1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

05.10.2022

Tillitsbaserte ordninger for lokale folkevalgte

Kommunesektorens etikkutvalg har reflektert over risikoen for at tillitsbaserte ordninger kan misbrukes av lokale folkevalgte.

04.10.2022

Varslingsdagen 2022

På vegne av BI-professor Stig Berge Matthiesen og advokat Birthe Maria Eriksen, og med støtte fra Fritt Ord, inviterer ADI Advokater til Varslingsdagen 2022 i Bergen.

04.10.2022

Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har sendt notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering» på høring med frist 20. november 2022.

29.09.2022

Møteoffentlighet – lukking av styremøte i helseforetak

Sivilombudet er kommet til at det er begrunnet tvil om vilkårene for å lukke dørene til deler av styremøtet i Helse Nord RHF 24. mars 2022 er oppfylt.

29.09.2022

Ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Standarden NS-EN 17687 hjelper organisasjoner med å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i anskaffelsesprosessen. Alt fra behovsidentifikasjon til levering av varer, tjenester og arbeidskontrakter omfattes av prosessen.

29.09.2022

Protokoll fra møte i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 16. september 2022.

28.09.2022

Protokoll fra styremøte 29. august 2022

Styret hadde møte 29. august 2022 i Oslo.

28.09.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 12. september 2022.

27.09.2022

Revitalisering av bokførings­standardstyret

Styret i Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har vedtatt å nedsette et nytt bokføringsstandardstyre med sikte på at det eksisterer et oppdateringsbehov for bokføringsstandardene og -uttalelsene. NKRF er bedt om innspill til kandidater.

23.09.2022

Endring av årsbudsjettet – forholdet til økonomisk oversikt etter art – drift

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har uttalt seg om plikten etter koml. § 14-5 andre og tredje ledd til å endre årsbudsjettet, også omfatter en plikt til å endre oppstillingen økonomisk oversikt etter art – drift.

23.09.2022

Høringssvar til endringer i IKS-loven og ny økonomiforskrift

NKRF er positiv til åpenhet i virksomheten til de interkommunale selskapene, men støtter ikke forslaget om åpne styremøter.

22.09.2022

Slik er åpenheten i kommunene

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har igjen gransket hvor åpne landets kommuner er. Årets vinnere er Rindal og Ørland.

22.09.2022

Utredning om åpenhets­register i kommunene

På oppdrag fra KS har Advokatfirmaet Lund & Co DA utredet for hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

15.09.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 22. august 2022.

12.09.2022

eINFO 22/1 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021.

08.09.2022

Skatteinfo nr. 6/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

07.09.2022

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

06.09.2022

Forvaltningsrevisjons­registeret (4592) er oppdatert ...

... med rapporter (95) fra Romerike, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal og Midt-Norge.

06.09.2022

NHOs kommune-NM: Gjeninnhentingen etter korona gir framgang i 278 av 356 kommuner

Sola rangerer på topp i årets Kommune-NM, deretter følger Oslo og Bærum.

05.09.2022

Omtvistede inngående fakturaer skal bokføres

Det er ikke i strid med det grunnleggende bokføringsprinsippet om realitet å bokføre et salgsdokument med virkning for merverdiavgiften, selv om kjøper er uenig i størrelsen på det kravet som fremsettes.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7