1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

23.11.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 14. november 2022.

22.11.2022

Ny skattemelding for mva-kompensasjon

Fra og med 1. januar 2023 kommer skattemelding for merverdiavgiftkompensasjon i ny versjon. Oppdatert: 5.12.22.

17.11.2022

Høringssvar til endringer i kommuneloven

NKRF er positiv til at det gjøres presiseringer i gjeldende lovverk, slik at misforståelser og ulike tolkinger reduseres.

17.11.2022

Åpenhet om kontakt med folkevalgte og ansatte

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan åpenhet sikres og utilbørlig påvirkning unngås. Kommunesektorens etikkutvalg har likevel kommet med noen anbefalinger om mulige tiltak som kan være til hjelp.

16.11.2022

Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2023

KDD har publisert veilederen til kontoplanen i KOSTRA for 2023.

16.11.2022

Lovutvalg skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser

Et nytt regjeringsoppnevnt lovutvalg skal utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser.

16.11.2022

Informasjon 2022 fra revisjons- og regnskapskomiteen og forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Felles Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen og forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen om intern kvalitetsstyring i revisjonsenhetene.

13.11.2022

Attestasjonsoppgave for revisor – Trekk i rammetilskudd for konsesjonskraft

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2023 foreslått at kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft i prisområdene Østlandet (NO 1), Sørlandet (NO 2) og Vestlandet (NO 5), skal trekkes til sammen 3 mrd. kr i rammetilskuddet for 2023.

07.11.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 30. september 2022.

04.11.2022

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

01.11.2022

Regnskapsrevisjon og IT‐kontroller – hva må gjøres og hvordan?

Ny ISA 315 om identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser er beskrevet som en betydelig oppgradering fra tidligere standard.

01.11.2022

Hvordan gjøre kontrollutvalget bedre, viktigere og mer relevant?

Kontrollutvalget er et viktig organ, og det eneste lovpålagte utvalget i norske kommuner, foruten kommunestyret selv.

01.11.2022

Offentlig revisjon på offensiven

LEDER | NKRF arrangerte, sammen med Riksrevisjonen og IIA Norge, 17. og 18. oktober Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon. På grunn av koronapandemien hadde det gått så mye som fire år siden sist denne konferansen ble arrangert.

24.10.2022

Gratis bærekraftskurs til alle kommuner og fylkeskommuner

KS markerte FN-dagen 24. oktober med å lansere et e-læringskurs i bærekraft, som er gratis tilgjengelig for norske kommuner og fylkeskommuner.

20.10.2022

Digitalt situasjonsbilde nr. 2/2022 for kommunal sektor

Kommune-CSIRT har presentert det digitale situasjonsbildet for kommunal sektor. Deres andre rapport i 2022 om sikkerhet i det digitale domenet dekker perioden fra april til oktober.

20.10.2022

Gebyr til Meløy for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har ilagt Meløy et gebyr på 110 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av slamtømmingstjenester.

16.10.2022

Kommunens kontroll­muligheter overfor kirkelig fellesråd

Barne- og familiedepartementet (BFD) har uttalt seg om kommunens kontrollmuligheter overfor kirkelig fellesråds forvaltning av kommunale bevilgninger.

14.10.2022

Protokoller fra styremøte 2. og 19. september 2022

Styret hadde møter 2. og 19. september 2022 på Teams.

12.10.2022

Skatteinfo nr. 7/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

07.10.2022

Lånefinansiering av gang- og sykkelvei

Kommuner kan ikke lånefinansiere investeringer i gang- og sykkelveier langs riksvei. Dette slår Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) fast i en uttalelse til Agder Kommunerevisjon IKS.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6