3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9

28.09.2022

Protokoll fra styremøte 29. august 2022

Styret hadde møte 29. august 2022 i Oslo.

28.09.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 12. september 2022.

27.09.2022

Revitalisering av bokførings­standardstyret

Styret i Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har vedtatt å nedsette et nytt bokføringsstandardstyre med sikte på at det eksisterer et oppdateringsbehov for bokføringsstandardene og -uttalelsene. NKRF er bedt om innspill til kandidater.

23.09.2022

Endring av årsbudsjettet – forholdet til økonomisk oversikt etter art – drift

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har uttalt seg om plikten etter koml. § 14-5 andre og tredje ledd til å endre årsbudsjettet, også omfatter en plikt til å endre oppstillingen økonomisk oversikt etter art – drift.

23.09.2022

Høringssvar til endringer i IKS-loven og ny økonomiforskrift

NKRF er positiv til åpenhet i virksomheten til de interkommunale selskapene, men støtter ikke forslaget om åpne styremøter.

22.09.2022

Slik er åpenheten i kommunene

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har igjen gransket hvor åpne landets kommuner er. Årets vinnere er Rindal og Ørland.

22.09.2022

Utredning om åpenhets­register i kommunene

På oppdrag fra KS har Advokatfirmaet Lund & Co DA utredet for hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

15.09.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 22. august 2022.

12.09.2022

eINFO 22/1 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021.

08.09.2022

Skatteinfo nr. 6/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

07.09.2022

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

06.09.2022

Forvaltningsrevisjons­registeret (4592) er oppdatert ...

... med rapporter (95) fra Romerike, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal og Midt-Norge.

06.09.2022

NHOs kommune-NM: Gjeninnhentingen etter korona gir framgang i 278 av 356 kommuner

Sola rangerer på topp i årets Kommune-NM, deretter følger Oslo og Bærum.

05.09.2022

Omtvistede inngående fakturaer skal bokføres

Det er ikke i strid med det grunnleggende bokføringsprinsippet om realitet å bokføre et salgsdokument med virkning for merverdiavgiften, selv om kjøper er uenig i størrelsen på det kravet som fremsettes.

01.09.2022

– Like straffbart selv om vinduet står åpent

KRONIKK | Rettssaker om korrupsjon i kommuner preget nyhetsbildet våren og forsommeren 2022. Trekker de øvrige kommunene lærdommer av sakene eller regner de med at slike forhold ikke oppstår hos dem?

01.09.2022

Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid med å føre kontroll med den kommunale forvaltningen.

01.09.2022

Håndtering av varslingssaker mot ledere og folkevalgte

Spørsmålet om hvem som skal undersøke sjefen, har vært en relevant problemstilling i flere varslingssaker de siste årene.

01.09.2022

Tillitsreform i offentlig sektor får også konsekvenser for kontroll og revisjon

LEDER | Vi har lagt bak oss ei uke på «Demokratiets dansegulv». NKRF har vært aktivt til stede på Arendalsuka – også i år.

30.08.2022

Foreslår endringer i inntektssystemet for kommunene

Inntektssystemutvalget mener dagens inntektssystem i hovedsak fungerer godt, men foreslår noen endringer blant annet knyttet til kommunenes skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og utjevningen av kostnadsforskjeller mellom kommunene.

25.08.2022

Ny veileder i evaluering av tilbud

I veiledningen anbefaler DFØ en modell hvor man prissetter kvalitet, men veiledningen inneholder også omtale av poengmodeller.


3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9