1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

07.05.2020

Hvor mye pendling er det mellom kommuner?

Mange personer bor i en kommune og jobber i en annen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en grafisk fremstilling av pendlingsstrømmer mellom kommuner.

07.05.2020

Nye reisesatser for 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser gjeldende fra 1. juni 2020 til 28. februar 2021.

06.05.2020

Tilsynskalenderen er åpnet for sekretariatene

Den nasjonale tilsynskalenderen er et praktisk verktøy for samordning av tilsyn. Verktøyet skal brukes av fylkesmannen, flere andre statlige tilsynsmyndigheter, kommuner og fylkeskommuner, herunder kontrollutvalgene.

04.05.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 26. mars 2020.

01.05.2020

Etter koronatida kommer læretida

KRONIKK | Koronakrisen var krevende, kostbar og dødbringende, men gir også muligheter – for læring. Her har kontrollutvalgene og kommunerevisjonene en viktig rolle.

01.05.2020

Konsolidert årsregnskap i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner skal fra 2020 utarbeide konsolidert årsregnskap i tillegg til årsregnskap for de enkelte regnskapsenhetene. Dette er en viktig nyhet som ikke bare vil kreve arbeid i årsoppgjøret, men også stille krav til organisering av regnskapsføringen.

01.05.2020

Livet, døden, kjærligheten og digital risiko

Kommuneøkonomien er helt fantastisk. Det kommer milliarder av friske penger hvert år uten at man trenger å tenke på inntekter. Faktisk er det slik at man til og med har monopol og gebyr på flere tjenester som innbyggerne er lovpålagte å benytte.

01.05.2020

Vi må gå inn i vår tid

LEDER | For to måneder siden var det arbeidet med revisorloven som stod i høysetet, og jeg skrev i Kommunerevisoren at det var dette som ville prege vårt arbeid våren 2020. Så feil kan man ta!

29.04.2020

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser.

29.04.2020

Høy tillit til det norske lokaldemokratiet

Ny forskning på politisk tillit viser at innbyggerne i Norge har høy tillit til sine politikere og politiske institusjoner sammenliknet med andre land.

27.04.2020

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 24. april 2020.

24.04.2020

Protokoll fra styremøte 22. april 2020

Styret hadde skypemøte 22. april 2020.

24.04.2020

Referat fra møte i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde Teamsmøte 23. april 2020.

23.04.2020

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 i regi av KS er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

22.04.2020

Skatteinfo nr. 4/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

20.04.2020

Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l krever en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og privat leverandør

KMD med tolkningsuttalelse til Oslo kommunerevisjon om forståelsen av kommuneloven § 23-6 femte ledd, jf. § 24-10.

17.04.2020

Nye internkontrollregler for kommunene

KMD foreslår å oppheve eller endre regler om internkontroll i en rekke sektorlover, slik at krav om internkontroll med kommuneplikter reguleres helhetlig og samlet i ny kommunelov.

17.04.2020

Loven om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven er fastsatt

Den midlertidige loven utvider fristene for regnskapsrevisor og årsregnskapene og -beretningene 2019, åpner for fjernmøter i IKS'er og lemper på valgbarheten til kontrollutvalget.

17.04.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde Teamsmøte 15. april 2020.

16.04.2020

KMD med veiledning om innsyn

Stort press og mange andre arbeidsoppgaver gjør det krevende å svare på alle innsynsforespørsler om koronakrisen.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6