« Tilbake til Kort om revisjon og kontroll av kommunal virksomhet

Revisjonsberetninger: Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskap

 1. Revisjonsberetning for kommuner og fylkeskommuner (bokmål)
 2. Revisjonsmelding for kommuner og fylkeskommuner (nynorsk)
 3. Revisjonsberetning for kommunale foretak
  (Dekker også interkommunale politiske råd, kommunale oppgavesamarbeid og § 27-samarbeid under omdanning)
 4. Revisjonsberetning for interkommunale selskaper (kommunale regnskapsprinsipper)
  (Dekker også kirkelige fellesråd, menighetsråd og fjellstyrer)
 5. Revisjonsberetning for interkommunale selskaper (regnskapsloven)
  (Dekker også stiftelser)

Standarder for revisjon og beslektede tjenester

Normalberetninger i kommunal sektor for regnskapsåret 2023
- Informasjon fra NKRFs revisjons- og regnskapskomite [pdf]
- Eksempelsamling med normalberetninger i kommunal sektor [Word]

Beretninger for kommuner og fylkeskommuner med avvik fra normalberetningen 2023
- Informasjon fra NKRFs revisjons- og regnskapskomite [pdf]
- Eksempelsamling - Beretninger med avvik fra normalberetningen i kommuner og
fylkeskommuner [Word]

Formålet med regnskapsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse om hvorvidt kommunens/fylkeskommunens årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Med vesentlig menes her at årsregnskapet ikke inneholder feilinformasjon som ville fått brukerne av årsregnskapet til å treffe en annen beslutning dersom feilinformasjonen ikke var tilstede.

Innholdet i regnskapsrevisjon i kommunal sektor er nærmere regulert i kommuneloven § 24-5 og § 24-6 og som lyder slik:

§ 24-5. Regnskapsrevisjonens innhold

"Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift.

Revisor skal vurdere om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift.

Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever. Revisor skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. Revisor skal se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene.

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil."

§ 24-6. Revisors plikter ved utførelsen av regnskapsrevisjon

"Revisor skal se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte.

Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som følge av misligheter og feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger lov- eller forskriftsbrudd som er av vesentlig betydning for årsregnskapet.

Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene."

Oppgaven med å vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, omtales ofte som regnskapsbekreftelsen. 

Regnskapsrevisjon er i utgangspunktet innrettet mot å avdekke feilinformasjon i årsregnskapet. Slik feilinformasjon kan skyldes rene utilsiktede feil, eller misligheter. Misligheter er ofte definert som "uredelige handlinger med sikte på å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel". Revisors fokus på misligheter er i planleggingen og gjennomføringen av revisjonen knyttet opp mot regnskapsbekreftelsen. Revisor har altså ikke noe ansvar for aktivt å avdekke misligheter på andre områder, men dersom revisor skulle avdekke misligheter i andre sammenhenger, oppstår uansett en plikt til å rapportere og følge opp forholdet.

Det er utarbeidet Retningslinjer for samarbeid mellom Skatteetaten og revisorer som reviderer kommuner av 15. oktober 2006. Retningslinjene er utformet slik at de skal hjelpe Skatteetaten og revisorene til felles mål med å avdekke skatte- og avgiftsunndragelser og forebygge, og ev. avdekke misligheter i kommuner, fylkeskommuner og statlig forvaltning.

Det vises også til notatet "God praksis for å hindre eksterne misligheter".

Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres til kommunestyret/fylkestinget gjennom revisjonsberetningen. Krav til innhold i revisjonsberetningen og bestemmelser om når den skal avgis er gitt i kommuneloven § 24-8. Revisjonsberetningen avgis til kommunestyret/fylkestinget, med kopi til kontrollutvalget og formannskap/fylkesutvalg, og kommunedirektøren eller kommune-/fylkesrådet. Revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april. Denne fristen gjelder selv om årsregnskapet ikke foreligger eller er ufullstendig.

Gjennom revisjonsberetningen uttaler revisor seg med høy, men ikke absolutt, sikkerhet om følgende forhold:

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

NKRFs revisjonskomite har utarbeidet eksempelsamlinger med revisjonsberetninger til bruk i kommunal sektor (se over).

I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte brev". Kommuneloven § 24-7 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte brev.

Revisjonen skal gjennomføres i samsvar med "god kommunal revisjonsskikk". Dette innebærer i praksis at revisjonsarbeidet i tillegg til å skulle følge bestemmelsene i kommuneloven og forskriften om kontrollutvalg og revisjon, også skal være i samsvar med internasjonale standarder for revisjon – "International Standards on Auditing (ISA)" – samt de særlige hensyn knyttet til revisjon i offentlig sektor som fremkommer av standardene. ISA-ene fastsettes av "International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)". Ytterligere veiledning for bruk av ISA-ene ved revisjon i offentlig sektor utarbeides av INTOSAI Professional Standards Committee (PSC).