1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

11.03.2024

Gebyr til Ringsaker for ulovlig direkte anskaffelse av barnehage- og skole­administrativt system

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Ringsaker kommune et gebyr på 196.636 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av barnehage- og skoleadministrativt system.

08.03.2024

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – en presisering

Med utgangspunkt i henvendelser om håndtering av ferielønn, om den anses som ordinær lønn, og dermed inngår i refusjonsgrunnlaget, har Helsedirektoratet kommet med en presisering til landets kommuner om særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

06.03.2024

Protokoll fra møte i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 13. februar 2024.

05.03.2024

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

04.03.2024

Protokoll fra styremøte 28. februar 2024

Styret hadde møte 28. februar 2024 på Teams.

01.03.2024

Informasjon 2024/3 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om uttalelser og rapporter fra revisor.

01.03.2024

Informasjon 2024/2 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om beretninger for kommuner og fylkeskommuner med avvik fra normalberetningen.

01.03.2024

Informasjon 2024/1 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om maler for normalberetninger 2023.

01.03.2024

Erfaringer med forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

Forenklet etterlevelseskontroll med kommunenes økonomiforvaltning oppleves som nyttig og begynner å sette seg. Det er hovedinntrykket fra en spørreundersøkelse gjennomført blant de kommunale revisjonsenhetene.

01.03.2024

Veiledning eller rådgivning – hvor går grensen?

Kan revisjonen utføre rådgivningstjenester for kommunen? Det korte svaret er ja – dersom det ikke svekker revisors uavhengighet og objektivitet, eller erstatter kommunens egne ledelsesoppgaver.

01.03.2024

Kontrollutvalgs­undersøkelsen 2024 – ved oppstarten av ny valgperiode

I forkant av NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse gjennomførte NorgesBarometeret på oppdrag fra NKRF en spørreundersøkelse blant alle landets kontrollutvalg. Responsen var upåklagelig. I underkant av 700 av de nærmere 1.700 inviterte svarte. Det ga en svarprosent på 41.

01.03.2024

Kontroll og revisjon – ikke hvilket som helst oppdrag

LEDER | Habilitet, tillit, ekstremvær, klimaendringer og menneskerettigheter var blant temaene på Kontrollutvalgskonferansen 2024.

27.02.2024

Regnskapsføring av festeavgifter i kirkeregnskapene

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har henvendt seg Barne- og familiedepartementet for å se om det er mulig å gjøre en forskriftsendring.

26.02.2024

Beholder dagens struktur og styrker statens tilstede­værelse

Regjeringen har bestemt at dagens statsforvalterstruktur skal videreføres.

23.02.2024

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 30. januar 2024 på Gardermoen i forkant av Kontrollutvalgskonferansen 2024.

15.02.2024

Merverdiavgift på feiing og tilsyn – prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet

Kommunene skal ikke beregne merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dette konkluderer Skattedirektoratet med i en prinsipputtalelse. OPPDATERT: 1. mars 2024

14.02.2024

Protokoll fra styremøte 30. januar 2024

Styret hadde møte 30. januar 2024 på Gardermoen i forkant av Kontrollutvalgskonferansen 2024.

13.02.2024

Ny offentlig utredning om risikoen ved naturtap

Et uavhengig utvalg har vurdert hvordan tap av natur utgjør en risiko for næringer og sektorer i Norge.

12.02.2024

Ny rapport om kommunenes bruk av privatrettslig råderett

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har advokatfirmaet Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser, og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov.

12.02.2024

ESA legger bort sak om offentlige anskaffelser

ESA har bekreftet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at de lukker saken om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden. Det skjer etter at norske myndigheter har justert veiledningen om regelen.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6