1  |  2  |  3  |  4  |  5

09.05.2023

Sikkerhetsfaglig råd – Et motstandsdyktig Norge

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har lagt fram sikkerhetsfaglig råd til regjeringen.

09.05.2023

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

05.05.2023

Endelig avklart – kontrollutvalg og revisor har rett til innsyn i kraftsensitiv informasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat sa nei, men etter fire år sa Olje- og energidepartementet seg enig i at kontrollutvalg og revisor har rett til innsyn i kraftsensitiv informasjon.

04.05.2023

Forvaltningsrevisjons­registeret (4800) er oppdatert ...

... med (80) rapporter fra Viken, Hedemarken, Rogaland, Søre Sunnmøre og Vest-Finnmark.

04.05.2023

Ikke merverdiavgift på feiing og tilsyn med fyringsanlegg

I Merverdiavgiftshåndboken 2023 har Skatteetaten tatt inn en endret tolkning om avgiftsbehandlingen av kommunale gebyrer for feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

03.05.2023

Nye notater fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt nye notater for hhv. dekomponering av anleggsmidler og digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering.

03.05.2023

Skatteinfo nr. 3/2023

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

03.05.2023

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) avholdt årsmøte 27. april 2023.

02.05.2023

Kommunene har rett til mva-kompensasjon til oppføring av ROP-boliger

Gulating lagmannsrett har nylig avgjort at Sandnes kommune har rett til kompensasjon for merverdiavgift for kostnader til oppføring av bygg for personer med utfordringer innenfor rus og psykiatri.

01.05.2023

Våren for realitetsorienteringer

KRONIKK | Dette er våren for utredninger med relevans for kommunesektoren. Et felles budskap er at kommuner og fylkeskommuner må drives annerledes for å løse viktige samfunnsutfordringer.

01.05.2023

Kontrollutvalgs­undersøkelsen 2023 – 30 år etter oppstarten

I forkant av den årlige Kontrollutvalgskonferansen gjennomførte NorgesBarometeret på oppdrag fra NKRF en spørreundersøkelse blant alle landets kontrollutvalg. Responsen var upåklagelig. I underkant av 700 av de nærmere 1 700 inviterte svarte. Det ga en svarprosent på 41.

01.05.2023

Korrupsjon i kommunene – eksempler fra de siste 10 årene

Norge regnes for å være et av de minst korrupte landene i verden, men det betyr ikke at vi er immune mot korrupsjon.

01.05.2023

Tillit og fellesskapets verdier – kommunal kontroll og revisjon i et nøtteskall

LEDER | I skrivende stund er det kun dager siden fristen for å avgi revisjonsberetning i kommunene gikk ut. Et intensivt arbeid resulterer i en revisjonsberetning på et par sider. Og kanskje vies den ikke så mye oppmerksomhet når kommunestyret skal behandle regnskapet? Lite lønn for strevet, kan man kanskje tenke.

25.04.2023

Status Kommune 2023: Der folk bor

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre?

20.04.2023

Tjøme-saken rettskraftig

Privatpraktiserende arkitekt og byggesaksleder i kommunen ble dømt for korrupsjon i lagmannsretten. Nå har Høyesterett nektet anken fremmet til behandling, og dommen er dermed rettskraftig.

18.04.2023

Tilsyn i kommuner og fylkeskommuner

Datatilsynet har satt i gang et større tilsynsarbeid med nærmere hundre norske kommuner og fylkeskommuner sin ivaretakelse av personopplysningssikkerheten.

18.04.2023

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 27. februar 2023 på Teams.

13.04.2023

Protokoll fra møte i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 8. mars 2023.

30.03.2023

Håndtering av personvernet ved digitale angrep

Ny veiledning fra Datatilsynet beskriver noen vanlige hendelsestyper for digitale angrep, og ser spesielt på hvordan personvernet kan ivaretas når en virksomhet har blitt angrepet.

28.03.2023

Protokoll fra styremøte 13. mars 2023

Styret hadde møte 13. mars 2023 i Oslo.


1  |  2  |  3  |  4  |  5