2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8

26.08.2019

Referat fra fellesmøte i selskapskontroll­komiteen og forvaltningsrevisjons­komiteen

Selskapskontrollkomiteen og forvaltningsrevisjonskomiteen hadde felles møte 22. august 2019 på Skype.

22.08.2019

Åpenhet i Europas hovedsteder kartlagt – Oslo ikke best i klassen

Hvor åpne er hovedstedene i Europa om politiske beslutningsprosesser, pengebruk, lobbyvirksomhet, de folkevalgtes økonomiske interesser, hvem som vinner kontrakter?

22.08.2019

Rettssikkerhet – en del av fellesskapets verdier

NKRF mener | Kommunerevisjonene bidrar til å styrke innbyggernes rettssikkerhet i den kommunale forvaltningen både gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

19.08.2019

Kommune-NM: Vinnerne har mange private arbeidsplasser

Resultatene fra NHOs Kommune-NM viser hvor i landet næringsklimaet er best. Årets vinner er Oslo.

19.08.2019

Statlig detaljstyring kan svekke lokaldemokratiet

Prinsippet om statlig rammestyring av kommunene for å sikre dem nødvendig handlefrihet, brytes jevnlig, viser en ny rapport. Detaljstyring gir kommunene mindre fleksibilitet og hindrer dem i å gjøre gode prioriteringer basert på lokale behov.

19.08.2019

Rutine for lukking av møter, føring av møtebok og taushetsplikt for folkevalgte og ansatte

Sivilombudsmannen har undersøkt Brønnøy kommunes reglement for kommunestyret av eget tiltak.

05.08.2019

Rundskriv om konstituering og veiledning om valg til folkevalgte organ m.m.

KMDs tradisjonelle konstitueringsrundskriv (H-4/19) foreligger oppdatert med bestemmelsene i ny kommunelov.

05.08.2019

Lånegjelden øker og flere kommuner har begrenset økonomisk handlingsrom

Kommunene (konsern) hadde en korrigert netto lånegjeld på 78,9 prosent av brutto driftsinntekter i 2018, og om lag ti prosent av kommunene vurderes å ha lite økonomisk handlingsrom ifølge KS.

02.07.2019

Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser – NKRFs høringsuttalelse

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KMD om de nye forskriftene til kommunelovens økonomibestemmelser. Høringsfristen er 9. august 2019.

28.06.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde telefonmøte 27. juni 2019.

28.06.2019

Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon – NKRF er hørt på mange punkter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift til den nye kommuneloven.

28.06.2019

Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019

Rundskriv H-3/19 orienterer om Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2020 (Prop. 113 S (2018–2019)), jf. Innst. 405 S (2018–2019) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

28.06.2019

Små forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer

Det viser en gjennomgang Oslo Economics har gjort på oppdrag for KS.

27.06.2019

Invitasjon: Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen inviterer til workshop for læring og påvirkning 21. - 22. oktober i Lillestrøm.

27.06.2019

Kronikk: Politikere kommer og går, revisorer består

En valgsperiode er snart over, og nye kontrollutvalg skal velges. De må raskt kunne sette seg inn i oppgavene sine, og da er de som «blir igjen» – sekretariatene og revisjonene – viktige i kompetanseoverføringen.

27.06.2019

Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift – NKRFs høringsuttalelse

NKRF har avgitt høringsuttalelse til den nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Artikkelen gir en kort presentasjon av hovedpunktene i uttalelsen.

27.06.2019

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll

Tilsynsrapporter kan gi nyttig og relevant informasjon til kontrollutvalgets arbeid, for arbeidet med overordnet analyse og for tema og vinkling i en forvaltningsrevisjon. Motsatt kan god egenkontroll redusere behovet for tilsyn.

27.06.2019

En hektisk vår – og et spennende jubileumsår

Det har vært en hektisk vår. Utkast til forskrifter har kommet som perler på en snor, og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har gjennom sine fagkomiteer og styret behandlet høringsuttalelser.

27.06.2019

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser – endelig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser som endelig kommunal regnskapsstandard.

25.06.2019

Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven.


2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8