1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

15.05.2019

Kommuneproposisjonen 2020

Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020.

14.05.2019

Utredning om små kommuner

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en utredning om små kommuner.

13.05.2019

Protokoll fra styremøte 29. april 2019

Styret hadde møte 29. april 2019 i Oslo.

13.05.2019

Protokoll fra styremøte 10. april 2019

Styret hadde telefonmøte 10. april 2019.

13.05.2019

NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 11

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Kommunal regnskapsstandard nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

13.05.2019

Skatteinfo nr. 4/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

09.05.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

08.05.2019

eINFO 19/2 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av kontrollutvalgssekretariatene

NKRF inviterer kontrollutvalgssekretariatene til igjen å delta i benchmarking av virksomheten.

07.05.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 25. april 2019 i Oslo.

07.05.2019

Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har utgitt en ny veiledning om de nye reglene for naturalytelser fra 2019.

06.05.2019

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Skype-møte 26. april 2019.

06.05.2019

Varsel om gebyr til Oslo kommune

Datatilsynet har sendt varsel til Utdanningsetaten i Oslo kommune om et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner.

06.05.2019

Årsmelding 2018 for GKRS

Årsmøtet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt foreningens årsmelding for 2018.

03.05.2019

Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

NKRF har avgitt høringsuttalelse til den nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

02.05.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde Skype-møte 29. april 2019.

01.05.2019

Kronikk: Tillitens grenser

I Norge nyter vi godt av et høyt tillitsnivå. Folk i Norge stoler i svært høy grad på hverandre – også når vi treffer nye og ukjente mennesker.

01.05.2019

Ny budsjett- og regnskapsforskrift – NKRFs høringsuttalelse

NKRF har avgitt sin høringsuttalelse til forskriften. Her gjengis noen av hovedpunktene som er kommentert i høringsuttalelsen.

01.05.2019

Tolgasaken og kontrollutvalget

Tolgasaken omhandler tre brødre som fikk vergemål mot sin vilje og var registrert som psykisk utviklingshemmede.

01.05.2019

Bedre rammer for kommunal egenkontroll – men synligheten må vi skape selv

Rammene rundt den kommunale egenkontrollen er i endring. Ny kommunelov ble vedtatt i 2018, og i skrivende stund er nye forskrifter på høring.

30.04.2019

Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, som ledd i oppfølgingen av ny kommunelov, sendt på høring forslag til endringer av internkontrollbestemmelser i en rekke lover og forskrifter på ulike sektorer.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6