1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

10.06.2022

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2023

Rundskriv H-3/22 fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

08.06.2022

Modenhetsmodell for virksomhetsstyring

Den nye modellen for virksomhetsstyring fra IIA Norge er ment som et verktøy og hjelpemiddel for å kartlegge hvilket modenhetsnivå man ligger på i styringen av virksomheten.

07.06.2022

Skatteinfo nr. 5/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

07.06.2022

Artikkelprisen 2021

Anne Jorunn Vatne er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2021.

07.06.2022

NKRFs årsmøte 2022 – stø kurs

Det faktum at det kun var sju måneder siden forrige årsmøte, preget sakslista og gjennomføringen av årsmøtet i Ålesund.

30.05.2022

Protokoll fra styremøte 18. mai 2022

Styret hadde møte 18. mai 2022 i Oslo.

25.05.2022

Høring – endringer i IKS-loven og ny budsjett- og regnskapsforskrift for IKS

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper på høring. Høringsfrist: 23. september.

25.05.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte elektronisk 27. april 2022.

23.05.2022

Artikkelprisen 2020

Terje Tvedt er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2020.

22.05.2022

Oppdatert mal for Internkontrollhåndbok

NKRF og FKT har samarbeidet om oppdatering av en mal for Internkontrollhåndbok for kontrollutvalgssekretariatene og en ny veileder i risikohåndtering og risikovurdering.

20.05.2022

Oppdatert veiledning om anskaffelser i krisetider

Russlands invasjon av Ukraina medfører en rekke utfordringer for leverandører og oppdragsgivere, i form av manglende eller forsinkede leveranser, redusert tilbud samt prisøkning.

20.05.2022

NKRFs årsmøte 31. mai 2022 (+)

Sakspapirer m.m. til årsmøte tirsdag 31. mai 2022 kl. 16.00 på Quality Hotel Waterfront i Ålesund.

19.05.2022

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Styret i GKRS har fastsatt to oppdaterte notater, og årsmøtet har fastsatt foreningens årsmelding for 2021.

18.05.2022

Skatteinfo nr. 4/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

12.05.2022

Lang saksbehandlingstid i innsynssak

Etter Sivilombudets syn er Asker kommunes saksbehandlingstid av krav om partsinnsyn og innsyn etter offentleglova ikke i tråd med reglene.

10.05.2022

Protokoll fra styremøte 29. april 2022

Styret hadde møte 29. april 2022 i Oslo.

06.05.2022

Høringssvar til FKT om Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

NKRF hilser en veileder om håndtering av henvendelser velkommen. Dette er et bra tiltak for å heve kvaliteten på sekretariatstjenestene.

06.05.2022

Forsøk på identitetstyveri fortsatt dominerende IKT-sikkerhetsproblem

Årets SSB-undersøkelse viser at mange aktører i offentlig sektor fortsatt blir utsatt for forsøk på identitetstyveri. Antallet kommuner som har vært rammet i løpet av de siste 12 måneder, har vokst siden 2020.

05.05.2022

Gebyr til Lillestrøm kommune

Datatilsynet har gitt Lillestrøm kommune et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner for brudd på personvernforordningens krav til konfidensialitet.

05.05.2022

Protokoll fra styremøte 5. april 2022

Styret hadde møte 5. april 2022 i Lillestrøm.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6