1  |  2  |  3  |  4  |  5

01.11.2023

Handlekraft forutsetter tillit

KRONIKK | Politikere uten nødvendig tillit er ikke i stand til å ta de beslutningene som samfunnet trenger at de tar.

01.11.2023

Hvordan revidere og rapportere på bærekraftsmålene? – eksempel fra Riksrevisjonen og internasjonalt

Revisjonen kan ha en unik rolle i å undersøke og rapportere på status for bærekraftsmålene. Hvorfor? Fordi revisjonen kan gjøre en nøytral og objektiv analyse av status og resultater/måloppnåelse, som er uavhengig av partipolitikk og -skillelinjer.

01.11.2023

Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget!

Denne artikkelen er ment som «førstehjelp» for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale egenkontrollsystemet samt å gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

01.11.2023

Tillit er demokratiets lim

LEDER | «Det er ikke ulovlig å være inhabil,» blir det ofte sagt. Det er helt riktig, det, og derfor burde kanskje flere meldt seg inhabile.

31.10.2023

Digitalt situasjonsbilde nr. 3/2023 for kommunal sektor

Kommune-CSIRT har presentert sitt periodiske digitale situasjonsbildet for kommunal sektor. Deres tredje rapport i 2023 om sikkerhet i det digitale domenet dekker perioden fra mai til oktober 2023.

31.10.2023

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 21. september 2023 på Teams.

26.10.2023

Høring – Anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene

Forslag til anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene for risiko og vesentlighetsvurdering, plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll sendes på ekstern høring med frist 15. desember 2023.

23.10.2023

Etikk – dilemmasamling

Disiplinærkomiteen i NKRF har over tid jobbet med å samle etiske dilemmaer til nytte for etisk refleksjons- og dilemmatrening i medlemsbedriftene. En dilemmasamling er nå publisert på medlemssidene (+).

19.10.2023

Protokoll fra møte i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 18. oktober 2023.

18.10.2023

Skatteinfo nr. 6/2023

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

18.10.2023

Det er tiden for konstituering

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har samlet nyttig informasjon om konstituering og om valgreglene som følger av kommuneloven, på en egen side.

18.10.2023

Grad av lovoppfyllelse i kommunene

Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) foretatt en kartlegging av kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver.

18.10.2023

Ansettelse av kommune­direktør uten utlysning

Sivilombudet mener at Kautokeino har brutt det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet ved å ikke utlyse stillingen som kommunedirektør offentlig.

12.10.2023

Protokoll fra styremøte 29. september 2023

Styret hadde møte 29. september 2023 i Oslo.

11.10.2023

Veileder i forvaltnings­revisjon og eierskapskontroll – revidert utgave

Revidert utgave av veileder i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er vedtatt i NKRFs styre og nå publisert.

09.10.2023

Kommuners låneadgang ved etablering av krematorium

Kommuner kan lånefinansiere tilskudd til etablering av krematorium. Dette konkluderer Barne- og familiedepartementet med i en uttalelse.

05.10.2023

Veileder om interkommunalt samarbeid

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om interkommunalt samarbeid.

04.10.2023

Oslo på topp i Norsk Kulturindeks 2022

Norsk Kulturindeks 2022 er klar fra Telemarksforsking. Etter mange år med Røros på toppen, har nå Oslo klatret til topps.

04.10.2023

Nye notater fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt nye notater for hhv. regnskapsmessig behandling av sammenslåing, deling og grensejustering i kommuner og fylkeskommuner og justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling.

04.10.2023

MVA ved utleie til kommunale barnehager

Finansdepartementet mener ordningen med momskompensasjon til kommunale barnehager ikke innebærer ulovlig statsstøtte og har besvart henvendelsen fra EFTA deretter.


1  |  2  |  3  |  4  |  5