4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

22.08.2022

Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022

Man kan lære av andre. Kommuner kan lære av hverandre. Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner.

19.08.2022

Praktisk eksamen for revisor

Revisorforeningen avholder praktisk eksamen for revisor torsdag 27. oktober 2022. Påmeldingsfristen er mandag 29. august.

08.08.2022

Det økonomiske handlingsrommet er bedret i mange kommuner

Gode netto driftsresultater og styrking av økonomiske buffere over tid har bidratt til at to av tre kommuner hadde større grad av økonomisk handlingsrom i 2021. Høyt lånefinansiert investeringsnivå gjør likevel at økonomien er blitt mer rentefølsom.

08.08.2022

Gebyr til Rana for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-utstyr

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Rana kommune et gebyr på 767 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-utstyr.

08.08.2022

Lang saksbehandlingstid ved behandling av innsynskrav og -klager

Sivilombudet er kommet til at Lillesand kommunes saksbehandlingstid ved behandling av en klagers innsynskrav og innsynsklager er for lang og i strid med offentleglovas krav.

08.08.2022

Momskompensasjon – Veiledning om økonomisk aktivitet og svømmeanlegg

Skatteetaten har utarbeidet en praktisk veiledning til Finansdepartementets fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftskompensasjon ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg.

08.08.2022

Referat fra møter i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møter elektronisk 19. mai og 16. juni 2022.

13.07.2022

Møt offentlig revisjon og kontroll på Arendalsuka

Tradisjonen tro deltar NKRF også i år på Arendalsuka. Nytt av året er at vi i tillegg til vårt eget arrangement onsdag 17. august, også skal samarbeide med Riksrevisjonen om et arrangement torsdag 18. august.

01.07.2022

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 og i veiledningen til KRS nr. 4.

01.07.2022

Hvor trykker skoen? Om risiko for korrupsjon i kommunene

KRONIKK | «Økokrim mener det er mellom 60-90 prosent sannsynlighet for korrupsjon i kommunal sektor», skriver Kommunal Rapport. Hvordan opplever kommunene selv at bildet ser ut, og hva gjør de for å forebygge korrupsjon og uetisk atferd?

01.07.2022

Undersøkelser av økonomisk internkontroll i Tana kommune

Tana kommune har over en lengre periode vært utsatt for økonomisk kriminalitet begått av en av kommunens egne ansatte. Omfanget av den økonomiske utroskapen, sett i sammenheng med kommunens størrelse, tilsier at det økonomiske tapet for kommunen og dens innbyggere er betydelig.

01.07.2022

Varsling i kommuner – særlig om varsling til kontrollutvalget

Varsling innebærer at en ansatt melder ifra om mulige kritikkverdige forhold i den virksomheten hvor vedkommende er ansatt. «Varslingsinstituttet» er en ekstraordinær informasjonskanal som kan slå inn når de ordinære systemene for ledelse og kontroll svikter.

01.07.2022

En strategi for framtida

LEDER | NKRF har lagt bak seg et årsmøte og en fagkonferanse. Det hadde bare gått sju måneder siden forrige årsmøte, og dermed var det naturlig å videreføre strategien som ble vedtatt i fjor.

29.06.2022

Forvaltningsrevisjons­registeret (4497) er oppdatert ...

... med rapporter (67) fra Oslo, Vestfold og Telemark, Agder, Innlandet, Bergen, Nordland, Troms og Finnmark.

29.06.2022

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

27.06.2022

Oversettelsen av de nye standardene for kvalitetsstyring er vedtatt

Revisorforeningen har nå vedtatt oversettelsen av de nye internasjonale standardene for kvalitetsstyring, ISQM 1 og ISQM 2.

24.06.2022

Spørsmål om interkommunalt selskap har fradragsrett for konsernbidrag

Skatteetaten med bindende forhåndsuttalelse om interkommunalt selskap (IKS) har fradragsrett for konsernbidrag.

23.06.2022

Høring – endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt forslag til noen mindre endringer i kommuneloven på høring. Høringsfrist: 14. oktober 2022.

23.06.2022

Foreslår at kommuner kan oppheve boligstiftelser

Regjeringen foreslår endringer i stiftelsesloven slik at kommunene skal få mulighet til å oppheve boligstiftelser, de har opprettet.

10.06.2022

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2023

Rundskriv H-3/22 fra Kommunal- og distriktsdepartementet.


4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10