Fastsatt av NKRFs styre 14. desember 2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for regnskapsåret 2021 og senere, men tidligere implementering er anbefalt.

Standarden er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik, som er ny oppgave etter kommuneloven, er innenfor en begrenset ressursramme, å bidra til tillit til at årsberetningen gir dekkende opplysninger om budsjettavvik og dermed styrke årsberetningen som verktøy for kommunestyrets styring og budsjettoppfølging. Kontrollen dekker både drifts- og investeringsbudsjett..

Denne standarden krever at revisor planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det i årsberetningen er gitt dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik. I dette ligger om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettets talldel og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene.

I vedlegg til standarden er tatt inn mal for uttalelse fra ledelsen, samt eksempel på uttalelse i revisjonsberetningen.


Lenker til standarden og vedlegget: