Fastsatt av NKRFs styre 11. mars 2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for regnskapsåret 2020 og senere.

Standarden er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven, er innenfor en begrenset ressursramme å forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven § 24-9 skal utføres i samsvar med denne standarden og vil være et direkte attestasjonsoppdrag.

Formålet med denne standarden er å gi rammer og veiledning til revisor ved utførelsen av kontrollhandlinger ved forenklet etterlevelseskontroll.

Det er kommunens valgte regnskapsrevisor som har ansvaret for forenklet etterlevelseskontroll. Revisor skal bli enig om vilkårene for oppdraget med kontrollutvalget i et engasjementsbrev eller annen egnet form for skriftlig avtale.


Lenker til standarden og vedleggene: