1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

27.03.2023

Forlik om moms­kompensasjon for badeanlegg i Alstahaug

Skatteetaten har inngått et forlik med Alstahaug kommune som gir kommunen full momskompensasjon for byggingen av Kulturbadet i Sandnessjøen.

27.03.2023

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 2. februar 2023 på Gardermoen.

25.03.2023

Lovproposisjon om endringer i IKS-loven

I Prop. 61 L (2022-2023) fremmes blant annet forslag om endring i reglene om møteoffentlighet for representantskapet i interkommunale selskap, flere justeringer i økonomiforskriftene, herunder frister, og å redusere statens rolle i organiseringen av selskapene.

25.03.2023

Lovproposisjon om endringer i kommuneloven m.m.

I Prop. 60 L (2022-2023) fremmes forslag om endringer i reglene om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer, og en rekke andre justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og at det kan gis forskrift om avdrag på lån og beregning av minimumsavdraget.

21.03.2023

ISA 220 (revidert) Kvalitetsstyring ved revisjon av regnskaper er vedtatt

Den oversatte revisjonsstandarden er vedtatt i Revisorforeningens revisjonskomite etter at den har vært på høring.

20.03.2023

Hva hindrer politiets etterforskning av korrupsjonssaker?

Transparency International Norge har i samarbeid med Advokatfirmaet Erling Grimstad AS undersøkt politiets etterforskning av korrupsjonssaker.

20.03.2023

Nøkkeltall for KOSTRA – foreløpige tall

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter kultur, VAR, barnevern, sosialtjenester, helse og omsorg, skoler, plan, byggesak og miljø, samferdsel, tannhelse, barnehager og administrasjon og styring.

20.03.2023

Skatteinfo nr. 2/2023

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

16.03.2023

30 år med kontrollutvalg – og fortsatt ikke for pyser

NKRF mener | For noen år siden kunne vi lese overskriften «Kontrollutvalg er ikke for pyser» i Kommunal Rapport. NKRFs landsdekkende spørreundersøkelse viser at utsagnet fortsatt står ved lag.

09.03.2023

Protokoller fra møte i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 11. januar og 8. februar 2023.

09.03.2023

Dette er Norges mest robuste kommuner

Rapporten "Regionenes kamp 2022" fra konsulentselskapet WSP viser at det er pendlerkommunene som er mest forberedt for kriser og fremtidsendringer.

07.03.2023

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

06.03.2023

Kommunene leverte gode resultater også i 2022

Ifølge KS’ regnskapsundersøkelse ligger kommunene – uten kommunale foretak og IKS – an til et driftsresultat på 2 ½ prosent for 2022.

06.03.2023

Innsyn i digital politikerportal – saksdokument, organinterne dokumenter og merinnsyn mv.

Sivilombudet har på bakgrunn av en innsynsklage undersøkt bruken av Larvik kommunes digitale «politikerportal». Statsforvalteren blir nok en gang bedt om å vurdere saken på nytt.

01.03.2023

Uavhengig, men lyttende

KRONIKK | Offentlig revisjon har gjennomgående høy tillit i Norge. Andre ser verdien av arbeidet vi gjør. Det gjelder både oss i Riksrevisjonen og dere som reviderer landets kommuner.

01.03.2023

Godt personvern: en forutsetning for gode kommunale tjenester

En forutsetning for at kommunen skal levere gode tjenester er at innbyggerne har tillit til at de opplysningene de deler med kommunen blir ivaretatt på en god måte og ikke blir tilgjengelige for uvedkommende. Vernet om innbyggernes personopplysninger er derfor et grunnleggende prinsipp i offentlig forvaltning.

01.03.2023

Hvordan lykkes med virksomhetsstyringen? – en innføring i IIA Norges Veileder og modenhetsmodell

Veilederen er en kort og praktisk guide til virksomhetsstyring. Den er utformet så universell som mulig, slik at den kan anvendes både i offentlige og private virksomheter.

01.03.2023

Til forsvar for demokratiet og vårt felles livsgrunnlag

LEDER | Vi har lagt Kontrollutvalgskonferansen 2023 bak oss. Det var den siste i denne kommunestyreperioden, men ikke den siste Kontrollutvalgskonferansen! Det kommer flere.

28.02.2023

Forvaltningsrevisjons­registeret (4720) er oppdatert ...

... med rapporter (74) fra Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Bergen og Nord-Norge.

28.02.2023

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 6. februar 2023 i Oslo/på Teams.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6