1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

21.02.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde telefonmøte 19. februar 2019.

15.02.2019

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 13. februar 2019 i Oslo.

15.02.2019

Nye barnehagenormer - hva er status?

Betydelig flere barnehager har forbedret bemanningen i barnehagene etter innføringen av bemanningsnormen høsten 2018. 75 prosent av barnehagene oppfyller kravet om maksimum 6 barn per ansatt, en økning fra 56 prosent i 2017.

15.02.2019

Revidert KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser på høring

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har foretatt en gjennomgang av KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser, og sender forslag til revidert standard på høring. På bakgrunn av høringen vil foreningen vurdere om KRS nr. 11 skal gjøres om til endelig standard.

15.02.2019

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 1. februar 2019 i Oslo.

14.02.2019

Fradragsrett når kommuner leier ut eiendom

Skattedirektoratet har i en uttalelse slått fast at kommuner som er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, og som også benytter eiendommen selv, har rett på forholdsmessig fradrag.

13.02.2019

Intern kontroll — för förtroende, trygghet och utveckling

Svenske KS (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) med ny veileder om intern kontroll i kommunal virksomhet.

13.02.2019

Protokoll fra styremøte 29. januar 2019

Styret hadde møte 29. januar 2019 på Gardermoen i forkant av Kontrollutvalgskonferansen.

12.02.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 29. januar 2019 på Gardermoen i forkant av Kontrollutvalgskonferansen.

11.02.2019

Tolga-rapporten overlevert til regjeringen

Fylkesmannen i Vestland, Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn har i dag lagt frem resultatene fra gjennomgangen av «Tolga-saken» for regjeringen.

11.02.2019

Nesset er beste kommune i Forbrukerrådets test

Den lille kommunen i Møre og Romsdal tar en klar seier, mens Bergen er en god nummer to. Bare én desimal bak kommer Nannestad i Akershus.

08.02.2019

Gjelden øker raskere enn inntektene

Siden 2000 er norske kommuners gjeld firedoblet. Gjelden har også økt raskere enn driftsinntektene. Stort investeringsbehov og lavt rentenivå ligger bak denne utviklingen.

08.02.2019

Skreddersydd måling av gevinster

Gjennom et FoU-prosjekt har KS samlet indikatorer som kan brukes for å måle ulike effekter av kommunesammenslåinger.

07.02.2019

Mange kommuner løser ikke oppgavene selv

En ny kartlegging viser at mange kommuner løser oppgaver gjennom samarbeid. Mens det er 422 kommuner i Norge, er det for eksempel bare 257 barneverntjenester.

05.02.2019

Møtebegrepet i kommuneloven – budsjettmøte

Saken gjelder spørsmålet om et møte i bydel Vestre Aker i Oslo kommune i den innledende fasen av budsjettarbeidet var et møte i et folkevalgt organ i henhold til kommunelovens bestemmelser.

01.02.2019

968 personer ble anmeldt for trygdesvindel i 2018

Totalt er det anmeldt for 166 millioner kroner. De fleste sakene gjelder svindel av dagpenger. Mange har jobbet og tjent penger uten å melde det til NAV.

01.02.2019

Forvaltnings­revisjon utvikler lokal­demokratiet

Når forvaltningsrevisjonen ikke bare brukes til å påpeke feil og mangler, men også til å veilede, er den et viktig bidrag til kommunens utviklingsarbeid.

31.01.2019

Ny kontrollutvalgs- og revisjons­forskrift på høring

KMD har sendt ut forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring med frist 2. mai 2019.

29.01.2019

Kontrollutvalgs­konferansen 2019 er vel i havn

Alt om den 15. Kontrollutvalgskonferansen. Rundt 650 deltakere fra hele landet var samlet på Gardermoen 30. - 31. januar 2019.

29.01.2019

Korrupsjonsindeksen 2018

Transparency International (TI) lanserer for 24. år på rad Corruption Perception Index (CPI). Indeksen rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6