NKRFs vedtekter

§ 1 FORBUNDETS VIRKEOMRÅDE

Norges Kommunerevisorforbund er en yrkesfaglig landssammenslutning og et serviceorgan som er åpen for alle (ansatte og virksomheter) som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

§ 2 FORMÅL

Norges Kommunerevisorforbund har som formål å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner, herunder å:

 • heve den faglige standarden
 • ivareta etiske prinsipper
 • bedre medlemmenes faglige kompetanse
 • spre informasjon av faglig interesse
 • informere om og markedsføre revisjon av og tilsyn med kommunal virksomhet
 • sikre kvaliteten i arbeidet, herunder bl.a. ved en obligatorisk forbundsbasert kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet
 • styrke de kollegiale forhold
 • ivareta interessene for revisjon og tilsyn i kommunal sektor overfor myndighetene.

NKRF skal som serviceorgan:

 • gi råd og veiledning
 • gi informasjon
 • tilby kurs og etterutdanning.

§ 3 MEDLEMSKAP

Rett til personlig medlemskap har alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal virksomhet.

Rett til bedriftsmedlemskap har alle virksomheter som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal virksomhet.

Bedriftsmedlemskap er pliktig når virksomhetens daglige leder eller oppdragsansvarlige revisorer i virksomheten er personlig medlem og gir rettigheter og plikter i forhold til servicefunksjonen. Bedriftsmedlemskap krever minst ett personlig medlem.

Pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap.

§ 4 LOKALFORENINGENE

En lokalforening med tilknytning til NKRF kan omfatte ett eller flere fylker eller deler av fylker. Den enkelte lokalforening bestemmer selv hvordan den skal organiseres. Lokalforeningens vedtekter kan ikke være i strid med forbundets vedtekter og de fastsatte normalvedtekter for lokalforeninger. Vedtektene skal godkjennes av NKRFs styre.

Foreningene skal uttale seg om de spørsmål som styret ønsker opplysninger om, og er forbundets stedlige instans.

Lokalforeningene kan på eget initiativ ta opp saker som ønskes behandlet av styret eller forbundets faste komiteer.

§ 5 FORBUNDETS BESTEMMENDE ORGANER

 1. Årsmøtet
 2. Styret

§ 6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er forbundets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år på sted og til tid som fastsettes av styret.

Vanligvis skal møtet holdes innen utgangen av juni måned. Tiden for møtet skal fastsettes senest 8 uker før det holdes. Innkalling med utkast til foreløpig saksliste skal gjøres tilgjengelig for medlemmene med minst 4 ukers varsel.

Sakspapirene gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 10 dager før årsmøtet.

Saker som ønskes lagt fram for årsmøtet, må være sendt inn til styret senest 6 uker før årsmøtet blir holdt.

Styret kan avgjøre om også forslag som kommer inn senere skal behandles.

Årsmøtet skal vedta den endelige sakslisten for møtet.

Årsmøtet velger først:

A. møtedirigent og varadirigent
B. møtesekretær
C. fullmaktskomite
D. 2 medlemmer til å gjennomgå og underskrive møteprotokollen sammen med dirigenten og
møtesekretæren.

Ellers skal sakslisten omfatte:

 1. Beretning fra styret - herunder også beretninger fra de enkelte komiteer
 2. Regnskap med revisjonsberetning, herunder særskilt regnskap for kvalitetskontrollkomiteen
 3. Andre saker som styret legger frem eller innsendte forslag i samsvar med 51. ledd
 4. Budsjett for neste år samt fastsetting av kontingenter for neste år, jf. § 9, og godtgjøring til NKRFs tillitsvalgte, jf. § 10
 5. Budsjett for kvalitetskontrollkomiteen
 6. Valg av leder og nestleder i styret
 7. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer i samsvar med § 10
 8. Valg av 2 revisorer, jf. § 15
 9. Valg av komiteer i samsvar med § 13
 10. Andre valg som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet treffer sine vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet - bortsett fra valg - er møtedirigentens stemme avgjørende.

Ved valg av tillitsverv kreves flertall av de stemmer som er avgitt. Dersom ingen får flertall ved første avstemming, holdes ny avstemming. Den som har fått flest stemmer ved denne avstemming, anses valgt. Det kan før ny avstemming gjøres vedtak om at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første avstemming har fått høyeste stemmetall. Dersom valget fremdeles ikke er avgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

1) Trykkfeil endret fra 3. til 5. ledd 10. mai 2011.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 2 av styrets medlemmer eller når minst 10% av de personlige medlemmene eller 10 bedriftsmedlemmer krever det. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Møtet kan bare behandle de saker som var årsak til innkallingen. Saksliste må sendes sammen med innkallingen.

§ 8 REPRESENTASJON

På årsmøtet skal fullmaktskomiteen gjøre kjent hvor mange stemmeberettigede av personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer som er til stede.

Kontingent skal være innbetalt til NKRF senest 30 dager før årsmøtet for å kunne avgi stemme på årsmøtet.

Et personlig medlem har en stemme, og kan i tillegg ha inntil 5 personlige fullmakter. Styret kan fastsette frist for innmelding av personlige fullmakter i forkant av årsmøtet.

Et bedriftsmedlem har fra 1 til 4 stemmer, og inndeles i 4 kategorier etter kontingentens størrelse, fordelt slik:

Kategori A: inntil 20 000 -> 1 stemme
Kategori B: 20 001-50 000 -> 2 stemmer
Kategori C: 50 001-90 000 -> 3 stemmer
Kategori D: 90 001-150 000 -> 4 stemmer

Bedriftsmedlemskap gir ikke rett til å representere andre bedriftsmedlemmer etter fullmakt.

Bedriftsmedlemmer kan la seg representere med annen ansatt enn daglig leder/oppdragsansvarlig revisor.

§ 9 FORBUNDSKONTINGENT

 • Årsmøtet fastsetter kontingent for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer.
 • Kontingent innbetales etter de frister som fastsettes av styret.
 • Æresmedlemmer og pensjonister fritas for kontingent.
 • Utmelding må skje skriftlig innen 01.01. eller 01.07, ellers må kontingent betales også for det halvår som følger etter utmeldingen.
 • Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingent for tidligere år, betraktes som strøket.

§ 10 STYRET

Forbundet ledes av et styre på 5 medlemmer, hvorav 2 hhv. 3 annet hvert år, velges for 2 år.

Valgene foretas av årsmøtet. Lederen og nestlederen velges først ved særskilt valg. Deretter velges 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer møter. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Det skal føres protokoll fra møtene.

Går noen av de valgte styremedlemmene ut av forbundet, tiltrer varamedlemmene for resten av perioden.

Årsmøtet bestemmer gjennom budsjettbehandlingen om forbundets tillitsvalgte skal ha godtgjøring for sitt arbeid. For møter og reiser dekkes skyss- og kostgodtgjøring etter KS' satser.

§ 11 STYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Ut over det som går fram av foranstående, skal styret:

 1. Behandle og innstille beretning og regnskap for foregående periode.
 2. Behandle og godkjenne forslag og utredninger fra komiteer oppnevnt av årsmøtet.
 3. Fastsette standarder m.v. knyttet til god kommunal revisjonsskikk og god kommunal revisorskikk.
 4. Forberede og innkalle årsmøtet i samsvar med §§ 6 og 7.
 5. Avgi uttalelser på forbundets vegne.
 6. Oppnevne personer til å representere forbundet.
 7. Foreta nødvendige suppleringsvalg for tillitsvalgte som er fratrådt.
 8. Oppnevne arbeidsgrupper til å forberede/utrede saker for styret.
 9. Avgjøre tvister om tolkning av forbundets og lokalforeningenes vedtekter
 10. Være ankeinstans for saker avgjort av disiplinærkomiteen
 11. Avgjøre organisasjonsmessige tvister som ikke direkte kan klargjøres med grunnlag i vedtektene.
 12. Styret ansetter daglig leder og øvrige medarbeidere og fastsetter deres lønn og arbeidsvilkår for øvrig. Ansettelse av medarbeidere og fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for disse, kan delegeres til daglig leder.

§ 12 DAGLIG LEDER

Daglig leder har møteplikt og talerett på styremøtene, og kan la seg representere med annen ansatt.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold.

Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

Daglig leder har det administrative ansvar for forbundets løpende drift og det faglige og administrative ansvar for servicefunksjonen.

§ 13 OPPNEVNING AV KOMITEER OG REVISORER

Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet disse komiteer:

A. Disiplinærkomite
B. Kvalitetskontrollkomite
C. Revisjonskomite
D. Regnskapskomite
E. Forvaltningsrevisjonskomite
F. Kontrollutvalgskomite

Komiteene består av 3 medlemmer som velges for 2 år, hvorav 2 hhv. 1 annet hvert år.

Valgkomiteen innstiller også på valg av to revisorer for 2 år, hvorav 1 velges annet hvert år. En vararevisor velges for ett år.

Etter forslag fra styret velger årsmøtet valgkomite bestående av tre medlemmer for ett år.

Årsmøtet utpeker lederne. Det velges ett varamedlem med unntak for kvalitetskontrollkomiteen, der det velges 2 varamedlemmer – 1 blant regnskapsrevisorene og 1 blant forvaltningsrevisorene. Styret kan fastsette reglement for komiteene.

§ 14 FORBUNDETS HEDERSTEGN

Personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer, kan tildeles forbundets hederstegn i gull eller sølv med diplom. Gullmerket tildeles kun medlemmer av forbundet, mens sølvmerket kan tildeles også ikke-medlemmer.

Administrasjonen legger fram forslag om tildeling av forbundets hederstegn for styret til avgjørelse. Utdeling bør skje i forbindelse med et årsmøte.

Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

§ 15 REGNSKAP OG REVISJON

Forbundets regnskap føres etter regnskapsloven.

Regnskapet skal undertegnes av styret.

Revisor avgir revisjonsberetning til årsmøtet.

§ 16 SUSPENSJON

Styret kan suspendere tillitsvalgte fra sine tillitsverv. Disiplinærkomiteens uttalelse skal innhentes før styret fatter sitt vedtak. Suspensjonsvedtak forelegges årsmøtet til orientering. Vedkommende skal gis anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig redegjørelse for styret.

§ 17 EKSKLUSJON

Gjør et medlem seg skyldig i handling eller atferd innenfor eller utenfor organisasjonen til skade for organisasjonens interesser eller anseelse, har styret rett til å ekskludere vedkommende. Disiplinærkomiteens uttalelse skal innhentes før styret fatter sitt vedtak. Et ekskludert medlem kan anke saken inn for årsmøtet uten at anken har oppsettende virkning. Vedkommende skal gis anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig redegjørelse overfor årsmøtet.

§ 18 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer i disse vedtekter må sendes inn til styret i samsvar med § 6. Forslaget må oppnå minst 2/3 flertall av årsmøtets samlede stemmetall for å bli vedtatt.

§ 19 OPPLØSNING

Oppløsning av Norges Kommunerevisorforbund kan bare gjennomføres på ordinært årsmøte, og vedtaket krever minst 2/3 av årsmøtets samlede stemmetall. Det samlede stemmetall må utgjøre minst 30% av medlemsmassen (totalt antall stemmer).

Besluttes forbundet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forbundets midler til et formål som fremmer en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner.

§ 20 IKRAFTTREDEN

Vedtektene trer i kraft umiddelbart etter årsmøtets vedtak. Vedtektene ble sist endret ved årsmøtets vedtak 26. oktober 2020.