5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11

30.11.2020

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av dekk og dekkhotelltjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Trondheim kommune et gebyr på 716 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av dekk, omleggings- og dekkhotelltjenester.

26.11.2020

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll er revidert

KS har revidert heftet «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll» i henhold til nytt lovverk.

25.11.2020

Protokoller fra styremøter i september, oktober og november 2020

Styret har hatt fire møter i perioden – to i Oslo, 14. september og 26. oktober og to på Teams, 15. oktober og 16. november.

24.11.2020

Skatteetatens årskonferanse 2020 – digital og gratis

Skatteetatens tradisjonelle fysiske årskonferanser, som skulle vært holdt i november, er avlyst. Det tilbys nå et likestilt alternativ, som er digitalt og gratis, og som i tillegg vil gi kursbevis for deltakelse.

23.11.2020

Veileder til selvkostforskriften

KMD har utarbeidet en veileder til selvkostforskriften, og den inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

20.11.2020

Utvalg skal se på generalistkommunesystemet

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere generalistkommunesystemet, og se på ulike alternativer til dagens system.

19.11.2020

En seier for den kommunale egenkontrollen

NKRF mener | Vi har fått gjennomslag for at det å revidere en kommune er minst like variert og kompetansegivende som å revidere private aksjeselskaper.

18.11.2020

Statlig tilsyn med kommunene – varierende samordning med den kommunale egenkontrollen

DFØ har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt utviklingstrekk når det gjelder statlig tilsyn med kommunene.

18.11.2020

Nye prinsipper for eierstyring

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som er KS' svenske søsterorganisasjon, har utarbeidet nye prinsipper for styring av kommune- og regioneide selskaper.

16.11.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 22. oktober 2020.

13.11.2020

SAF-T regnskapsfil

I en prinsipputtalelse forutsetter Skattedirektoratet at bokføringspliktige som ble forsinket med implementeringen av SAF-T regnskap grunnet utbruddet av korona i mars, nå har fått nødvendig funksjonalitet på plass.

12.11.2020

Fem kjøreregler for bedre offentlige anskaffelser

Representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere har samarbeidet om å lage fem kjøreregler for offentlige anskaffelser.

06.11.2020

Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2021

KMD har publisert veilederen til kontoplanen i KOSTRA for 2021. OBS | Endret av departementet 16.12.2020 og 29.1.2021 (se nederst i artikkelen).

06.11.2020

Ny økonomiforskrift for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke

KA inviterer til webinar om den nye økonomiforskriften 12. november 2020.

06.11.2020

Ny revisorlov er enstemmig vedtatt i Stortinget

Stortinget har vedtatt ny revisorlov. Den nye loven ble sanksjonert i statsråd 20. november og trer i kraft fra 1. januar 2021.

05.11.2020

Pålegg om fjerning av avfall og varsel om tvangsmulkt – kommunens klagesaksbehandling

Sivilombudsmannen ber kommunen om å behandle klagen på nytt.

04.11.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Den nyvalgte kontrollutvalgskomiteen hadde sitt første møte 2. november 2020 på Teams.

03.11.2020

RSK 302 Kontroll av vesentlige budsjettavvik

Utkast til RSK 302 for Forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige budsjettavvik er sendt på høring med frist 1. desember.

02.11.2020

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

01.11.2020

Varsling – har kommunerevisjonen en rolle? Part 2

I Kommunerevisoren nr. 2/2020 redegjør advokat Kjerstin F. Løvik og advokatfullmektig Elen S. Gimnæs i Samfunnsbedriftene (tidl. KS Bedrift) for sitt syn på kommunerevisjonens rolle i forbindelse med varsling i kommunene.


5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11