« Tilbake til Vedtekter og reglement for NKRF

Reglement for NKRFs hederstegnordning

(Fastsatt av NKRFs styre 14. desember 2020)

1. Formål

Norges Kommunerevisorforbund kan tildele personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer, et hederstegn med diplom og merke i gull eller sølv i tråd med § 14 i vedtektene.

2. Målsetting

At alle personer som har gjort en aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer gjennom en årrekke blir rapportert til administrasjonen slik at de kan bli underlagt en vurdering om de tilfredsstiller kravet til gull- eller sølvmerke med diplom.

3. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer utnevnes på årsmøtet etter innstilling fra styret i NKRF og kan kun utnevnes blant nuværende eller tidligere medlemmer av forbundet.

Kriterier :

- Må tidligere ha blitt tildelt NKRFs hederstegn med diplom i gull og sølv.

4. Gullmerket

Hederstegn i gull med diplom kan i følge forbundets vedtekter § 14 kun tildeles medlemmer av forbundet. Det kan tildeles personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer, og som tidligere har blitt tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom.

Kriterier for gullmerket bygger på kriterier for sølvmerket.

5. Sølvmerket

Hederstegn i sølv med diplom kan i følge forbundets vedtekter § 14 tildeles personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer. Sølvmerket kan også tildeles ikke-medlemmer.

Kriterier:

- Vært/er leder eller styremedlem i NKRF
- Gjennom en årrekke vært leder eller styremedlem i lokalforeningen
- Vært med på å utvikle revisjon av eller tilsyn med kommunal/fylkeskommunal virksomhet
- Vært med i utvalg nedsatt av NKRFs styre
- Vært med på å utarbeide håndbøker i metodikk m.m. for revisjon eller tilsyn
- Vært med på å utvikle kurs for videreutvikling, kompetanseheving, etterutdanning m.m.
- Eller på annen måte gjort en spesiell innsats for forbundets medlemmer.

6. Kandidater

Innen årsskiftet året forut for årsmøtet, sender administrasjonen et brev til styret, komiteer og lokalforeninger med forespørsel om navn på kandidater som de mener har gjort seg fortjent til et hederstegn.

Alle forslag på kandidater må begrunnes.

7. Innstilling til NKRFs styre

Administrasjonen utarbeider en begrunnet innstilling på kandidater til hederstegn. Innstillingen oversendes innen 1. mai til NKRFs styre for endelig avgjørelse.


Oversikt over innehavere av NKRFs hederstegn med diplom >>