NKRFs vedtekter

§ 1 VIRKEOMRÅDE

Organisasjonens navn er «NKRF – kontroll og revisjon i kommunene».

NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for revisjon og kontroll av kommunal/offentlig virksomhet. Med begrepet «revisjon og kontroll» mener vi revisjonsvirksomheter og kontrollutvalgssekretariater, og ansatte i disse virksomhetene.

§ 2 FORMÅL

NKRF skal fremme en sunn utvikling av revisjon og kontroll med kommunal/offentlig sektor. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at kommunal/offentlig virksomhet drives i tråd med fellesskapets interesser og verdier. Våre medlemmer er en viktig forutsetning for lokaldemokratiet.

NKRF skal bidra til å opprettholde en effektiv revisjons- og kontrollordning, preget av uavhengighet og kvalitet.

NKRF skal bidra til å synliggjøre særpreget og utvikle rammebetingelsene for revisjon og kontroll med offentlig virksomhet.

NKRF skal bidra til samarbeidskultur og kompetansedeling mellom våre medlemmer.

  § 3 MEDLEMSKAP

  Rett til personlig medlemskap har alle som arbeider med kontroll og revisjon av kommunal virksomhet.

  Rett til bedriftsmedlemskap har alle virksomheter som arbeider med kontroll og revisjon av kommunal virksomhet.

  Bedriftsmedlemskap er pliktig når virksomhetens daglige leder eller oppdragsansvarlige revisorer i virksomheten er personlig medlem og gir rettigheter og plikter i forhold til servicefunksjonen. Bedriftsmedlemskap krever minst ett personlig medlem.

  Pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap.

  § 4 LOKALFORENINGENE

  En lokalforening med tilknytning til NKRF kan omfatte ett eller flere fylker eller deler av fylker. Den enkelte lokalforening bestemmer selv hvordan den skal organiseres. Lokalforeningens vedtekter kan ikke være i strid med NKRFs vedtekter og de fastsatte normalvedtekter for lokalforeninger. Vedtektene skal godkjennes av NKRFs styre.

  Foreningene skal uttale seg om de spørsmål som styret ønsker opplysninger om, og er NKRFs stedlige instans.

  Lokalforeningene kan på eget initiativ ta opp saker som ønskes behandlet av styret eller forbundets faste komiteer.

  § 5 NKRFs BESTEMMENDE ORGANER

  1. Årsmøtet
  2. Styret

  § 6 ÅRSMØTET

  Årsmøtet er NKRFs høyeste myndighet.

  Ordinært årsmøte holdes hvert år på sted og til tid som fastsettes av styret.

  Vanligvis skal møtet holdes innen utgangen av juni måned. Tiden for møtet skal fastsettes senest åtte uker før det holdes, og medlemmene skal innen denne fristen også informeres om dette, samt om fristen for å sende inn forslag til årsmøtet. Innkalling med utkast til foreløpig saksliste skal gjøres tilgjengelig for medlemmene med minst fire ukers varsel.

  Sakspapirene gjøres tilgjengelig for medlemmene senest ti dager før årsmøtet.

  Saker som ønskes lagt fram for årsmøtet, må være sendt inn til styret senest seks uker før årsmøtet blir holdt.

  Styret kan avgjøre om også forslag som kommer inn senere skal behandles.

  Årsmøtet skal vedta den endelige sakslisten for møtet.

  Årsmøtet velger først:

  A. møtedirigent og varadirigent
  B. møtesekretær
  C. fullmaktskomite
  D. to medlemmer til å gjennomgå og underskrive møteprotokollen sammen med dirigenten og
  møtesekretæren.

  Ellers skal sakslisten omfatte:

  1. Beretning fra styret - herunder også beretninger fra de enkelte komiteer
  2. Regnskap med revisjonsberetning, herunder særskilt regnskap for kvalitetskontrollkomiteen
  3. Andre saker som styret legger frem eller innsendte forslag i samsvar med 5. ledd
  4. Budsjett for neste år samt fastsetting av kontingenter for neste år, jf. § 9, og godtgjøring til NKRFs tillitsvalgte, jf. § 10
  5. Budsjett for kvalitetskontrollkomiteen
  6. Valg av leder og nestleder i styret
  7. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer i samsvar med § 10
  8. Valg av to revisorer, jf. § 15
  9. Valg av komiteer i samsvar med § 13
  10. Andre valg som årsmøtet måtte bestemme.

  Årsmøtet treffer sine vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet - bortsett fra valg - er møtedirigentens stemme avgjørende.

  Ved valg av tillitsverv kreves flertall av de stemmer som er avgitt. Dersom ingen får flertall ved første avstemming, holdes ny avstemming. Den som har fått flest stemmer ved denne avstemming, anses valgt. Det kan før ny avstemming gjøres vedtak om at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første avstemming har fått høyeste stemmetall. Dersom valget fremdeles ikke er avgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

  § 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

  Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst to av styrets medlemmer eller når minst 10 prosent av de personlige medlemmene eller ti bedriftsmedlemmer krever det. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Møtet kan bare behandle de saker som var årsak til innkallingen. Saksliste må sendes sammen med innkallingen.

  § 8 REPRESENTASJON

  På årsmøtet skal fullmaktskomiteen gjøre kjent hvor mange stemmeberettigede av personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer som er til stede.

  Kontingent skal være innbetalt til NKRF senest 30 dager før årsmøtet for å kunne avgi stemme på årsmøtet.

  Et personlig medlem har en stemme, og kan i tillegg ha inntil fem personlige fullmakter. Styret kan fastsette frist for innmelding av personlige fullmakter i forkant av årsmøtet.

  Bedriftsmedlemmene deles i følgende seks kategorier etter kontingentens størrelse:

  Kategori A: inntil 20 000
  Kategori B: 20 001-50 000
  Kategori C: 50 001-100 000
  Kategori D: 100 001-150 000
  Kategori E: 150 001-200 000
  Kategori F: 200 001-250 000

  Antall stemmer er da avhengig av hvilken kategori man tilhører, men ut fra følgende prinsipp:

  Bedriftsmedlemmenes stemmer skal utgjøre minst 2/3 av de totalt mulige stemmene på årsmøtet.

  Et bedriftsmedlem i kategori B har dobbelt så mange stemmer som et bedriftsmedlem i kategori A.

  Et bedriftsmedlem i kategori C har tre ganger så mange stemmer som et bedriftsmedlem i kategori A.

  Et bedriftsmedlem i kategori D har fire ganger så mange stemmer som et bedriftsmedlem i kategori A.

  Et bedriftsmedlem i kategori E har fem ganger så mange stemmer som et bedriftsmedlem i kategori A.

  Et bedriftsmedlem i kategori F har seks ganger så mange stemmer som et bedriftsmedlem i kategori A.

  Bedriftsmedlemskap gir ikke rett til å representere andre bedriftsmedlemmer etter fullmakt.

  Bedriftsmedlemmer kan la seg representere med annen ansatt enn daglig leder/oppdragsansvarlig revisor.

  § 9 KONTINGENT

  Årsmøtet fastsetter kontingent for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer.

  Kontingent innbetales etter de frister som fastsettes av styret.

  Æresmedlemmer og pensjonister fritas for kontingent.

  Utmelding må skje skriftlig innen 01.01. eller 01.07, ellers må kontingent betales også for det halvår som følger etter utmeldingen.

  Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingent for tidligere år, betraktes som strøket.

  § 10 STYRET

  NKRF ledes av et styre på fem medlemmer, hvorav to hhv. tre annet hvert år, velges for to år.

  Valgene foretas av årsmøtet. Lederen og nestlederen velges først ved særskilt valg. Deretter velges tre styremedlemmer og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

  Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer møter. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

  Det skal føres protokoll fra møtene.

  Går noen av de valgte styremedlemmene ut av NKRF, tiltrer varamedlemmene for resten av perioden.

  Årsmøtet bestemmer gjennom budsjettbehandlingen om NKRFs tillitsvalgte skal ha godtgjøring for sitt arbeid. For møter og reiser dekkes skyss- og kostgodtgjøring etter KS' satser.

  § 11 STYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE

  Ut over det som går fram av foranstående, skal styret:

  1. Behandle og innstille beretning og regnskap for foregående periode.
  2. Behandle og godkjenne forslag og utredninger fra komiteer oppnevnt av årsmøtet.
  3. Fastsette standarder m.v. knyttet til god kommunal revisjonsskikk og god kommunal revisorskikk.
  4. Forberede og innkalle årsmøtet i samsvar med §§ 6 og 7.
  5. Avgi uttalelser på NKRFs vegne.
  6. Oppnevne personer til å representere NKRF.
  7. Foreta nødvendige suppleringsvalg for tillitsvalgte som er fratrådt.
  8. Oppnevne arbeidsgrupper til å forberede/utrede saker for styret.
  9. Avgjøre tvister om tolkning av NKRFs og lokalforeningenes vedtekter
  10. Være ankeinstans for saker avgjort av disiplinærkomiteen
  11. Avgjøre organisasjonsmessige tvister som ikke direkte kan klargjøres med grunnlag i vedtektene.
  12. Styret ansetter daglig leder og øvrige medarbeidere og fastsetter deres lønn og arbeidsvilkår for øvrig. Ansettelse av medarbeidere og fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for disse, kan delegeres til daglig leder.

  § 12 DAGLIG LEDER

  Daglig leder har møteplikt og talerett på styremøtene, og kan la seg representere med annen ansatt.

  Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold.

  Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

  Daglig leder har det administrative ansvar for NKRFs løpende drift og det faglige og administrative ansvar for servicefunksjonen.

  § 13 OPPNEVNING AV KOMITEER OG REVISORER

  Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet disse komiteer:

  A. Disiplinærkomite
  B. Kvalitetskontrollkomite
  C. Revisjons- og regnskapskomite
  D. Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomite
  F. Kontrollutvalgskomite

  Disiplinærkomiteen og kvalitetskontrollkomiteen består av tre medlemmer som velges for to år om gangen, og slik at minimum ett og maksimum to av medlemmene er på valg hvert år.

  Revisjons- og regnskapskomiteen består av fem medlemmer som velges for to år om gangen, og slik at minimum to og maksimum tre av medlemmene er på valg hvert år.

  I tillegg inviteres Revisorforeningen og Riksrevisjonen til å delta med ett medlem hver. De oppnevnes av styret for ett år om gangen.

  Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen består av fem medlemmer som velges for to år om gangen, og slik at minimum to og maksimum tre av medlemmene er på valg hvert år.

  I tillegg inviteres Riksrevisjonen til å delta med ett medlem. Dette medlemmet oppnevnes av styret for ett år om gangen.

  Kontrollutvalgskomiteen består av fire medlemmer som velges for to år og slik at kun to av medlemmene er på valg hvert år.

  Valgkomiteen innstiller også på valg av to revisorer for to år om gangen, hvorav en velges annet hvert år. En vararevisor velges for ett år.

  Valgkomiteen består av tre medlemmer, inkludert en leder, som alle velges for to år. To av medlemmene velges ett år, og det tredje medlemmet året etter. Valgkomiteens medlemmer kan ikke ha andre verv i NKRF. Styret foreslår medlemmer til valgkomiteen, og valgkomiteen velges på årsmøtet. Valgkomiteen skal jobbe etter retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

  Årsmøtet utpeker lederne. Det velges ett varamedlem med unntak for kvalitetskontrollkomiteen, der det velges to varamedlemmer – ett blant regnskapsrevisorene og ett blant forvaltningsrevisorene. 

  Varamedlemmene møter kun ved forfall blant de faste medlemmene.

  Styret kan fastsette reglement for komiteene.

  § 14 NKRFs HEDERSTEGN

  Personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for NKRF eller dets medlemmer, kan tildeles hederstegn i gull eller sølv med diplom. Gullmerket tildeles kun medlemmer av NKRF, mens sølvmerket kan tildeles også ikke-medlemmer.

  Administrasjonen legger fram forslag om tildeling av NKRFs hederstegn for styret til avgjørelse. Utdeling bør skje i forbindelse med et årsmøte.

  Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

  § 15 REGNSKAP OG REVISJON

  NKRFs regnskap føres etter regnskapsloven.

  Regnskapet skal undertegnes av styret.

  Revisor avgir revisjonsberetning til årsmøtet.

  § 16 SUSPENSJON

  Styret kan suspendere tillitsvalgte fra sine tillitsverv. Disiplinærkomiteens uttalelse skal innhentes før styret fatter sitt vedtak. Suspensjonsvedtak forelegges årsmøtet til orientering. Vedkommende skal gis anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig redegjørelse for styret.

  § 17 EKSKLUSJON

  Gjør et medlem seg skyldig i handling eller atferd innenfor eller utenfor organisasjonen til skade for organisasjonens interesser eller anseelse, har styret rett til å ekskludere vedkommende. Disiplinærkomiteens uttalelse skal innhentes før styret fatter sitt vedtak. Et ekskludert medlem kan anke saken inn for årsmøtet uten at anken har oppsettende virkning. Vedkommende skal gis anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig redegjørelse overfor årsmøtet.

  § 18 VEDTEKTSENDRINGER

  Forslag til endringer i disse vedtekter må sendes inn til styret i samsvar med § 6. Forslaget må oppnå minst 2/3 flertall av årsmøtets samlede stemmetall for å bli vedtatt.

  § 19 OPPLØSNING

  Oppløsning av NKRF kan bare gjennomføres på ordinært årsmøte, og vedtaket krever minst 2/3 av årsmøtets samlede stemmetall. Det samlede stemmetall må utgjøre minst 30 prosent av medlemsmassen (totalt antall stemmer).

  Besluttes NKRF oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av NKRFs midler til et formål som fremmer en sunn utvikling av kontroll og revisjon i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner.

  § 20 IKRAFTTREDEN

  Vedtektene trer i kraft umiddelbart etter årsmøtets vedtak. Vedtektene ble sist endret ved årsmøtets vedtak 12. juni 2023.