« Tilbake til Vedtekter og reglement for NKRF

Reglement for disiplinærkomiteen

(Fastsatt av NKRFs styre 27. september 2005)

1. FORMÅL

Disiplinærkomiteen skal ved sin virksomhet bidra til å oppnå følgende målsettinger i forbundets vedtekter § 2:

  • å heve den faglige standarden
  • å ivareta etiske prinsipper
  • å bedre medlemmenes faglige kompetanse
  • å spre informasjon av faglig interesse
  • å sikre kvaliteten i arbeidet.

2. OPPGAVER

Disiplinærkomiteen:

  • behandler og fatter vedtak vedrørende forslag til suspensjon av medlemmer fra kvalitetskontrollkomiteen
  • behandler og legger fram saker om eksklusjon etter forslag fra kvalitetskontrollkomiteen for styret
    med innstilling til endelig vedtak
  • avgir uttalelser om god revisorskikk på forespørsel fra forbundets medlemmer eller organer.

3. SAKSBEHANDLING

Disiplinærkomiteen kan behandle saker ved skriftlig saksbehandling. Komiteens vedtak fattes med alminnelig flertall.

4. ANDRE BESTEMMELSER

I saker der disiplinærkomiteen fatter endelige vedtak eller avgir uttalelser, skal forbundets medlemmer orienteres gjennom forbundets tidsskrift eller på annen hensiktsmessig måte. Denne informasjonsplikten gjelder likevel ikke for saker som må antas ikke å ha allmenn interesse blant forbundets medlemmer.

Utgifter i forbindelse med disiplinærkomiteens virksomhet dekkes av forbundet.