2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8

19.03.2020

RSK 301 Forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

Styret i NKRF har fastsatt en ny RevisjonsStandard Kommuner – RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

19.03.2020

RSK 001 Forvaltningsrevisjon og RSK 002 Eierskapskontroll

Forslag til revidert standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og ny standard for eierskapskontroll (RSK 002) sendes på høring med frist 10. mai 2020.

19.03.2020

Ny, midlertidig koronalov

Regjeringen har fremmet forslag om en midlertidig koronalov for å holde samfunnshjulene i gang under krisen. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt.

17.03.2020

Helsedirektoratet utvider rapporteringsfristene til 1. mai

Direktoratet har etterkommet NKRFs anmodning om en utvidelse av fristene for attestasjoner i forbindelse med ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede.

17.03.2020

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

17.03.2020

KS' regnskapsundersøkelse 2019

Undersøkelsen viser at den økonomiske situasjonen i kommunesektoren er presset. Driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene for tredje år på rad.

17.03.2020

Varsel om gebyr til Rælingen kommune

Datatilsynet har sendt varsel til Rælingen om et overtredelsesgebyr på 800 000 kroner.

17.03.2020

KOSTRA-analysemodell er oppdatert

NKRFs enkle analysemodell for kommuneregnskapene er nå oppdatert med de foreløpige KOSTRA-tallene for 2019 som ble publisert 16. mars 2020.

17.03.2020

Kommunalt oppgavefellesskap vs. interkommunalt selskap

Interkommunalt samarbeid organisert etter § 27 i tidligere kommunelov må omdannes innen 2023.

17.03.2020

Nøkkeltall for KOSTRA - foreløpige tall

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter økonomi, skoler, helse, kultur,miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel.

17.03.2020

Protokoll fra styremøte 28. januar 2020

Styret hadde møte 28. januar 2020 på Gardermoen i forkant av Kontrollutvalgskonferansen 2020.

16.03.2020

Informasjon 2020/06 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om uttalelser og rapporter fra revisor.

16.03.2020

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19, fastsatt midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

12.03.2020

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene? Oppdatert informasjon

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 29. juni

06.03.2020

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde møte 31. januar 2020 via Skype.

06.03.2020

Ny veileder om ideelle aktører

En ny veileder fra Digitaliseringsdirektoratet viser handlingsrommet innenfor anskaffelsesregelverket for oppdragsgivere som ønsker å bruke ideelle leverandører, uten å reservere konkurranser for ideelle.

05.03.2020

Skatteinfo nr. 2/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

02.03.2020

Ny rapport om hvordan anskaffelses­funksjonen bør organiseres

Digitaliseringsdirektoratet har kartlagt hvordan virksomheter kan organisere anskaffelsesfunksjonen for at anskaffelser skal være et sterkere strategisk virkemiddel for virksomhetens måloppnåelse.

28.02.2020

Trening gir styrke, også i antikorrupsjonsarbeidet

KRONIKK | «Hvordan kunne det skje?» «Hun måtte jo forstå at dette ville bli oppdaget!» Slike reaksjoner er vanlige når uønskede og kritikkverdige forhold blir avdekket i kommunesektoren.

28.02.2020

Varsling – har kommune­revisjonen en rolle?

Nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2020. De nye reglene innebærer en styrking av varslerens vern og samtidig en del skjerpede plikter for virksomhetene.


2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8