« Tilbake til Kort om revisjon og kontroll av kommunal virksomhet


Hjemmel
Eierskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 23-4 og innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Dersom kontrollen skal omfatte selskapets virksomhet, dvs. spørsmål som krever innsyn i selskapets drift må dette gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen retter seg altså mot kommunen som eier og den eller de som utøver kommunens eierinteresser i og utenfor eierorganet.

Gjennomføring av eierskapskontroller

I kommuneloven er eierskapskontroll definert som en revisjonsoppgave og gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk, jf. § 23-4. RSK 002 Standard for eierskapskontroll er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 12. august 2020.

Kontrollutvalget skal på samme måte som for forvaltningsrevisjon utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv, men de kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. ​ Rapporter om gjennomførte eierskapskontroller og resultatet av disse skal også legges fram for kommunestyre og fylkesting.

NKRF har utarbeidet en veileder om eierskapskontroll. Veilederen vil revideres når standarden for eierskapskontroll er fastsatt. Veilederen finner du her:

KS har utarbeidet 21 anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll (sist revidert november 2020):