1  |  2  |  3  |  4

23.05.2024

Informasjon 2024/2 fra FRESK-komiteen

Informasjon fra FRESK-komiteen om manglende svar ved verifisering av intervju.

23.05.2024

Informasjon 2024/1 fra FRESK-komiteen

Informasjon fra FRESK-komiteen om personvern og håndtering av data.

16.05.2024

Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget foreslår i sin andre delutredning at sikkerhet og beredskap skal ivaretas i offentlige anskaffelser. Utvalget foreslår også hvordan lokale aktører kan delta i konkurransen om offentlige kontrakter.

15.05.2024

Lavere terskel for å varsle med ny Høyesterettsdom

Arbeidsgivere må være klar over hva som er varsel og ikke. Det kan ha stor betydning for om varslingssaker blir håndtert riktig og innebære betydelig risiko og kostnader dersom det glipper.

13.05.2024

Praktisk eksamen for revisor

Revisorforeningen avholder praktisk eksamen for revisor torsdag 7. november 2024. Påmeldingsfristen er mandag 9. september.

13.05.2024

Protokoller fra møter i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøter 12. mars, 10. april og 8. mai 2024.

07.05.2024

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 5. april 2024 på Teams.

07.05.2024

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

07.05.2024

Eierstyringsundersøkelsen 2024: Stort behov for opplæring i eierstyring

Bare 1 av 4 kommunalt eide bedrifter har hatt opplæring i eierstyring. Ifølge Samfunnsbedriftene er det et stort potensial for bedre samhandling mellom bedriften og eierne.

03.05.2024

Ny veileder fra NKRF

Styret i NKRF har fastsatt «Veileder for kontrollutvalgets behandling og oppfølging av nummererte brev fra regnskapsrevisor».

01.05.2024

Riksrevisjonen i endring

KRONIKK | Riksrevisjonen er inne i en spennende tid. Vi venter på ny lov, diskuterer hvilken strategisk retning vi skal gå, og jobber målrettet med et eget kvalitetsprogram. Vi er i endring for å møte fremtidens behov.

01.05.2024

Tillitsreformer – erfaringer fra Skandinavia

Tillitsreformene skal oppnå avbyråkratisering, effektivisering og fornying og skal skje gjennom desentralisering, myndiggjøring, resultatorientering og samarbeid.

01.05.2024

Hvordan kan kommunen sikre seg mot cyberangrep?

Hvem av oss kommer til å bli angrepet av hackere i morgen? Eller – hvem av oss er allerede under angrep? Hvis du tror at dette ikke kan ramme din kommune, bør du lese dette intervjuet med forskningssjef Maria Bartnes ved SINTEF Digital.

01.05.2024

Krigens påvirkning på kommunene

LEDER | Russlands krig mot Ukraina er nå inne i sitt tredje år. Samtidig er det krig i Gaza, noe som i sin tur fører til en meget spent situasjon i Midtøsten. Hvordan påvirker dette norske kommuner – og i sin tur kontroll og revisjon i kommunene?

25.04.2024

Digital robusthet i kommunal sektor

KS har utarbeidet en rapport for å analysere kommunenes robusthet og evne til å forebygge, oppdage og håndtere dataangrep.

23.04.2024

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 21. februar 2024 på Teams.

22.04.2024

KI på dagsorden i kommunesektoren

På oppdrag fra KS har Sopra Steria kartlagt muligheter og barrierer kunstig intelligens (KI) kan gi kommunesektoren. Rapporten ble i forrige uke presentert på KS-konferansen eKommune 2024.

22.04.2024

Utfordringer knyttet til digitalisering i kommunesektoren

KS har utredet hvordan utfordringene knyttet til digitaliseringen av kommunal sektor best kan håndteres framover. Utredningen har tydeliggjort hvilke oppgaver som bør håndteres på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

22.04.2024

Lover digital skjemaløsning for IKS

Interkommunale selskaper (IKS) nå ser ut til å slippe papirskjemaer til Brønnøysundregistrene.

18.04.2024

KS lanserer gevinstkalkulator for klart språk

En kalkulator utarbeidet av Menon på vegne av KS beregner kostnader og gevinster knyttet til klart språk.


1  |  2  |  3  |  4