1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

14.11.2019

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde møte 8. november 2019 på Skype.

08.11.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

07.11.2019

Protokoll fra styremøte 29. oktober 2019

Styret hadde møte 29. oktober 2019 i Trondheim i forkant av lederkonferansen.

06.11.2019

Høring – RSK 101 Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll

I ny kommunelov § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen blir regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave.

04.11.2019

Ny forskrift om rapportering til KOSTRA

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av ny kommunelov fastsatt forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften).

04.11.2019

Gebyr til Oslo kommune

Datatilsynet har gitt Oslo kommune et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for å ha lagret pasientopplysninger utenfor journalsystemet ved kommunens sykehjem/helsehus fra 2007 til november 2018.

30.10.2019

Kronikk: KS Folkevalgtprogram for perioden 2019-2023

De nye kommunestyrene og fylkestingene er nå konstituert, og de er allerede godt i gang med det politiske arbeidet.

30.10.2019

Regnskapsbestemmelser etter nye budsjett- og regnskapsforskrifter

Budsjett- og regnskapsforskriften (korttittel) ble fastsatt 7. juni 2019 og gjelder fra 1.1.2020.

30.10.2019

Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget!

Denne artikkelen er ment som «førstehjelp» for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet samt gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

30.10.2019

Fire nye år på vakt for fellesskapets verdier

I disse dager har kommunestyre etter kommunestyre og fylkesting etter fylkesting blitt konstituert. Det har vært spennende å følge med på forhandlinger i de ulike kommunene: Hvem blir ordfører, hvem blir medlem av de ulike utvalgene – og hvem blir medlem av kontrollutvalget?

25.10.2019

Skatteinfo nr. 7/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

23.10.2019

eINFO 19/7 - Opplæring av nye kontrollutvalg

Politikere kommer og går, og det er igjen tid for å ta imot nyvalgte kommunestyrer, fylkesting og ikke minst kontrollutvalg.

11.10.2019

Informasjon 2019/04 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om revisors oppgaver og plikter etter hvitvaskingsloven.

11.10.2019

Bruk av vann- og avløpsgebyret til å finansiere overvann og vann til brannslokking

Kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.

10.10.2019

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde møte 8. oktober 2019 på Skype.

09.10.2019

Hva betyr statsbudsjettet for kommunesektoren?

KS har gjennomgått de viktigste følgene av statsbudsjettet 2020 for kommunene og fylkeskommunene.

08.10.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 3. oktober 2019 på Skype.

02.10.2019

eINFO 19/6 - Tolkningsuttalelser om valgbarhet i ny kommunelov

Store deler av den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter trer i kraft fra det konstituerende møtet i de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene. Allerede har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avgitt to tolkningsuttalelser om valgbarhet i den nye loven. eINFOen gir en nærmere redegjørelse for disse.

30.09.2019

Skatteinfo nr. 6/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

27.09.2019

Ny kommunelov - de kommunale regnskaps­standardene oppdateres

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapskikk (GKRS) har, som følge av tilpasning til ny lov med forskrifter, oppdatert KRS nr. 1, 2, 3 og 4.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6