21.01.2019

Skatteinntektene høyere enn anslått i 2018

Skattetallene fra SSB for 2018 viser at kommunene fikk inn 162,5 milliarder kr og fylkeskommunene 33,5 milliarder kr i skatteinntekter, henholdsvis 3,8 og 3,4 prosent mer enn i 2017.

18.01.2019

Protokoll fra NKRFs styremøte 10. desember 2018

Styret hadde møte 10. desember 2018 i Oslo.

15.01.2019

Ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen

93 prosent av foreldrene er fornøyde med barnehagen. Samtidig mener en del foreldre at maten og bemanningen kan bli bedre, viser Foreldreundersøkelsen i barnehagen.

11.01.2019

Klage fra X kommune over bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om en kommunes rett til kompensasjon for merverdiavgiftskostnader som pådras ved opparbeidelse av gang- og sykkelvei, som ved ferdigstillelse, eller senere, skal overdras til en fylkeskommune.

11.01.2019

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2019

SKD-melding nr. 1/2019.

10.01.2019

Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-1/19 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019 etter Stortingets budsjettvedtak.

10.01.2019

NAV-kontor - spørsmål om merverdiavgifts­kompensasjon på kommunens andel av drifts­utgifter

Prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet til NAV om hvordan kommunen skal få merverdiavgiftskompensasjon for deres andel av fellesutgifter av et såkalt NAV-kontor.

10.01.2019

Er du vår nye kvalitetskontrollør?

NKRFs kvalitetskontrollkomite søker nye kontrollører for begge faggrupper, men spesielt forvaltningsrevisorer.

09.01.2019

Falsk SMS tilsynelatende fra Moss kommune

Nasjonal sikkerhetsmyndighet - NorCERT varsler om en hendelse hvor det har blitt sendt ut SMS-er til en rekke mottakere i Norge. SMS-ene gir seg ut for å være en betalingspåminnelse fra Moss kommune, men dette er ikke den ekte avsenderen.

08.01.2019

Nye konkurransevilkår kan gi svindyr SFO

FoU-rapport fra KS viser at resultatet av Hjelmeng-utvalgets foreslåtte konkurransevilkår for private og offentlige aktører kan bli svindyr SFO, tomme svømmebasseng og nedlagte kinoer.

08.01.2019

Lukking av møter i kommunestyret og formannskapet

Saken gjelder en kommunes lukking av ett formannskapsmøte og to kommunestyremøter, og omhandler kommunens saksbehandling og håndteringen av henvendelsene fra Sivilombudsmannen.

07.01.2019

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Dagens inntektssystem er ikke tilpasset den nye fylkesinndelingen og må derfor oppdateres, blant annet for at sammenslåingene ikke skal gi uheldige utslag for inntektene.

07.01.2019

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2015-2016

Senter for økonomisk forskning (SØF) har på oppdrag fra KMD utført et prosjekt om effektivitet i kommunal tjenester.

07.01.2019

Eldre-utfordringen kan være større for mindre kommuner

De fleste eldre bor i store kommuner, men de minste kommunene har størst andel personer over 65 år og størst andel brukere av omsorgstjenester i denne aldersgruppen.

04.01.2019

Nytt på nett | 2019/uke 1

Hold deg oppdatert. Abonner på vårt nyhetsbrev.

03.01.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

03.01.2019

Norsk økonomi i 2019

Hva vil det nye året bringe norsk økonomi – og hva med konsekvensene for kommunesektoren?

02.01.2019

Kommunene på Fosen blir en del av Revisjon Midt-Norge SA

Kommunene Bjugn, Osen, Indre Fosen, Roan, Ørland og Åfjord har vedtatt å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA fra 1. januar 2019.

01.01.2019

Kronikk: Løft blikket!

Djevelen kan ligge i detaljene, men det store perspektivet trengs når revisjon og kontrollutvalg skal granske kritiske saker på vegne av lokaldemokratiet.

Neste side