober 2023 på Teams.

19.11.2023

KS med ny informasjons­kampanje om personvern og informasjons­sikkerhet

Målet med kampanjen er å utløse en «refleks» hos ansatte i kommuner og fylkeskommuner som gjør at sikkerhet er noe som faller helt naturlig i den digitaliserte hverdagen.

19.11.2023

Forslag til ny anskaffelseslov – skal gjøre offentlige innkjøp enklere og mer bærekraftige

Anskaffelsesutvalget har overlevert sin første delutredning med forslag til nytt regelverk til næringsministeren.

19.11.2023

Omfattende tilsyn med personvernet i kommunene

Datatilsynet har gjennomført et stort antall kontroller av sikkerheten til personvernopplysninger i norske kommuner og fylkeskommuner.

17.11.2023

KOSTRA-rapportering 2023

Notatet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) skal være et hjelpemiddel for kommuner og fylkeskommuner ved rapportering av regnskapsopplysninger til KOSTRA – Kommune-Stat-Rapporteringen.

17.11.2023

Skatteinfo nr. 7/2023

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

09.11.2023

Rune Tokle er valgt som leder av kontrollutvalget i Oslo kommune

Rune Tokle, som er daglig leder i NKRF, er valgt som leder av kontrollutvalget i Oslo. Han har i perioden 2015-2023 vært nestleder i utvalget.

06.11.2023

Ny anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgs­sekretariatene er fastsatt

Styrene i FKT og NKRF har fastsatt anbefalingen for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene for budsjett for kontrollarbeidet.


1  |  2  |  3  |  4