7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13

25.09.2020

Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021

Det nye regelverket om internkontroll i kommunene skal erstatte internkontrollreglene i en rekke sektorlover.

21.09.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 16. september 2020 i Lillestrøm.

18.09.2020

Læringsmiljøet betyr mye for resultatene til elevene

Hva kjennetegner de skolene og kommunene som bidrar mest til å løfte elevene faglig?

18.09.2020

Skatteinfo nr. 9/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

17.09.2020

Forvaltningsrevisjons­registeret (4062) er oppdatert ...

... med rapporter (54) fra Oslo, Agder, Nordland, Troms og Finnmark og Longyearbyen.

10.09.2020

Advarer mot ny bølge av e-postangrep mot det offentlige

I løpet av de siste fire månedene har mer enn 30 norske kommuner blir rammet av e-postangrep.

10.09.2020

Økende kompetansenivå i kommunene

Andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev vokser raskest i Nord-Norge og i Innlandet. Kompetansen øker over hele landet, viser NHOs Kommune-NM.

09.09.2020

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

08.09.2020

Referat fra regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 7. september 2020.

07.09.2020

HØRING – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

De midlertidige lovendringene skal legge til rette for en fleksibel møteavvikling i folkevalgte organer og interkommunale selskaper.

03.09.2020

Revidert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og ny RSK 002 Standard for eierskapskontroll, er vedtatt

Begge standarder ble behandlet og vedtatt av NKRFs styre i møte 12. august, og de trer i kraft med virkning for prosjekter der oppstartbrevet er sendt etter 30. september 2020.

02.09.2020

Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring?

Siden 2019 har såkalte skolebidragsindikatorer blitt publisert for landets grunnskoler og videregående skoler i Skoleporten.

31.08.2020

Etiske utfordringer i koronaens tid

KRONIKK | I Kommunelovens formålsparagraf finnes et viktig stikkord: tillitsskapende. Dette er rettesnoren for forvaltningen, og tillit er kjernen i tenkingen og veiledningen omkring de etiske utfordringene.

31.08.2020

Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll

God kontroll er en viktig del av styringen og egenkontrollen for enhver virksomhet. For kommuner og fylkeskommuner er internkontroll gjerne omtalt som den administrative delen av egenkontrollen.

31.08.2020

Risikoen for at kommuner utsettes for svindel

Sammen med Inyett AS utførte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS en undersøkelse med bistand fra Opinion i mai 2020. Undersøkelsen gjaldt risikoen for misligheter, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner her i landet.

31.08.2020

Ting tar tid – refleksjoner i jubileumsåret

LEDER | En sommer gir rom for refleksjoner. Og jeg har blant annet tenkt at ting tar tid.

25.08.2020

Protokoll fra styremøte 12. august 2020

Styret hadde møte 12. august 2020 i Kongsvinger.

24.08.2020

Enkeltrepresentanter i et folkevalgt organ kan delta digitalt i et ellers fysisk møte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avklart at enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk møte.

19.08.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 18. juni 2020.

14.08.2020

Høy grad av tillit til kommunen

Målinger fra koronamonitoren viser at sju av ti har tillit til informasjon som kommer fra egen kommune. Tillitsnivået har holdt seg på et stabilt høyt nivå gjennom hele koronaperioden.


7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13