« Tilbake til Vedtekter og reglement for NKRF

Reglement for revisjons- og regnskapskomiteen

(Fastsatt av NKRFs styre 5. april 2022)

1. FORMÅL

NKRFs revisjons- og regnskapskomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden innen fagene regnskapsrevisjon og kommunalt regnskap, blant medlemmene, herunder å:

  • bidra til utviklingen av god kommunal revisjonsskikk
  • bidra til utviklingen av god kommunal regnskapsskikk, blant annet gjennom tett kontakt med Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
  • skape interesse og engasjement om regnskapsrevisjonsfaglige temaer og temaer knyttet til kommunalt regnskap
  • avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
  • uttale seg om etikk- og habilitetsspørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.

2. MÅLSETTING

Revisjons- og regnskapskomiteen har som målsetting å heve kompetansen innen regnskapsrevisjon og kommunalt regnskap hos medlemmene og spre informasjon om disse teamene.

3. KONSTITUERING

Revisjonskomiteen består av 5 faste medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder. I tillegg deltar en representant fra Riksrevisjonen og en representant fra Revisorforeningen som fullverdige medlemmer. Komiteen konstituerer seg selv utover dette.

4. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene skjer skriftlig. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres protokoll fra komiteens møter.

5. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en handlingsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

For øvrig rapporterer komiteen ved at styrets kontaktperson får tilsendt innkalling og protokoller fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt protokollene.

Andre uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av betydning sendes styret/administrasjonen til uttalelse før dette blir utsendt.

6. INFORMASJON

Revisjons- og regnskapskomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet .

Det er spesielt viktig med god kontakt med de andre komiteene og administrasjonen.

7. BUDSJETT/REGNSKAP

Kostnader knyttet til komitearbeidet anvises av komiteens leder.

8. BERETNING

Revisjons- og regnskapskomiteen lager beretning for årsmøteperioden som sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd.