« Tilbake til Vedtekter og reglement for NKRF

Reglement for kontrollutvalgskomiteen

(Fastsatt av NKRFs styre 5. april 2022)

1. FORMÅL

NKRFs kontrollutvalgskomite har som formål å bidra til å heve den kontrollfaglige kompetansen blant medlemmene, herunder å:

  • heve den faglige standarden
  • spre informasjon, skape interesse og engasjement om kontrollfaglige temaer
  • avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
  • uttale seg om etikk- og habilitetsspørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.

2. KONSTITUERING

Kontrollutvalgskomiteen består av 4 faste medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder. Komiteen konstituerer seg selv utover dette.

3. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene skjer skriftlig Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres protokoll fra komiteens møter.

4. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en handlingsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

For øvrig rapporterer komiteen ved at styrets kontaktperson får tilsendt innkalling og protokoller fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt protokollene.

Andre uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av betydning sendes styret/administrasjonen til uttalelse før dette blir utsendt.

5. INFORMASJON

Kontrollutvalgskomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet.

Det er spesielt viktig med god kontakt med administrasjonen og komiteene i NKRF.

6. BUDSJETT/REGNSKAP

Kostnader knyttet til komiteens arbeid anvises av komiteens leder.

7. BERETNING

Kontrollutvalgskomiteen lager beretning for årsmøteperioden som sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd.