1  |  2  |  3  |  4  |  5

29.04.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 10. februar 2022.

28.04.2022

Skatteinfo nr. 3/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

28.04.2022

Referat fra møter i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møter 11. og 18. mars og 28. mars 2022 på Teams.

27.04.2022

Pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har i brev til Østre Viken kommunerevisjon IKS uttalt seg om pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet.

26.04.2022

Kommunenes avgjørende rolle under pandemien

Pandemien utviklet kommunenes evne til krisehåndtering, men det er ifølge KS fortsatt bekymring for hvilke konsekvenser nedstengningen fikk for utsatte og sårbare grupper.

26.04.2022

Status Kommune 2022

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene våre?

08.04.2022

Uttalelser om innsyn i varsling

Sivilombudet har avgitt to uttalelser i kommunale saker om varsling.

04.04.2022

Ny rapport om uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Korrupsjon oppleves ikke som et problem i kommunesektoren, viser en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av KS. Forventing om uetisk adferd er derimot mer utbredt.

04.04.2022

Innsynsguiden – En veileder basert på Sivilombudets behandling av innsynssaker

Innsyn i forvaltningens dokumenter er en helt sentral forutsetning for en åpen og opplyst debatt. Retten til innsyn er også et viktig verktøy for å avdekke kritikkverdige forhold i den offentlige forvaltningen.

29.03.2022

Innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale

Det finnes strenge regler for når en arbeidsgiver kan gå inn i ansattes e-postkasse eller private filer. Datatilsynet har oppdatert sin veileder på området.

25.03.2022

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av tjenester for drift, vedlikehold og oppgradering av veilys

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Lillehammer kommune et gebyr på 429 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av tjenester for drift, vedlikehold og oppgradering av veilys i kommunen.

24.03.2022

Referat fra møter i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møter 28. januar og 24. februar 2022 på Teams.

23.03.2022

Innsyn i varslingssak

Sivilombudet er kommet til at kontrollutvalget må anses som en del av kommunen. Reglene i arbeidsmiljøloven § 2 A-7 om taushetsplikt ved varsling til eksternt organ får derfor ikke anvendelse.

22.03.2022

Nøkkeltall for KOSTRA – foreløpige tall

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter kultur, VAR, barnevern, sosialtjenester, helse og omsorg, skoler, plan, byggesak og miljø, samferdsel, tannhelse, barnehager og administrasjon og styring.

22.03.2022

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av et leilighetsbygg

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Horten kommune et gebyr på 3,9 millioner kroner for ulovlig direkte anskaffelse av et leilighetsbygg over tre etasjer som skulle benyttes til samlokaliserte leiligheter for personer med utviklingshemning.

21.03.2022

Skatteinfo nr. 2/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

11.03.2022

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholds­tjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Sunnfjord kommune et gebyr på 2 367 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester og annet vintervedlikehold av kommunale veier.

10.03.2022

Taksonomi og ontologi – om indikatorer og sammenhengen mellom dem

I samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) har KS utviklet en klassifiseringsmodell – en taksonomi – som gjør det enklere for kommuner, fylkeskommuner og andre å måle egen innsats i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

10.03.2022

Godt resultat i de fleste kommunene i 2021

Ifølge KS’ regnskapsundersøkelse ligger kommunene – uten kommunale foretak og IKS – an til et driftsresultat på 4 ¼ prosent for 2021.

09.03.2022

Råder kommunene til å se på it-sikkerhetstiltak

Med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina, kommer KDD og KS i et brev til landets ordførere og kommunedirektører, med konkrete råd om hvordan kommunene kan forebygge og avverge cyberangrep.


1  |  2  |  3  |  4  |  5