4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

10.12.2020

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020

Grupperingen blir blant annet benyttet i kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) og i forbindelse med publiseringen av KOSTRA-data på ssb.no.

08.12.2020

Sidetallsbegrensninger skaper hodebry

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har det siste året sett et økende antall saker om sidetallsbegrensninger.

07.12.2020

Skyhøy tillit til revisorer

Blant politikerne mener 98 prosent revisjon har ganske stor eller svært stor nytte i kommuner, og i befolkningen mener 97 prosent det samme i kommuner.

03.12.2020

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 30. november 2020.

02.12.2020

Krevende kommuneøkonomi

Ifølge KS’ budsjettundersøkelse vil økonomien i landets kommuner fremdeles være krevende i 2021. Små og mellomstore kommuner må gjøre de største innstrammingene neste år.

01.12.2020

Behov for å styrke informasjonssikkerheten

Fylkeskommuner og kommuner har ikke tilstrekkelig styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Dette gjelder spesielt små og mellomstore kommuner.

30.11.2020

Habilitet og gråsoner

Kommunesektorens etikkutvalg har drøftet og kommet med noen generelle råd om habilitet.

30.11.2020

"White paper" om revisjon av maskinlæringsalgoritmer

Den norske Riksrevisjonen har sammen med riksrevisjonene i Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia publisert en veiledning om revisjon av maskinlæringsalgoritmer.

30.11.2020

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av dekk og dekkhotelltjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Trondheim kommune et gebyr på 716 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av dekk, omleggings- og dekkhotelltjenester.

26.11.2020

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll er revidert

KS har revidert heftet «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll» i henhold til nytt lovverk.

25.11.2020

Protokoller fra styremøter i september, oktober og november 2020

Styret har hatt fire møter i perioden – to i Oslo, 14. september og 26. oktober og to på Teams, 15. oktober og 16. november.

24.11.2020

Skatteetatens årskonferanse 2020 – digital og gratis

Skatteetatens tradisjonelle fysiske årskonferanser, som skulle vært holdt i november, er avlyst. Det tilbys nå et likestilt alternativ, som er digitalt og gratis, og som i tillegg vil gi kursbevis for deltakelse.

23.11.2020

Veileder til selvkostforskriften

KMD har utarbeidet en veileder til selvkostforskriften, og den inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

20.11.2020

Utvalg skal se på generalistkommunesystemet

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere generalistkommunesystemet, og se på ulike alternativer til dagens system.

19.11.2020

En seier for den kommunale egenkontrollen

NKRF mener | Vi har fått gjennomslag for at det å revidere en kommune er minst like variert og kompetansegivende som å revidere private aksjeselskaper.

18.11.2020

Statlig tilsyn med kommunene – varierende samordning med den kommunale egenkontrollen

DFØ har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt utviklingstrekk når det gjelder statlig tilsyn med kommunene.

18.11.2020

Nye prinsipper for eierstyring

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som er KS' svenske søsterorganisasjon, har utarbeidet nye prinsipper for styring av kommune- og regioneide selskaper.

16.11.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 22. oktober 2020.

13.11.2020

SAF-T regnskapsfil

I en prinsipputtalelse forutsetter Skattedirektoratet at bokføringspliktige som ble forsinket med implementeringen av SAF-T regnskap grunnet utbruddet av korona i mars, nå har fått nødvendig funksjonalitet på plass.

12.11.2020

Fem kjøreregler for bedre offentlige anskaffelser

Representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere har samarbeidet om å lage fem kjøreregler for offentlige anskaffelser.


4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10