1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

27.02.2020

NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny revisorlov

NKRF tok opp spørsmålet om likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon.

26.02.2020

Ny rapport om ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene

Telemarksforsking har på oppdrag fra KMD vurdert mulige insentivvirkninger av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringen av personer med psykisk utviklingshemming til inntektssystemet for kommunene.

26.02.2020

Foreldre er stort sett fornøyd med barnehagetilbudet

Resultater fra Foreldreundersøkelsen 2019 viser at foreldre stort sett er fornøyd med barnehagetilbudet. De er spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet.

26.02.2020

Informasjon 2020/05 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om engasjementsbrev.

25.02.2020

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 25. februar 2020 via Skype.

25.02.2020

Informasjon 2020/04 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om beretninger for kommuner og fylkeskommuner med avvik fra normalberetningen 2019.

24.02.2020

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2019

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge.

20.02.2020

ROBEK – Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse

Kapittel 28 i den nye kommuneloven om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse, innebærer flere endringer i ROBEK-reglene.

20.02.2020

Informasjon 2020/03 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet.

20.02.2020

Undersøkelser av innkjøp er sentralt i egenkontrollen

NKRF mener | Selv om ingen har ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser, blir dette undersøkt både av kontrollutvalgene og kommunerevisjonene.

18.02.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 11. februar 2020 i Oslo.

18.02.2020

Orientering fra fagkomitemøte i GKRS 8. januar 2020

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) hadde sitt første møte i 2020 8. januar.

18.02.2020

Justerte EØS-terskelverdier

EØS-terskelverdiene justeres hvert annet år. 13. februar 2020 trådte det i kraft justerte EØS-terskelverdier.

17.02.2020

Ressurskrevende tjenester – kontroll av ordningen

Helsedirektoratet har gjennomført stedlig kontroll i ti kommuner og utarbeidet en rapport som omhandler resultater fra kontrollen.

14.02.2020

Forvaltningsrevisjons­registeret (3915) er oppdatert ...

... med rapporter (184) fra Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

14.02.2020

Status Kommune 2020

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene våre?

13.02.2020

Informasjon 2020/02 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om maler for normalberetninger 2019.

11.02.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 3. februar 2020.

10.02.2020

Fusjon mellom interkommunalt selskap og heleid aksjeselskap

Ifølge en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten kunne et interkommunalt selskap (IKS) innfusjonere sitt heleide datteraksjeselskap med grunnlag i ulovfestet rett uten at det medførte beskatning.

07.02.2020

Skatteinfo nr. 1/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6