1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

09.03.2022

Ekspertutvalg skal vurdere inntektssystemet for fylkeskommunene

Et ekspertutvalg skal gå gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene, for å sikre at det fortsatt er treffsikkert ved endringer i fylkesinndelingen.

08.03.2022

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

07.03.2022

NKRF får ny medarbeider

Ellen Lange er ansatt som seniorrådgiver i NKRF. Hennes arbeidsområder vil i hovedsak være innenfor forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

01.03.2022

Bærekraft og revisjon

Vi er stolte og glade over årsmøtevedtaket i NKRF fra oktober 2021, der det ble vedtatt at man ville innarbeide revisjon av miljø- og bærekraftrapportering i god kommunal revisjonsskikk. Men hvorfor syntes vi at dette var en så viktig tematikk å ta tak i?

01.03.2022

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen – grensesnittet/synergier mellom forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon – og samspill med sekretariatet

Med ny kommunelov, ble forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen en pliktig oppgave for regnskapsrevisor. Oppgaven utføres i grensesnittet mot forvaltningsrevisjon, og etter vår mening medfører dette økt behov, og økte muligheter for samarbeid mellom regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.

01.03.2022

Revisors ansvar og bidrag

LEDER | «Hvor var revisor?» «Hvorfor har ikke revisor oppdaget dette?» «Hvorfor er det media som avdekker slike ting, og ikke revisor?».

25.02.2022

Informasjon 2022/4 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om uttalelser og rapporter fra revisor.

25.02.2022

Informasjon 2022/3 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om beretninger for kommuner og fylkeskommuner med avvik fra normalberetningen. OPPDATERT: 28.2.2022

24.02.2022

Rapport om evaluering av hevingen av nasjonal terskelverdi for offentlige anskaffelser

Oppsummert viser evalueringen at hevingen av den nasjonale terskelverdien sannsynligvis har vært samfunnsøkonomisk lønnsomt.

17.02.2022

Tre av ti barnehager oppfyller ikke pedagognormen

Utdanningsdirektoratet har publisert nye tall om situasjonen i norske barnehager.

17.02.2022

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene - sluttrapportering for 2021

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har i brev til Statsforvalterne orientert nærmere om rapportering for 2021.

16.02.2022

Forslag til veileder for kontrollutvalgets påseansvar

HØRING | Ei arbeidsgruppe har på oppdrag fra styret i NKRF utarbeidet forslag til veileder for kontrollutvalgets påseansvar.

15.02.2022

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av prosjektering, prosjekt- og byggeledelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Øygarden kommune et gebyr på 254 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av prosjektering, prosjekt- og byggeledelsestjenester.

11.02.2022

Åpenhetsindeks for kommuner

Åpenheten i kommunene er kartlagt i et samarbeidsprosjekt mellom TI Latvia og TI Norge.

10.02.2022

Prosjekt om oppdatering og videreutvikling av Forvaltnings­revisjonsregisteret

Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet Oppdatering og videreutvikling av Forvaltningsrevisjonsregisteret.

09.02.2022

Metodeveileder - risikovurdering og risikohåndtering i kontrollutvalgssekretariat

INTERN HØRING | Dokumentene som nå sendes på høring er resultatet av et veiledersamarbeid mellom FKT og NKRF i tidsrommet februar 2021 til februar 2022.

08.02.2022

Informasjon 2022/2 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om maler for normalberetninger 2021. | OPPDATERT: 15.2.2022

08.02.2022

Protokoll fra styremøte 1. februar 2022

Styret hadde møte 1. februar 2022 i Oslo.

07.02.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 26. januar 2022.

01.02.2022

Hvorfor trenger vi kontrollutvalg?

NKRF mener | Noen vil kanskje synes dette er et unødvendig spørsmål – ja, endog et latterlig spørsmål! Det må jo være selvsagt!


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6