1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

31.01.2022

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 19. januar 2022 på Teams.

28.01.2022

Ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede

Helsedirektoratet har nå publisert årets rundskriv om refusjon av utgifter til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene. Fristen er nå satt til 2. mai for begge.

27.01.2022

Kommuner har for dårlig kontroll med avløpssystemer

Statsforvalterens tilsynsaksjon hos kommunale avløpsanlegg viste at 50 av de 55 kontrollerte kommunene har brudd på regelverket. I 17 kommuner vurderte statsforvalteren bruddene som alvorlige.

25.01.2022

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av renholdstjenester

KOFA har ilagt Eidsvoll kommune et gebyr på 612 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av renholdstjenester.

25.01.2022

Ny verktøykasse for informasjonssikkerhet og personvern

På oppdrag for KS har KPMG utarbeidet rapporten "Kommunedirektørens verktøykasse for informasjonssikkerhet og personvern".

25.01.2022

TIs korrupsjonsindeks 2021 er publisert

Corruption Perception Index (CPI) rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Norge rykker opp fra 7. til 4. plass, og passerer bl.a. Sverige på rangeringen.

24.01.2022

Statsbudsjettet for 2022 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-2/22 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2022 etter Stortingets budsjettvedtak.

20.01.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 9. desember 2021.

20.01.2022

Anskaffelse av trygghetsalarmer – lånefinansiering

Kommunal- og distriktsdepartementet har i en ny uttalelse åpnet for at anskaffelse av trygghetsalarmer kan lånefinansieres etter kommuneloven § 14-15, dersom kommunen foretar en full utskifting av hele systemet for trygghetsalarmer mv., og forutsatt at anskaffelsen kan regnes som en fellesanskaffelse.

20.01.2022

Høringssvar til forslag til ny arkivlov

NKRF støtter departementets syn om at virkeområdet for arkivloven ikke utvides slik at det overlapper med virkeområdet til forvaltningsloven.

19.01.2022

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen – avgrensning

Kommunal- og distriktsdepartementet har i en uttalelse vurdert hva som ligger innenfor regnskapsrevisors oppgave med forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen etter kommuneloven § 24-9.

19.01.2022

Informasjon 2022/1 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om ny mal for normalberetningen for 2021.

18.01.2022

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2021

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge. I årets samling er det tatt inn sju nye saker.

06.01.2022

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

06.01.2022

Dårligere ytringsbetingelser for offentlig ansatte

Fire av ti offentlig ansatte sier at de risikerer å bli møtt med uvilje fra sjefen hvis de kommer med kritiske spørsmål om forhold på jobben, ifølge en ny spørreundersøkelse Fafo har gjennomført.

04.01.2022

Toppsaker i 2021

Se hvilke saker som fikk mest oppmerksomhet på nkrf.no og Kommunerevisoren.no i 2021.

01.01.2022

Hensynet til barna må opp og frem

KRONIKK | Det er de voksne som styrer verden. Derfor er barns rettigheter prisgitt at myndighetene følger overordnede rettsprinsipper når beslutninger fattes.

01.01.2022

Årsoppgjørsrevisjonen 2021

Forestående årsoppgjør er det andre etter ny kommunelov. En del av det som var nytt i 2020, bør nå ha fått satt seg, men det kan fortsatt være utfordringer knyttet til områder som viste seg vanskelig i fjor.

01.01.2022

Ny tolkning av regelverket for mva-kompensasjon for kommunale svømmeanlegg

Det har i flere år vært uenighet mellom Skatteetaten og en rekke kommuner i Norge om hvordan regelverket for merverdiavgift for kommunale svømmeanlegg skal tolkes.

01.01.2022

I ny drakt – men til å kjenne igjen

LEDER | Du holder ikke lenger «Kommunerevisoren» i hånden, men «kontroll & revisjon». Det er en konsekvens av årsmøtets vedtak om endring av navn fra Norges Kommunerevisorforbund til NKRF – kontroll og revisjon i kommunene.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7