3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9

05.01.2021

Toppsaker i annerledesåret

Se hvilke saker som fikk mest oppmerksomhet på nkrf.no og Kommunerevisoren.no i 2020.

01.01.2021

Kontrollvirksomhet i Corona-året

2020 har vært et spesielt år for oss alle, og det har selvsagt også påvirket kontrollutvalget i Sarpsborg sitt arbeid. Vi har hatt møter på Teams, og vi har hatt møter i bystyresalen.

01.01.2021

Årsoppgjørsrevisjonen 2020

Ny kommunelov fører med seg nye måter å stille opp årsregnskapet på og nye bestemmelser for å avslutte regnskapet. Kommunene skal også for første gang avlegge konsolidert årsregnskap.

01.01.2021

Sammen styrker vi offentlig revisjon

Kommunerevisjonen og Riksrevisjonen kontrollerer og undersøker ulike forvaltningsnivåer. Begge bidrar til å bevare og styrke det norske demokratiet, og perspektivene våre utfyller hverandre.

01.01.2021

Takk for det gamle året. Vi ser håpefullt inn i det nye

LEDER | Vi har lagt bak oss 2020. Måtte det nye året bli annerledes enn det forrige.

22.12.2020

Ny veileder: Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner

Den nye veilederen inneholder prinsipper og retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Den inneholder også nærmere veiledning om disse og om arbeidet med ulike styringsvirkemidler overfor kommunesektoren.

21.12.2020

Forskrift til ny revisorlov

Forskriften gir regler om praksis fra kommunal revisjon og Riksrevisjonen, praktisk prøve og tredjelandsrevisorer.

21.12.2020

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg

Finansdepartementet med tolkningsuttalelse om kommunale svømmeanlegg driver «økonomisk aktivitet» og om denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

18.12.2020

Informasjon 2020/10 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner - revisors uttalelse.

18.12.2020

Ny revisorlov fra 1. januar 2021

Finanstilsynet har utarbeidet en informasjonsside om utvalgte temaer av særlig praktisk betydning for revisorer og revisjonsforetak i forbindelse med ikrafttredelsen av ny revisorlov.

16.12.2020

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

16.12.2020

Manglende svar på mottatte henvendelser

Sivilombudsmannen forutsetter at Ullensvang kommune i framtiden besvarer henvendelser «uten ugrunnet opphold» i tråd med forvaltningsloven § 11 a første ledd.

16.12.2020

Kommentarer til RSK 001 og RSK 002

NKRFs styre har fastsatt kommentarer til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll.

15.12.2020

Varsel om irettesettelse for feil bruk av Googles løsninger i skolen

Datatilsynet har på bakgrunn av bekymring hos flere foresatte sett nærmere på tre kommuner som har tatt i bruk Google Chromebook og G Suite for Education.

15.12.2020

Referat fra møter i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde møter 2. og 17. november 2020 på Teams.

15.12.2020

Referat fra møter i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møter 10., 27. november og 10. desember 2020 på Teams.

14.12.2020

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-tjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Røst kommune et gebyr på 364 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-tjenester.

14.12.2020

Kommuner i Nordland sliter mest med arkivene

Arkivverket undersøker hvert år hvor god stat og kommune er til å ta vare på dokumentasjon. Årets svar fra kommunene avdekker store regionale forskjeller.

11.12.2020

Informasjon 2020/09 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om revisors oppgaver knyttet til konsoliderte årsregnskap i kommunal sektor.

11.12.2020

Ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke er fastsatt

Den nye forskriften erstatter forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke fra 2003 hjemlet i kirkeloven.


3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9