2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8

27.03.2021

Fristen for revisjonsberetningen blir IKKE utsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier nei til å utsette fristen for å avgi revisjonsberetning i kommuner og fylkeskommuner.

26.03.2021

Protokoller fra styremøter 12. og 15 mars 2021

Styret hadde møter 12. og 15 mars 2021 på Teams.

25.03.2021

Gebyr til Ålesund for bruk av Strava

Datatilsynet har vedtatt å gi Ålesund kommune et overtredelsesgebyr på kr 50 000 for deres bruk av treningsappen Strava.

24.03.2021

Ny trusselrapport fra NorSIS: Her er de viktigste digitale truslene i 2021 og slik beskytter du deg

Lammende løsepengevirus, ødeleggende verdikjedeangrep, altfor vanlige kontokapringer og utspekulert økonomisk svindel.

23.03.2021

Regnskapsrevisjon vs. forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

KMD har i en uttalelse til FKT klargjort forholdet mellom innholdet i regnskapsrevisjonen og den forenklete etterlevelseskontrollen med økonomiforvaltningen.

22.03.2021

Informasjon om ny revisorlov og tilhørende forskrift – møte med Finanstilsynet

NKRF har hatt møte med Finanstilsynet. Bakgrunnen var ny revisorlov og forskrift til denne, som begge trådte i kraft 1. januar 2021.

18.03.2021

Informasjon 2021/05 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om uttalelser og rapporter fra revisor. (Oppdatert: 23.3.2021)

18.03.2021

Informasjon 2021/04 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om beretninger for kommuner og fylkeskommuner med avvik fra normalberetningen 2020. (Oppdatert 14.4.2021)

18.03.2021

Rom for bedre samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp

En ny utredning har kartlagt kommunesektorens samarbeid om innkjøp, og den viser at det er rom for forbedring.

17.03.2021

Ber om utsettelse av fristen for revisjonsberetningen

NKRF og Revisorforeningen ber regjeringen om at fristen for å avgi revisjonsberetning i kommuner og fylkeskommuner, utsettes til 18. mai.

15.03.2021

Ny veiledning – Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen

NKRFs styre har fastsatt en ny veiledning til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen.

15.03.2021

Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

Veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

15.03.2021

Veileder for virksomhets­styring er lansert

Den primære målgruppen for veilederen fra IIA Norge er alle med ansvar for virksomhetsstyring i privat eller offentlig sektor i Norge, samt andre som har en sentral rolle i styringen.

15.03.2021

Regnskapsundersøkelsen til KS viser resultat på det jevne

KS har innhentet regnskapstall for 2020 basert på datagrunnlaget kommuner og fylkeskommuner bruker for innrapportering til SSB/Kostra.

15.03.2021

Nøkkeltall for KOSTRA – foreløpige tall

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter kultur, VAR, barnevern, sosialtjenester, helse og omsorg, skoler, plan, byggesak og miljø, samferdsel, tannhelse, barnehager og administrasjon og styring.

15.03.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 5. mars 2021.

15.03.2021

Skatteinfo nr. 2/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

05.03.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 10. februar 2021.

05.03.2021

Protokoll fra styremøte 12. februar 2021

Styret hadde møte 12. februar 2021 på Teams.

04.03.2021

Nasjonal tilsynskalender – prosjektfase 3

Tilsynskalenderprosjektet startet høsten 2018 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Formålet er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner slik det følger av kommuneloven §§ 30-6 og 30-7.


2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8