1  |  2  |  3  |  4

19.11.2019

Veileder til budsjett- og regnskaps­forskriften

KMD har utarbeidet en veileder til den nye budsjett- og regnskapsforskriften, og som inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

19.11.2019

eINFO 19/8 – Budsjett- og regnskaps­oppstillinger etter ny kommunelov

Den nye kommuneloven innebærer endringer de pliktige budsjett- og regnskapsoppstillingene. Oppstillingene er fastsatt i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (budsjett- og regnskapsforskriften) kapittel 5.

15.11.2019

Merverdiavgift - Justeringsreglene ved kommune­sammenslåinger

Skatteetaten med prinsipputtalelse om bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. 9 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer.

14.11.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgsskomiteen hadde møte 24. oktober 2019 i Oslo.

14.11.2019

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde møte 8. november 2019 på Skype.

08.11.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

07.11.2019

Protokoll fra styremøte 29. oktober 2019

Styret hadde møte 29. oktober 2019 i Trondheim i forkant av lederkonferansen.

06.11.2019

Høring – RSK 101 Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll

I ny kommunelov § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen blir regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave.

04.11.2019

Ny forskrift om rapportering til KOSTRA

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av ny kommunelov fastsatt forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften).

04.11.2019

Gebyr til Oslo kommune

Datatilsynet har gitt Oslo kommune et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for å ha lagret pasientopplysninger utenfor journalsystemet ved kommunens sykehjem/helsehus fra 2007 til november 2018.

30.10.2019

Kronikk: KS Folkevalgtprogram for perioden 2019-2023

De nye kommunestyrene og fylkestingene er nå konstituert, og de er allerede godt i gang med det politiske arbeidet.

30.10.2019

Regnskapsbestemmelser etter nye budsjett- og regnskapsforskrifter

Budsjett- og regnskapsforskriften (korttittel) ble fastsatt 7. juni 2019 og gjelder fra 1.1.2020.

30.10.2019

Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget!

Denne artikkelen er ment som «førstehjelp» for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet samt gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

30.10.2019

Fire nye år på vakt for fellesskapets verdier

I disse dager har kommunestyre etter kommunestyre og fylkesting etter fylkesting blitt konstituert. Det har vært spennende å følge med på forhandlinger i de ulike kommunene: Hvem blir ordfører, hvem blir medlem av de ulike utvalgene – og hvem blir medlem av kontrollutvalget?

25.10.2019

Skatteinfo nr. 7/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

23.10.2019

eINFO 19/7 - Opplæring av nye kontrollutvalg

Politikere kommer og går, og det er igjen tid for å ta imot nyvalgte kommunestyrer, fylkesting og ikke minst kontrollutvalg.

11.10.2019

Informasjon 2019/04 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om revisors oppgaver og plikter etter hvitvaskingsloven.

11.10.2019

Bruk av vann- og avløpsgebyret til å finansiere overvann og vann til brannslokking

Kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.

10.10.2019

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde møte 8. oktober 2019 på Skype.

09.10.2019

Hva betyr statsbudsjettet for kommunesektoren?

KS har gjennomgått de viktigste følgene av statsbudsjettet 2020 for kommunene og fylkeskommunene.


1  |  2  |  3  |  4