1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

03.01.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

03.01.2019

Norsk økonomi i 2019

Hva vil det nye året bringe norsk økonomi – og hva med konsekvensene for kommunesektoren?

02.01.2019

Kommunene på Fosen blir en del av Revisjon Midt-Norge SA

Kommunene Bjugn, Osen, Indre Fosen, Roan, Ørland og Åfjord har vedtatt å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA fra 1. januar 2019.

01.01.2019

Kronikk: Løft blikket!

Djevelen kan ligge i detaljene, men det store perspektivet trengs når revisjon og kontrollutvalg skal granske kritiske saker på vegne av lokaldemokratiet.

01.01.2019

Endringer i kommuneloven – med vekt på regnskapsrevisjon

NKRF har startet arbeidet med å tilpasse innholdet i god kommunal revisjonsskikk til den nye kommuneloven med forskrifter.

01.01.2019

Ressurskrevende tjenester – utviklingstrekk mm.

De siste to årene har både en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet og en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen vurdert refusjonsordningen for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.

01.01.2019

Et nytt år – nye muligheter

Vi starter det nye året med Kontrollutvalgskonferansen – med stor «K»! En valgperiode er inne i sitt siste år. Kontrollutvalgene besitter mer erfaring enn ved periodens begynnelse – og mer kompetanse! Da kan det også være enda mer spennende og givende å delta på en slik konferanse.

01.01.2019

Kommunerevisoren nr. 1/2019

Januarnummeret av Kommunerevisoren er publisert.

31.12.2018

Forskuddsutskrivingen for 2019

SKD-melding nr. 4/2018.

31.12.2018

Ny struktur for fylkesmanns­embetene fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 blir ny struktur for fylkesmannen sett i verk, og fellesadministrasjon til fylkesmennene starter opp.

21.12.2018

Regelverksendringer fra 1. januar 2019

Finansdepartementet har laget en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2019 på sitt ansvarsområde.

20.12.2018

Den nye kommuneloven trer i kraft høsten 2019

Stortinget vedtok 11. juni ny kommunelov. I dag har Kongen i statsråd avgjort at storparten at den nye loven vil tre i kraft når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres til høsten.

20.12.2018

Effektivitet i kommunene

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene.

20.12.2018

Informasjon fra fagkomitemøter i GKRS

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) hadde møter 24. - 25. oktober og 29. november 2018. Arbeidet er konsentrert rundt revisjon av rammeverket for kommuneregnskapet og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

20.12.2018

Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring. Det første høringsutkastet til forskrifter etter ny kommunelov er dermed klart.

20.12.2018

Sterk vekst i kommunenes psykisk helse- og rusarbeid

SINTEF har lansert resultatene fra kommunenes rapportering på psykisk helse- og rusarbeid.

19.12.2018

Store forskjeller i SFO-tilbudet

Det er store variasjoner i kvaliteten på SFO-tilbudet. Høy pris i mange kommuner bidrar også til å stenge ute en del barn fra familier med lav inntekt. Det viser en ny NTNU-evaluering.

18.12.2018

Varsel om gebyr til Bergen kommune

Datatilsynet har varslet Bergen kommune om at den kan bli ilagt et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner.

18.12.2018

Trusler og trender 2018-2019

Samfunnet digitaliseres i stadig større grad. Det er en positiv og villet utvikling. Likevel er en slik utvikling avhengig av at brukerne har tillit til verktøyene, metodene og aktørene som er involvert for at vi best mulig skal kunne benytte de gode dette kan gi oss.

17.12.2018

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 5. desember 2018 i Oslo.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6