1  |  2  |  3  |  4  |  5

17.04.2024

Skatteinfo nr. 2/2024

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

15.04.2024

Sørlandet kommunerevisjon med spennende oppdrag for Stortinget

Stortingets presidentskap har etter en anbudskonkurranse valgt Sørlandet kommunerevisjon IKS som ny revisor for partigruppenes regnskaper på Stortinget.

09.04.2024

Høring – forskrift om minimumsavdrag på lån for kommuner og fylkes­kommuner mv.

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt forslag til en ny forskrift om minimumsavdrag på lån på høring. Høringsfrist: 1. august 2024.

09.04.2024

Kommunene mangler kompetanse om kontrollarbeidet

Arbeidstilsynets tilsyn med 46 kommuner i 2023 viser at få oppfyller kontrollplikten de har som offentlige oppdragsgivere.

09.04.2024

Nytt verktøy: KontrollutvalgGPT – vi tester bruken av KI

NKRF har utviklet en egen chatbot «KontrollutvalgGPT», som fritt kan benyttes av medlemmene til veiledning knyttet til temaer om kontrollutvalg og tilhørende problemstillinger. Verktøyet er laget ved hjelp av verktøyet ChatGPT 4.0.

08.04.2024

Kommunene må sikre og staten betale

Om ingen ting gjøres, vil vær- og naturhendelser ifølge en fersk rapport, koste det norske samfunnet 19 milliarder kroner årlig i 2100.

08.04.2024

Tolkningsuttalelser om selvkost ved bruk av IKS

Kommunal- og distriktsdepartementet har i to tolkningsuttalelser til kommuneloven § 15-1 uttalt seg om beregning av selvkost når produksjonen foregår i et IKS.

08.04.2024

Veilederen til selvkost­forskriften er oppdatert

Kommunal- og distriktsdepartementets veileder til forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) har blitt oppdatert.

08.04.2024

Høring – forslag om endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav om skattetrekkskonto

Finansdepartementet med høringsforslag om endret forfallstidspunktet for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav til skattetrekkskonto. Høringsfrist: 5. juni.

08.04.2024

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 23. februar 2024 på Teams.

03.04.2024

Prinsipputtalelse om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam

Kommuner kan ifølge Skatteetaten forskuddsfakturere gebyr for tømming av slam i samsvar med bokføringsforskriften § 5-2-6.

22.03.2024

Stortingsmelding om styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Stortingsmeldingen «Felles verdier – felles ansvar» legger grunnlaget for en styrket innsats når det gjelder forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

22.03.2024

Analyse av utgifter til hjemmetjenester

Analysen starter med å se på brutto driftsutgifter totalt til «helse og omsorgstjenester» i kommunene. Det er svært høy korrelasjon mellom driftsutgifter og lønnsutgifter, og også til annen statistikk, slik som folkemengde og årsverk til helse og omsorg.

22.03.2024

Ny anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgs­sekretariatene er fastsatt

Styrene i FKT og NKRF har fastsatt anbefalingen for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene for risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.

21.03.2024

Motiverte kontrollutvalg – et godt utgangspunkt

NKRF mener | Habilitet og eierskap er høyt på agendaen blant landets kontrollutvalg.

20.03.2024

KOSTRA-analysemodell er oppdatert

NKRFs enkle analysemodell for kommune- og fylkeskommuneregnskapene er nå oppdatert med de ureviderte KOSTRA-tallene for 2023 som ble publisert 15. mars 2024.

19.03.2024

Referat fra møte i digitaliseringsgruppa

Digitaliseringsgruppa hadde Teamsmøte 22. januar 2024.

18.03.2024

IKS og Samordnet registermelding – brev til NFD

Samfunnsbedriftene og NKRF har sendt felles brev til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om den manglende muligheten for digital registrering i Brønnøysundregistrene for interkommunale selskap.

18.03.2024

Eiendomsskatt: Dom om lokal reduksjonsfaktor

Eidsivating lagmannsrett har avsagt dom i sak som gjelder forholdet mellom lokal og obligatorisk reduksjonsfaktor for eiendommer der Skatteetatens boligverdier ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatt på boligeiendom.

18.03.2024

Stor spredning i kommunenes regnskapsresultater for 2023

Ifølge KS’ regnskapsundersøkelse ligger kommunene – uten kommunale foretak og IKS – an til et driftsresultat på i underkant av 1 prosent av driftsinntektene for 2023. Fylkeskommunene ligger an til et netto driftsresultat på 4,2 prosent.


1  |  2  |  3  |  4  |  5