1  |  2  |  3  |  4

07.02.2023

Kontrolloppstilling for 2022

Selskaper og andre virksomheter som leverer ny skattemelding for næringsdrivende for 2022, skal ikke sende inn skjemaet RF-1022 Lønns og pensjonskostnader – også kalt kontrolloppstillingen.

06.02.2023

Høring – Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene

To forslag til anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene sendes på ekstern høring med frist 24. mars 2023.

06.02.2023

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 12. januar 2023 i Oslo.

03.02.2023

Skatteinfo nr. 1/2023

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

31.01.2023

TIs korrupsjonsindeks 2022 er publisert

Corruption Perception Index (CPI) rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Norge beholder 4. plassen bak Danmark, Finland og New Zealand, men er foran Sverige på rangeringen.

24.01.2023

Mva og momskompensasjon ved omtvistede krav

Avgiftshåndteringen ved omtvistede krav knyttet til tilvirkningskontrakter er endret fra 1. januar 2023.

23.01.2023

Tolkningsuttalelse om digital deltakelse for revisor i kommunestyret og kontrollutvalget

Revisor kan kun delta digitalt i møter i kommunestyrer og kontrollutvalg hvis møtet er lovlig innkalt som fjernmøte.

19.01.2023

Ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede

Helsedirektoratet har nå publisert årets rundskriv om refusjon av utgifter til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene. Fristen er satt til 2. mai for begge.

18.01.2023

Få kommuner hadde vesentlig nedgang i klimagassutslipp i 2021

Miljødirektoratet har publisert nye klimagassutslippstall for kommuner og fylker.

18.01.2023

Støtteprosessloven har trådt i kraft

Den nye loven om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven) trådte i kraft fra nyttår.

17.01.2023

Overhalla felt i KOFA for brudd på regelverket

Overhalla kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om brøyting og strøing av kommunale veier og plasser.

11.01.2023

Grunnlag for beregninger av trekket i rammetilskuddet for kraftkommuner

Stortinget har vedtatt at kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft i områder med svært høye strømpriser, får et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen tre milliarder kroner i år. Trekket er fordelt etter gitte kriterier.

10.01.2023

Får ikke innsyn i digital politikerportal

Mange kommuner bruker digitale løsninger i forbindelse med forberedelse av de folkevalgtes møter. Sivilombudet har på bakgrunn av en innsynsklage undersøkt bruken av Larvik kommunes digitale «politikerportal».

06.01.2023

Protokoll fra styremøte 1. november 2022

Styret hadde møte 1. november 2022 i Trondheim i forkant av Lederkonferansen.

06.01.2023

Endringer i flere regnskaps­standarder i 2022 som følge av endringer i regnskaps­loven

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har vedtatt endringer i flere regnskapsstandarder som følge av endringer i regnskapsloven. Endringene har vært på høring.

05.01.2023

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

05.01.2023

Forvaltningsrevisjons­registeret (4646) er oppdatert ...

... med rapporter (54) fra Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Trondheim, Midt-Norge og Vest-Finnmark.

04.01.2023

Toppsaker i 2022

Se hvilke saker som fikk mest oppmerksomhet på nkrf.no og i nettutgaven av kontroll & revisjon i 2022.

03.01.2023

Ny rapport om møte­offentlighet i kommuner og fylkeskommuner

Kommune- og fylkespolitikere er samstemte om den demokratiske verdien av åpne møter, viser en ny rapport fra Oxford Research.

01.01.2023

Årsoppgjørsrevisjonen 2022

Årsoppgjøret for 2022 står for døren. Dette året er ikke preget av de store nyhetene, men det har kommet noen avklaringer på sentrale områder som en bør kjenne til.


1  |  2  |  3  |  4