« Tilbake til Vedtekter og reglement for NKRF

Reglement for forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

(Fastsatt av NKRFs styre 5. april 2022)

1. FORMÅL

NKRFs forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll blant medlemmene, herunder å:

  • bidra til utviklingen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, herunder god kommunal revisjonsskikk
  • heve medlemmenes kompetanse innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
  • skape interesse og engasjement om faglige temaer innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
  • avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
  • uttale seg om etikk- og habilitetsspørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.

2. MÅLSETTING

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen har som målsetting å heve medlemmenes kompetanse innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og spre informasjon om faglige temaer innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

3. KONSTITUERING

Forvaltningsrevisjonskomiteen består av 5 faste medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder. I tillegg deltar en representant fra Riksrevisjonen som fullverdig medlem. Komiteen konstituerer seg selv utover dette.

4. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene skjer skriftlig. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres protokoll fra komiteens møter.

5. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en handlingsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

Komiteen rapporterer til styret ved at kontaktperson får tilsendt kopi av innkalling og protokoller fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt protokollene.

Andre uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av betydning sendes styret/administrasjonen til uttalelse før dette blir utsendt.

6. INFORMASJON

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet.

Det er spesielt viktig med god kontakt med de andre komiteene og administrasjonen.

7. BUDSJETT/REGNSKAP

Kostnader knyttet til komitearbeidet anvises av komiteens leder.

8. BERETNING

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen lager beretning for årsmøteperioden som sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd.