1  |  2  |  3  |  4  |  5

01.01.2023

Ivaretar kontrollutvalgene sitt lovpålagte påseansvar når det gjelder økonomiforvaltning?

Får kontrollutvalgene tilstrekkelig hjelp fra revisor og sekretariat til å ivareta sitt påseansvar, og har utvalgene tilstrekkelig med ressurser?

01.01.2023

Gransking – prinsipper for at berørte ikke skal oppleve en Kafka-prosess

Det foreligger i dag ikke et lovregulert rammeverk som setter krav til hvordan en gransking skal gjennomføres, eller hvem som kan utføre en gransking. Normer og standarder som regulerer en gransking er fragmenterte og framgår av rettsregler, veiledere, teori og skjult kunnskap hos den enkelte gransker og/eller organisasjoner som utfører granskinger.

01.01.2023

Åpenhet, ytringsfrihet og demokrati – tre viktige tema i 2023

LEDER | Til høsten er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. NKRF tar ikke stilling til hvem som bør velges, men vi mener at vi og våre medlemmer er en viktig forutsetning lokaldemokratiet.

23.12.2022

Statsbudsjettet for 2023 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkes­kommuner

Rundskriv H-10/22 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2023 etter Stortingets budsjettvedtak.

22.12.2022

Ny veileder for bruk av sosiale medier i kommunen

KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern har laget ny veiledning for bruk av sosiale medier i kommuner. Den gir innføring i regelverket som gjelder og hvilke vurderinger som må gjøres.

19.12.2022

Endringer i stiftelsesloven åpner for opphevelse av kommunale boligstiftelser

Stortinget har vedtatt endringer i stiftelsesloven som innebærer at det blir lettere å oppheve boligstiftelser som er opprettet av kommuner.

16.12.2022

Krevende budsjettarbeid i kommuner og fylkes­kommuner

KS’ budsjettundersøkelse viser at budsjettarbeidet har vært mer utfordrende for 2023 enn de foregående årene.

15.12.2022

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 11. november 2022 på Teams.

14.12.2022

Gebyr til Storfjord for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholds­tjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har ilagt Storfjord kommune et gebyr på 210 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholdtjenester av kommunale veier.

09.12.2022

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen – endelig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen som endelig kommunal regnskapsstandard.

09.12.2022

Forslag til skjerpede klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser

Regjeringen foreslår å skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp. Forslaget har høringsfrist: 8. mars 2023.

08.12.2022

Gebyr til Hitra for ulovlig anskaffelse av barnehage­bygg

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har ilagt Hitra kommune et gebyr på 998 280 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av barnehagebygg.

07.12.2022

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

05.12.2022

Ekspertutvalg foreslår endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene

Utvalget foreslår å endre, legge til og fjerne flere kriterier fra kostnadsnøkkelen til fylkeskommunene. Rapporten er sendt på høring med frist 2. mars 2023.

05.12.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde møte 23. november 2022 i Oslo.

01.12.2022

Et kulturår preget av pandemi

Norsk kulturindeks for 2021 er klar fra Telemarksforsking. På tross av et år preget av pandemi, finner man de samme kommunene i toppen.

01.12.2022

Etikk er fortsatt høyt verdsatt blant ansatte

Nordic Business Ethics Survey 2022 viser at ansatte verdsetter etikk på arbeidsplassen høyt. Men den viser også at et flertall føler at de har måttet gå på akkord med etiske verdier på arbeidsplassen, og et mindretall av de ansatte oppgir at de er kjent med de etiske retningslinjene på jobben.

01.12.2022

Skatteinfo nr. 8/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

29.11.2022

Protokoll fra møter i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møter 23. august og 7. oktober 2022 på Teams og 12. september 2022 i Bergen.

23.11.2022

Kommunene kan legge til rette for lokale innkjøp

Ifølge en fersk rapport kan kommuner velge å handle fra små og mellomstore lokale bedrifter, uten å komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser.


1  |  2  |  3  |  4  |  5