« Tilbake til Vedtekter og reglement for NKRF

Normalvedtekter for lokalforeninger tilsluttet NKRF

§ 1 FORENINGENS VIRKEOMRÅDE

[ Lokalforening navn] NKRF er en yrkesfaglig sammenslutning, og er tilsluttet NKRF. Lokalforeningen er NKRFs stedlige instans, men utgjør en egen juridisk person (et eget rettssubjekt).

Foreningen er åpen for alle som arbeider med kontroll og revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er å

 • fremme en sunn utvikling av kontroll og revisjon av i kommunal sektor
 • styrke de kollegiale forhold

§ 3 MEDLEMSKAP

Rett til personlig medlemskap i foreningen har alle som arbeider med kontroll og revisjon av kommunal virksomhet og er personlig medlem i NKRF. Pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap.

§ 4 STYRET

Foreningens styre skal bestå av minst 3 medlemmer – leder, sekretær og kasserer. Styrets medlemmer velges for 1 eller 2 år. Videre velges 2 varamedlemmer til styret, revisor og valgkomité bestående av 2 medlemmer. Alle velges for 1 år av gangen.

Styret har møte når lederen finner det nødvendig eller når 2 av styrets medlemmer krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 5 STYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Ut over det som går fram av foranstående, skal styret:

 • Behandle og innstille styrets årsberetning og regnskap for foregående år.
 • Forberede og innkalle årsmøtet i samsvar med §§ 6 og 7.
 • Tildele og inndra prokura og fullmakter på vegne av lokalforeningen.
 • Avgi uttalelser på lokalforeningens vegne.
 • Foreta nødvendige suppleringsvalg for tillitsvalgte som er fratrådt.
 • Oppnevne arbeidsgrupper til å forberede/utrede saker for styret.
 • Avgjøre organisasjonsmessige tvister som ikke direkte kan klargjøres med grunnlag i vedtektene.

§ 6 ÅRSMØTE

Årsmøtet holdes en gang hvert år. Dato for møtet gjøres kjent med fire ukers varsel. Innkalling med saksliste skjer skriftlig og med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal forelegges:

 • Styrets årsberetning
 • Regnskap og revisjonsberetning
 • Fastsetting av kontingent
 • Valg iflg. § 4
 • Andre saker og forslag

Årsmøte treffer sine vedtak med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller dersom minst halvparten av medlemmene krever det. Møtet skal bare behandle de saker som har vært årsak til innkallingen.

§ 8 KONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Pensjonister betaler ingen kontingent. Utmelding skal skje skriftlig til styret innen 1/1 eller 1/7, ellers må kontingent betales for det halvår som følger etter utmeldingen. Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingent for tidligere år betraktes som strøket.

§ 9 PROTOKOLL

Det føres protokoll over forhandlinger og møter.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om endringer i foreningens vedtekter må være innkommet til styret minst 3 uker før årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall.

Foreningens vedtekter må godkjennes av styret i NKRF, jf. NKRFs vedtekter § 4.

§ 11 OPPLØSNING

Foreningen kan kun oppløses på ordinært eller ekstraordinært årsmøte hvor minst halvparten av medlemmene er tilstede, og med minst 2/3 flertall. Besluttes foreningen oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av foreningens midler til et formål som fremmer en sunn utvikling av kontroll og revisjon i kommunal sektor. En sammenslåing av lokalforeninger er ikke å anse som oppløsning.

§ 12 IKRAFTTREDEN

Vedtektene trer i kraft fra 12. juni 2019. Vedtektene ble sist endret ved årsmøtets vedtak 12. juni 2023.