Her har vi samlet en del informasjon, som forhåpentligvis vil kunne være til nytte for kontrollutvalg og andre med interesse for kontroll og revisjon.

NKRF yter bl.a. rådgivningsbistand til sine bedriftsmedlemmer. Hvis virksomheten som ivaretar sekretærtjenesten for ditt kontrollutvalg er bedriftsmedlem i NKRF, kan ev. faglige spørsmål fra kontrollutvalget kanaliseres via sekretariatet til våre rådgivere.

Er du i tvil om virksomheten er bedriftsmedlem i NKRF finner du en oversikt her »

___

Her kan du lese noen relevante artikler om kontrollutvalg:


Nyttige ressurser

(Send oss gjerne et tips hvis det er noe du savner på denne siden)


Kommunaldepartementets arbeidsgruppe for styrking av egenkontrollen i kommunene

Nedenfor har vi samlet noen sentrale dokumenter i forbindelse med og ikke minst i kjølvannet av arbeidsgruppens arbeid samt i forbindelse med kommunelovutvalgets arbeid:


Kommunal- og distriktsdepartementet, januar 2022:

Kontrollutvalsboka. Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet, 3. utgåve

KS, januar 2022:

Kommunedirektørens verktøykasse for personvern og informasjonssikkerhet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, oktober 2021:

Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mars 2021:

Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften

KS, juni 2020:


Orden i eget hus - Kommunedirektørens internkontroll

Deloitte (for KS), mars 2017:

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020

FMiNO_-_KU-veileder.jpg;w;106;h;140

Fylkesmannen i Nordland, september 2015:

Hvordan lykkes med kontrollutvalgets arbeid? — eksempler fra Nordland

Deloitte_KU-KUS.jpg;w;100;h;140

Deloitte (for KMD), desember 2014:

Evaluering. Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

beskytt_kommunen-2.jpg;w;100;h;137

Transparency International Norge og KS, november 2014:

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon

Komm_revisjon_i_Norden-121101.jpg;w;100;h;145

BDO, november 2012:

Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland

sluttrapp_IK.jpg;w;100;h;139

KPMG, mars 2011:

Styrking av administrasjonssjefens internkontroll og
riskostyring

85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane

Arbeidsgruppens rapport av 15 . desember 2009:

85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner

Nordlandsforsking — NF-rapport nr 13/2009:

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i
egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner

Internkontroll i kommuner

PricewaterhouseCoopers, 2009:

Internkontroll i kommuner

Kartlegging av lover og forskrifter om internkontroll i kommunar og fylkeskommunar

KRD, oppdatert 2012:

Kartlegging av lover og forskrifter om internkontroll i kommunar og
fylkeskommunar

Standardsetting innen revisjon internasjonalt og i Norge

NKRF, 2009:

Standardsetting innen revisjon internasjonalt og i Norge

Internkontroll i norske kommuner - Status og utviklingsbehov

AGENDA Utredning & Utvikling AS, mai 2008:

Internkontroll i norske kommuner — Status og utviklingsbehov


Publikasjoner, veiledere, anbefalinger o.l.

En fullstendig oversikt over NKRFs egne publikasjoner finnes her »
For kontrollutvalg vil vi spesielt trekke fram følgende:

Kontroll og revisjon i kommunal sektor
Hovedinnholdet i boka er utfyllende kommentarer til bestemmelsene om egenkontroll i kommuneloven (syvende del) og forskrift om kontrollutvalg og revisjon, herunder kommunestyrets kontrollansvar (kap. 22), kontrollutvalg (kap. 23) og revisjon (kap. 24). Lovens bestemmelser om kommunedirektørens internkontroll (kap. 25) og eierstyring (kap. 26) blir også kommentert. Videre behandles utvalgte deler av bestemmelsene om statlig tilsyn (kap. 30) med vekt på samordning.
kontroll & revisjon
NKRFs fagtidsskrift, som utgis 6 ganger årlig og har ca. 1 600
abonnenter, herunder mange kontrollutvalgsmedlemmer.

Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene
Veilederen gir anbefalinger om god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene,
samt retningslinjer for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon,
og hvordan et slikt samarbeid kan bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen.

Anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – møtebok


og følgende fritt nedlastbare veiledninger:

I tillegg har NKRF i samarbeid med KS utarbeidet brosjyremateriell om kontrollutvalg, og som fritt kan lastes ned nedenfor:

Kontrollutvalget - fokus på kommunal kvalitet

Kontrollutvalget - fokus på kommunal kvalitet

(Målgruppe: Kontrollutvalg)

Kontrollutvalget - kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll

Kontrollutvalget - kommunestyrets redskap for demokratiskinnsyn og kontroll

(Målgruppe: Kommunestyre/fylkesting)


Med støtte fra KS og Kommunal- og distriktsdepartementet drifter NKRF et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet. Registeret inneholder forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele landet og innenfor de fleste sektorer og fagområder. Målsettingen er at registeret med hjelp av NKRFs medlemmer skal holdes løpende oppdatert, og inneholde alle forvaltningsrevisjonsrapporter som er avlagt fra og med 2005.

Til Forvaltningsrevisjonsregisteret


Her finner du Forvaltningsrevisjonsregisteret »


Lover og forskrifter

.

Lovdata.JPG;w;80;h;21Lovdata.no inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes
rettigheter og plikter. Informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale
og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

§

 • Kommuneloven »
  • Forskrift om kontrollutvalg og revisjon »»
  • Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv . »
  • Øvrige forskrifter »
 • Forvaltningsloven »
 • Offentleglova »
 • Lov om interkommunale selskaper »
  • Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper »
 • Lov om offentlige anskaffelser »
  • Forskrift om offentlige anskaffelser »
Veiledere
 • Justisdepartementets veileder til offentleglova »»
 • NFDs veileder til reglene om offentlige anskaffelser »
 • KDDs veileder om kontrollutvalg - nynorsk »» 
 • KDDs veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser »»
 • KRDs veileder om inhabilitetsreglene »»
 • KDDs veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner »»
 • KDDs rettleiar om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting og val til folkevalgte organ  »»
 • Justisdepartementets veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen »»
 • KRDs veileder om taushetsplikt for folkevalgte »»
 • KRDs veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett - kommuneloven § 40 nr. 5 »»
 • Ytringsfrihet og varsling – KS' veileder for kommuner og fylkeskommuner »»

Lovfor-
tolkninger


Kontrollutvalgskonferansen

NKRF har siden 2005 arrangert en årlig Kontrollutvalgskonferanse (vanligvis i begynnelsen av februar). Neste konferanse går av stabelen 31. januar - 1. februar 2024. Følg med her »

Kontrollutvalgskonferansen har de siste årene samlet rundt 6-700 deltakere fra hele landet. Foreløpig "toppnotering" er 800+ i 2016 og 2020. 


Lenker

(sortert etter emne)

Revisjon

 • Standarder for revisjon og beslektede tjenester »
  • Kort om regnskapsrevisjon »
 • RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen »
 • RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik »
 • RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon »
  • Kort om forvaltningsrevisjon »

Regnskap, KOSTRA

 • God kommunal regnskapsskikk - standarder m.m. (GKRS) »
 • KDDs temasider om kommuneøkonomi »
 • KDDs temasider om KOSTRA »
 • SSBs KOSTRA-sider »

Eierskapskontroll

 • RSK 002 Standard for eierskapskontroll »
  • Kort om eierskapskontroll »
 • KS om eierskap:
  • Anbefaling om eierstyring, selskapsledelse og kontroll »
 • Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) »
 • Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag (SKL) »

Kommunejuss

 • KMD - Lovfortolkninger, rundskriv, veiledere m.m. »
 • KS Advokatene »

Etikk

Offentlige anskaffelser

 • Departementets temasider om offentlige anskaffelser m.m. »
  • Veileder til reglene om offentlige anskaffelser »
 • KS Innkjøpsforum (KSI) »
 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) »

Skatt og avgift

 • KS Eiendomsskatteforum (KSE) »
 • Skatteetaten »
  • Skatte-ABC »
  • Merverdiavgiftshåndboken »