2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8

16.11.2022

Informasjon 2022 fra revisjons- og regnskapskomiteen og forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Felles Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen og forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen om intern kvalitetsstyring i revisjonsenhetene.

13.11.2022

Attestasjonsoppgave for revisor – Trekk i rammetilskudd for konsesjonskraft

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2023 foreslått at kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft i prisområdene Østlandet (NO 1), Sørlandet (NO 2) og Vestlandet (NO 5), skal trekkes til sammen 3 mrd. kr i rammetilskuddet for 2023.

07.11.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 30. september 2022.

04.11.2022

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

01.11.2022

Regnskapsrevisjon og IT‐kontroller – hva må gjøres og hvordan?

Ny ISA 315 om identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser er beskrevet som en betydelig oppgradering fra tidligere standard.

01.11.2022

Hvordan gjøre kontrollutvalget bedre, viktigere og mer relevant?

Kontrollutvalget er et viktig organ, og det eneste lovpålagte utvalget i norske kommuner, foruten kommunestyret selv.

01.11.2022

Offentlig revisjon på offensiven

LEDER | NKRF arrangerte, sammen med Riksrevisjonen og IIA Norge, 17. og 18. oktober Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon. På grunn av koronapandemien hadde det gått så mye som fire år siden sist denne konferansen ble arrangert.

24.10.2022

Gratis bærekraftskurs til alle kommuner og fylkeskommuner

KS markerte FN-dagen 24. oktober med å lansere et e-læringskurs i bærekraft, som er gratis tilgjengelig for norske kommuner og fylkeskommuner.

20.10.2022

Digitalt situasjonsbilde nr. 2/2022 for kommunal sektor

Kommune-CSIRT har presentert det digitale situasjonsbildet for kommunal sektor. Deres andre rapport i 2022 om sikkerhet i det digitale domenet dekker perioden fra april til oktober.

20.10.2022

Gebyr til Meløy for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har ilagt Meløy et gebyr på 110 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av slamtømmingstjenester.

16.10.2022

Kommunens kontroll­muligheter overfor kirkelig fellesråd

Barne- og familiedepartementet (BFD) har uttalt seg om kommunens kontrollmuligheter overfor kirkelig fellesråds forvaltning av kommunale bevilgninger.

14.10.2022

Protokoller fra styremøte 2. og 19. september 2022

Styret hadde møter 2. og 19. september 2022 på Teams.

12.10.2022

Skatteinfo nr. 7/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

07.10.2022

Lånefinansiering av gang- og sykkelvei

Kommuner kan ikke lånefinansiere investeringer i gang- og sykkelveier langs riksvei. Dette slår Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) fast i en uttalelse til Agder Kommunerevisjon IKS.

05.10.2022

Tillitsbaserte ordninger for lokale folkevalgte

Kommunesektorens etikkutvalg har reflektert over risikoen for at tillitsbaserte ordninger kan misbrukes av lokale folkevalgte.

04.10.2022

Varslingsdagen 2022

På vegne av BI-professor Stig Berge Matthiesen og advokat Birthe Maria Eriksen, og med støtte fra Fritt Ord, inviterer ADI Advokater til Varslingsdagen 2022 i Bergen.

04.10.2022

Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har sendt notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering» på høring med frist 20. november 2022.

29.09.2022

Møteoffentlighet – lukking av styremøte i helseforetak

Sivilombudet er kommet til at det er begrunnet tvil om vilkårene for å lukke dørene til deler av styremøtet i Helse Nord RHF 24. mars 2022 er oppfylt.

29.09.2022

Ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Standarden NS-EN 17687 hjelper organisasjoner med å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i anskaffelsesprosessen. Alt fra behovsidentifikasjon til levering av varer, tjenester og arbeidskontrakter omfattes av prosessen.

29.09.2022

Protokoll fra møte i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 16. september 2022.


2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8