1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

04.05.2022

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

02.05.2022

Økokrims trusselvurdering 2022

I trusselvurderingen presenterer Økokrim det som forventes å bli de største truslene innenfor deres ansvarsområder de neste årene. Samtidig gis det et oppdatert kriminalitetsbilde og innblikk i forventet utvikling.

01.05.2022

Mer revisjon av klima og forbedring av offentlig sektor

KRONIKK | Riksrevisjonen skal være til nytte for morgendagens samfunn. Derfor skal vi spisse revisjonsarbeidet fremover. Flere samfunnsområder blir viktige, særlig klima og forbedring av offentlig sektor.

01.05.2022

Effektiv bruk av Descartes i Romerike revisjon IKS

Romerike revisjon IKS (RRI) skal kjennetegnes ved å ha en kompetent og effektiv regnskapsrevisjon.

01.05.2022

Revisors bidrag til bedre digital sikkerhet

Offentlig forvaltning er stadig mer avhengig av digitale systemer for å levere viktige tjenester til alle landets innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

01.05.2022

Kontroll og revisjon er kritiske samfunnsfunksjoner på sikt

LEDER | Nok en gang settes samfunnet vårt på prøve.

29.04.2022

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Revisjons- og regnskapskomiteen hadde elektronisk møte 10. februar 2022.

28.04.2022

Skatteinfo nr. 3/2022

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

28.04.2022

Referat fra møter i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møter 11. og 18. mars og 28. mars 2022 på Teams.

27.04.2022

Pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har i brev til Østre Viken kommunerevisjon IKS uttalt seg om pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet.

26.04.2022

Kommunenes avgjørende rolle under pandemien

Pandemien utviklet kommunenes evne til krisehåndtering, men det er ifølge KS fortsatt bekymring for hvilke konsekvenser nedstengningen fikk for utsatte og sårbare grupper.

26.04.2022

Status Kommune 2022

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene våre?

08.04.2022

Uttalelser om innsyn i varsling

Sivilombudet har avgitt to uttalelser i kommunale saker om varsling.

04.04.2022

Ny rapport om uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Korrupsjon oppleves ikke som et problem i kommunesektoren, viser en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av KS. Forventing om uetisk adferd er derimot mer utbredt.

04.04.2022

Innsynsguiden – En veileder basert på Sivilombudets behandling av innsynssaker

Innsyn i forvaltningens dokumenter er en helt sentral forutsetning for en åpen og opplyst debatt. Retten til innsyn er også et viktig verktøy for å avdekke kritikkverdige forhold i den offentlige forvaltningen.

29.03.2022

Innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale

Det finnes strenge regler for når en arbeidsgiver kan gå inn i ansattes e-postkasse eller private filer. Datatilsynet har oppdatert sin veileder på området.

25.03.2022

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av tjenester for drift, vedlikehold og oppgradering av veilys

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Lillehammer kommune et gebyr på 429 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av tjenester for drift, vedlikehold og oppgradering av veilys i kommunen.

24.03.2022

Referat fra møter i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møter 28. januar og 24. februar 2022 på Teams.

23.03.2022

Innsyn i varslingssak

Sivilombudet er kommet til at kontrollutvalget må anses som en del av kommunen. Reglene i arbeidsmiljøloven § 2 A-7 om taushetsplikt ved varsling til eksternt organ får derfor ikke anvendelse.

22.03.2022

Nøkkeltall for KOSTRA – foreløpige tall

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter kultur, VAR, barnevern, sosialtjenester, helse og omsorg, skoler, plan, byggesak og miljø, samferdsel, tannhelse, barnehager og administrasjon og styring.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7