1  |  2  |  3  |  4  |  5

15.06.2021

Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

Kommunenes og fylkeskommunenes totale brutto driftsutgifter var på hele 578 milliarder kroner i 2020.

11.06.2021

eINFO 21/2 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon.

11.06.2021

Utredning: Foretaksstraff og korrupsjon

Foreslår mer effektive regler mot korrupsjon etter evaluering av reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

07.06.2021

Sluttrapport fra prosjektet «Samordning i forhold til risiko‐ og vesentlighets­vurderinger» i Agder

Prosjektet har hatt en praktisk tilnærming, hvor formålet har vært å sikre en bedre dialog og koordinering med Statsforvalteren om gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og tilsyn.

07.06.2021

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2022

Rundskriv H-2/21 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

07.06.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 20. mai 2021.

31.05.2021

Digitale møter i folkevalgte organer – erfaringer og anbefalinger

Telemarksforsking har på oppdrag fra KS gjennomført en utredning om digitale møter i folkevalgte organer.

31.05.2021

Interkommunale selskaper kan nå ha digitale møter og benytte elektronisk signatur

Lovendringer gir interkommunale selskaper mulighet til å ha digitale møter og signere protokoller elektronisk på permanent basis fra 1. juni. Varigheten av det midlertidige unntaket om lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner forlenges til 1. desember.

28.05.2021

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 18. mai 2021.

27.05.2021

Referat fra møte i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde Teamsmøte 26. mai 2021.

26.05.2021

Skatteinfo nr. 4a og 4b/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

11.05.2021

Protokoll fra styremøte 10. mai 2021

Styret hadde møte 10. mai 2021 på Teams.

07.05.2021

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

06.05.2021

Økt digitalisering som følge av koronapandemien

4 av 5 statlige virksomheter og kommuner har økt digitaliseringstakten i koronaperioden. Samme andel har også fått større IKT-utgifter i dette tidsrommet.

06.05.2021

Protokoll fra styremøte 20. april 2021

Styret hadde møte 20. april 2021 på Teams.

05.05.2021

Ekspertgruppe med råd om hvordan skolene kan løfte kvaliteten på opplæringen

Skoler som systematisk vurderer egen praksis og bruker det aktivt til å utvikle kvaliteten, lykkes best med å løfte elevenes resultater.

04.05.2021

Referat fra møter i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møter 5. og 19. februar og 19. mars 2021 på Teams.

04.05.2021

Kommunene samarbeider mer om krisehåndtering

Håndteringen av koronapandemien preget kommunenes beredskapsarbeid i 2020. Men pandemien har også ført til at kommunene samarbeider mer om krisehåndtering.

04.05.2021

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk | GKRS

Styret har oppdatert veilederen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, opphevet notatet Utdeling fra aksjeselskaper og innarbeidet notatet Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon som vedlegg til KRS nr. 5 Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil.

04.05.2021

Foreslår sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om "konkurranse på like vilkår"

Regjeringen vil løse saken om konkurranse på like vilkår med sektorvise tiltak fremfor generelle tiltak som kan slå uhensiktsmessig ut.


1  |  2  |  3  |  4  |  5