« Tilbake til Vedtekter og reglement for NKRF

(Fastsatt av NKRFs styre 14. oktober 2009. Sist endret av styret 5. april 2022)

1. FORMÅL

§ 1-1

Dette reglementet gjelder kvalitetskontrollkomitéen og kvalitetskontrollordningen i NKRF.

§ 1-2

Formålet med forbundets obligatoriske kvalitetskontroll er å

 1. sikre at alle bedriftsmedlemmene, som arbeider med revisjon og eierskapskontroll av kommunal og fylkeskommunal virksomhet, holder en høy faglig standard ved at de utfører regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i kommuner, fylkeskommuner og selskaper i overensstemmelse med lover, forskrifter og god kommunal revisjonsskikk.
 2. gi de kontrollerte faglig rettledning i forbindelse med kontrollen
 3. gi erfaringer som kan danne grunnlag for justering av eksisterende standarder og veiledninger
 4. avdekke eventuelle behov for etterutdanning.

2. KVALITETSKONTROLLKOMITÉENS ANSVAR OG OPPGAVER

§ 2-1

Kvalitetskontrollkomitéen består av 3 faste medlemmer og 2 varamedlemmer, som alle velges av årsmøtet i henhold til § 13 i NKRFs vedtekter. Årsmøtet velger leder og komitéen konstituerer seg selv utover dette. Kvalitetskontrollkomitéens medlemmer og varamedlemmer må oppfylle kravene til utdanning og praksis for oppdragsansvarlige revisorer iht. § 4-2, enten etter 1., eller 2. ledd.

§ 2-2

Kvalitetskontrollkomitéen har ansvaret for gjennomføringen av NKRFs kvalitetskontroll.

§ 2-3

Kvalitetskontrollkomitéens oppgaver er blant annet å:

 • utarbeide en årlig plan for kvalitetskontrollen, jf. § 8-1
 • velge ut bedriftsmedlemmer som skal kvalitetskontrolleres i henhold til § 3-2, og sørge for at alle bedriftsmedlemmer har hatt kvalitetskontroll innenfor den fastsatte perioden
 • engasjere kompetente kontrollører i henhold til § 4-2
 • utpeke kontrollører for regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for de utvalgte bedriftsmedlemmene, jf. § 4-1
 • tilrettelegge og fastsette opplæringen av kontrollørene, og gi tilbakemelding til kontrollørene på utførte kvalitetskontroller, inklusiv kontrollrapporter, etter at årets kvalitetskontroll er gjennomført
 • behandle og treffe vedtak på alle avgitte kontrollrapporter, ta stilling til videre behandling, jf. § 5-1, og eventuelt følge opp vedtak
 • sende komiteens endelige vedtak til de kontrollerte bedriftsmedlemmene, jf. § 4-7
 • rapportere, blant annet årets kvalitetskontroll, til styret i henhold til §§ 8-2 og 8-3
 • utarbeide og ajourføre retningslinjer for kontrollører
 • utarbeide og ajourføre retningslinjer for gjennomføring av kvalitetskontrollen
 • tilrettelegge for metode og kontroll

3. KONTROLLOMFANGET

§ 3-1

Alle medlemmer i NKRF, som er oppdragsansvarlig revisor, omfattes av kontrollen, dog slik at de kontrollerte velges ut blant bedriftsmedlemmene og at kontrollen rettes mot revisjonsvirksomhetene. Dette gjelder selv om enheten er under avvikling/sammenslåing/overdragelse til annen enhet.

§ 3-2

Utvelgelse av kontrollobjekter (bedriftsmedlemmer) skjer ved loddtrekning ev. tilpasses ved stedlig besøk hos flere revisjonsvirksomheter innenfor samme geografiske område. Der tidligere kontroll har vist vesentlige avvik kan kvalitetskontroll gjennomføres uten loddtrekning, jf. § 5-1.

Hvis det kan reises tvil om en revisjonsvirksomhet følger god kommunal revisjonsskikk, kan kvalitetskontrollkomitéen beslutte at kvalitetskontroll skal foretas.

Kvalitetskontrollen utføres i perioder på 6 år, slik at alle bedriftsmedlemmer blir kontrollert minst en gang innenfor hver 6 års periode, og maksimalt to ganger innenfor en løpende 6 års periode. Det skal være maksimalt 5 år mellom hver kontroll.

§ 3-3

Kvalitetskontrollen omfatter alle oppgaver som den oppdragsansvarlige i medhold av lover og forskrifter er pålagt å utføre, herunder ansvaret for rapportering til kontrollutvalget.

Kvalitetskontrollen skal i utgangspunktet basere seg på gjennomgåelse av revisjonsvirksomhetens interne kvalitetssikringssystem.

Kvalitetskontrollen skal i tillegg omfatte minst et utvalgt revisjonsoppdrag, et forvaltningsrevisjonsprosjekt og en eierskapskontroll, hvor årets fastsatte fokusområder, jf. § 8-1, kontrolleres spesielt.

Omfanget av utvalget tilpasses resultatet av gjennomgåelsen av kvalitetssikringssystemet. I den utstrekning størrelse og struktur på den kontrollerte organisasjonen er av en slik art at interne kvalitetssikringssystemer ikke kan vektlegges i tilstrekkelig grad, må flere revisjonsoppdrag, forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroller kvalitetskontrolleres.

Ved kvalitetskontrollen må det foretas en vurdering av forsvarligheten av det skjønn revisor har foretatt på vesentlige områder.

§ 3-4

Kvalitetskontrollen skal følge opp at de kontrollerte medlemmene og virksomhetene har system for etterlevelse av regler for obligatorisk etter- og videreutdanning.

4. GJENNOMFØRING AV KVALITETSKONTROLL

§ 4-1

Kvalitetskontrollkomitéen er ansvarlig for den praktiske utførelsen av kvalitetskontrollen og skal utarbeide og ajourføre retningslinjer for gjennomføring av kvalitetskontroll.

Kvalitetskontrollkomitéen peker ut hvem av kontrollørene som skal gjennomføre kontrollen. Det bør ikke være samme kontrollør som kontrollerer samme enhet to ganger på rad.

Kontrolløren er selv ansvarlig for å vurdere sin egen uavhengighet og objektivitet i forhold til den kontrollerte. Kvalitetskontrollkomitéen tar ved behov stilling til kontrollørens forhold til den kontrollerte. Den som skal kontrolleres kan med saklig grunn søke om annen kontrollør.

§ 4-2

Kontrollørene for regnskapsrevisjon må oppfylle kravene til utdanning og praksis for oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer i forskrift om revisjon.

Kontrollørene for forvaltningsrevisjon må oppfylle kravene til utdanning for oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer i forskrift om revisjon, samt ha minst 3 års relevant praksis.

§ 4-3

Kontrollørene har taushetsplikt om alle opplysninger om revisjonsoppdragene, forvaltningsrevisjonsprosjektene og eierskapskontrollene vedkommende får kjennskap til, ved gjennomføring av kvalitetskontrollen. Når det gjelder opplysninger om de kontrollerte, har kontrollørene og de øvrige involverte taushetsplikt, unntatt overfor kvalitetskontrollkomitéen, disiplinærkomitéen og styret.

§ 4-4

Kvalitetskontrollen skal i utgangspunktet skje ved stedlig besøk hos den kontrollerte.

§ 4-5

Kontrolløren velger ut de oppdrag som skal være gjenstand for kontroll iht. retningslinjer for gjennomføring av kvalitetskontrollen.

§ 4-6

Kontrolløren skal utarbeide en kontrollrapport med totalkonklusjon etter de kategoriene som er fastsatt i dette reglement § 5-1. Den kontrollerte (revisjonsvirksomheten) skal fremkomme med sine skriftlige kommentarer til rapporten. Kommentarene skal vedlegges kontrollrapporten før oversendelse til kvalitetskontrollkomitéen.

§ 4-7

Når kvalitetskontrollkomiteen har behandlet og fattet endelig vedtak, jf. § 5-1, sendes den delen av protokollen som omhandler kontrollert enhet, til den enkelte enheten.

§ 4-8

Kontrollrapporten og komiteens endelige vedtak skal ikke offentliggjøres av forbundets organer.

§ 4-9

Kontrollrapporten og komiteens endelige vedtak med underliggende informasjon oppbevares forsvarlig hos forbundet inntil neste kvalitetskontroll av bedriftsmedlemmet er ferdigbehandlet av kvalitetskontrollkomitéen, jf. retningslinjer for gjennomføring av kvalitetskontroll.

5. SANKSJONER

§ 5-1

Kvalitetskontrollkomitéens behandling av kontrollrapporten kan få følgende utfall:

 1. Godkjent.

 2. Ikke godkjent.
  Kontrollen viser vesentlige mangler. Virksomheten pålegges å utarbeide handlingsplan for oppretting av manglene. Ny kontroll gjennomføres før endelig konklusjon treffes. Dersom revisjonen ved ny kontroll fremdeles ikke er utført iht. § 1-2 a), gis den kontrollerte vedtaket «ikke tilfredsstillende» og saken oversendes disiplinærkomiteen med forslag til videre behandling.

6. SAKSBEHANDLING

§ 6-1

Innkalling til møter i kvalitetskontrollkomitéen foretas av komitéen leder. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komitéens faste medlemmer og varamedlemmer.

Det skal føres protokoll over hvem som er kontrollert og over beslutningene i kvalitetskontrollkomitéen. Underskrevne protokoller skal oppbevares forsvarlig hos forbundet.

§ 6-2

Kvalitetskontrollkomitéens avgjørelse treffes ved simpelt flertall blant de møtende medlemmer.

Kvalitetskontrollkomitéen er beslutningsdyktig når 2 medlemmer er til stede. Det skal føres protokoll over hvem som er kontrollert og over beslutningene i komitéen.

Dersom komiteen vurderer en strengere konklusjon enn kontrolløren, så skal det begrunnes fra komiteens side, og ny høringsrunde med den angjeldende enhet gjennomføres.

§ 6-3

Et medlem i kvalitetskontrollkomitéen skal selv melde fra om forhold som kan medføre inhabilitet. Kvalitetskontrollkomitéen, eksklusiv angjeldende medlem, avgjør om inhabilitet foreligger.

§ 6-4

Medlemmene av kvalitetskontrollkomitéen har taushetsplikt om alle opplysninger de får ved behandlingen av saker i kvalitetskontrollkomitéen. Taushetsplikten gjelder ikke overfor disiplinærkomitéen og styret i saker som oversendes dette organet/disse organene.

7. ØKONOMI

§ 7-1

Alle bedriftsmedlemmene i NKRF som omfattes av kvalitetskontrollen, jf. § 3-1, betaler en årlig avgift. Avgiften fastsettes av årsmøtet i forbindelse med behandling av kvalitetskontrollkomitéens budsjett. I tillegg betales et fast beløp for hvert kontrollbesøk i samsvar med årsmøtets vedtak.

Ordningen med kvalitetskontroll skal være selvfinansierende.

§ 7-2

Kvalitetskontrollkomitéen utarbeider et budsjettforslag. Budsjettet oversendes styret for kommende årsmøteperiode i henhold til de frister som styret setter.

§ 7-3

Kvalitetskontrollkomitéen skal sørge for at det føres regnskap for komitéens aktivitet. Alle kostnader anvises av kvalitetskontrollkomitéens leder. Regnskapet skal revideres av revisor i NKRF og fastsettes av årsmøtet.

8. KVALITETSKONTROLLKOMITÉENS RAPPORTERING

§ 8-1

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal kvalitetskontrollkomitéen utarbeide en årlig plan for kvalitetskontrollen. Planen skal blant annet angi omfanget og hovedfokus for året, etter innspill fra revisjons- og regnskapskomitéen, forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomitéen, og kontrollutvalgskomitéen. Planen skal godkjennes av styret.

§ 8-2

Kvalitetskontrollkomitéen skal sørge for at styrets kontaktperson får tilsendt innkalling og referater fra komitéens møter.

§ 8-3

Kvalitetskontrollkomitéen skal årlig utarbeide en rapport av gjennomført kontroll. Rapporten sendes styret, med gjenpart til disiplinærkomiteen, innen de frister som styret setter. Den skal inneholde en oversikt over årets aktivitet, herunder en generell vurdering av utfallet av de foretatte kontroller, og om kontrollene har avdekket generelle svakheter eller andre forhold styret bør gjøres oppmerksom på.

Andre uttalelser av betydning som komitéen avgir, sendes styret/administrasjonen til uttalelse/godkjenning før de blir sendt.