3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9

25.06.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

24.06.2019

Forvaltningsrevisjons­­registeret (3731) er oppdatert ...

... med rapporter (30) fra Bærum, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Hordaland.

21.06.2019

Høring - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

Ugyldighetsreglene i den nye kommuneloven trer i kraft 1. januar 2020. De nærmere virkningene av ugyldighet er imidlertid ikke regulert i loven.

21.06.2019

Referat fra fellesmøte i selskapskontroll­komiteen og forvaltningsrevisjons­komiteen

Selskapskontrollkomiteen og forvaltningsrevisjonskomiteen hadde felles møte 7. juni 2019 i Oslo.

17.06.2019

Skatteinfo nr. 5/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

14.06.2019

NKRFs årsmøte 2019 - stor enighet inn i jubileumsåret

Per Olav Nilsen ble enstemmig gjenvalgt som styreleder for to nye år på NKRFs årsmøte 12. juni 2019 på Hamar. Og under årsmøtemiddagen ble det skrevet historie!

12.06.2019

NKRFs fagkonferanse og årsmøte 2019

NKRF er samlet på Hamar 12. og 13. juni for årets fagkonferanse og årsmøte.

11.06.2019

Kommunene sliter med digital kompetanse

I 4 av 10 kommuner er manglende kompetanse et stort hinder for digital utvikling.

07.06.2019

Fordeling av arbeidsoppgaver og fullmakter ved overgang til ny, sammenslått kommune

Kommunestyrene i de nye, sammenslåtte kommunene skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober 2019.

07.06.2019

eINFO 19/5 – Folkevalgtopplæring etter lokalvalget

Som ved tidligere kommune- og fylkestingsvalg, tar NKRF også i høst sikte på å sende ut materiell som bedriftsmedlemmene, ev. helt eller delvis, kan velge å bruke i opplæringen av de folkevalgte – primært overfor de nye kontrollutvalgene, men også som grunnlag for informasjon til nye kommunestyrer og fylkesting.

06.06.2019

Personvern og informasjons­sikkerhet - kompetanse­pakke for kommuner og fylkes­kommuner

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

06.06.2019

Beregnings­forutsetninger for pensjons­kostnadene regnskapsåret 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2020.

05.06.2019

eINFO 19/4 – Ad. vurdering personvernombud for bedriftsmedlemmer

I eINFO 19/1 av 19. mars i år orienterte NKRF om at vi hadde fått gjort en juridisk vurdering av advokat Jan Sandtrø om hvorvidt NKRFs medlemmer har plikt til å utnevne personvernombud i henhold til loven.

03.06.2019

Presentasjoner fra KOMØK 2019

Den årlige Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK ble arrangert i Oslo i forrige uke.

29.05.2019

Sakspapirer til NKRFs årsmøte 2019 | #aam19nkrf

Sakspapirene til årsmøtet 12. juni 2019 på Hamar er klare.

27.05.2019

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 6. mai 2019 i Oslo.

27.05.2019

Høring - forskrift om overgangs­bestemmelse til ny kommunelov

De foreslåtte overgangsbestemmelser skal løse enkelte spørsmål som oppstår i forbindelse med ikraftsettingen av den nye loven, og som den nye loven ikke selv løser, bl.a. vedrørende eierskapskontroll og revisjon.

21.05.2019

Kommunens praksis for journalføring av e-poster mv.

Sivilombudsmannen har av eget tiltak undersøkt Fjell kommunes praksis for journalføring av e-postkorrespondanse i en sak om dispensasjon fra kommunens arealplan.

16.05.2019

Protokoll fra styremøte 10. mai 2019

Styret hadde møte 10. mai 2019 i Oslo.

16.05.2019

eINFO 19/3 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon.


3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9