1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

01.01.2024

Habilitetssakene setter tillitsmodellen på prøve – både nasjonalt og lokalt

KRONIKK | Sommermånedene 2023 var preget av en rekke politikerskandaler. De handlet om inhabile regjeringsmedlemmer og om aksjehandler blant sentrale politikere eller deres nærstående. Sakene har utløst en diskusjon om systemsvakheter som i høy grad også kan gjøre seg gjeldende på kommunalt plan.

01.01.2024

Ny planperiode, nye muligheter

De nye kontrollutvalgene skal utarbeide planer for både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i løpet av året. Er det bare å «snu bunken» og se på hva det forrige utvalget gjorde? Nei, det er ikke det. Planene skal ta utgangpunkt i risikobildet i din kommune – og risiko er ferskvare.

01.01.2024

Hvordan lykkes i arbeidet med informasjons­sikkerhet? – En innføring i Digitaliserings­direktoratets veiledning «Internkontroll i praksis – Informasjons­sikkerhet»

I et stadig mer digitalisert samfunn står norske virksomheter overfor økende trusler mot informasjonssikkerheten. For å hjelpe virksomheter i møte med disse utfordringene, har Digitaliseringsdirektoratet utviklet en veiledning som baserer seg på anerkjente standarder.

01.01.2024

Et nytt år i en ny valgperiode

LEDER | Mye hardt arbeid og lite ros? Disse ordene er kanskje representative for mange lokalpolitikere når de skal oppsummere sin politiske gjerning, men er det hele sannheten?

20.12.2023

Revisjon av virksomhetens IT

Internrevisorforeningen (IIA) og IT-revisorforeningen (ISACA) i Sverige har sammen utarbeidet veiledningsmateriell for å gi generell orientering og støtte til generelle IT-relaterte områder.

20.12.2023

Ny veileder: Arealregnskap i kommuneplan

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) anbefaler at kommunene utarbeider et arealregnskap som del av kommuneplanarbeidet.

20.12.2023

Protokoll fra møte i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 13. desember 2023.

19.12.2023

Nye veiledere relatert til offentlige anskaffelser

Regjeringen skjerper kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. I tillegg innføres det fra 1. januar 2024 flere nye seriøsitetsbestemmelser. Endringene kommer i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår mv. i offentlige anskaffelser.

19.12.2023

Protokoll fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 16. november 2023 på Teams.

18.12.2023

Kontrolloppstillingen inkluderes i skattemeldingen for 2023

Fra og med skattemeldingen for 2023 skal kontrolloppstillingen rapporteres som en integrert del av skattemeldingen. De som ikke er skattepliktige har ikke lenger plikt til å utarbeide kontrolloppstilling.

13.12.2023

SA 3801 Revisors attestasjoner til Skatteetaten er oppdatert

Revisorforeningens styre har vedtatt oppdatert attestasjonsstandard SA 3801 Revisors attestasjoner til Skatteetaten. Standarden skal benyttes ved attestasjoner som avgis 1. januar 2024 eller senere.

13.12.2023

Skatteinfo nr. 8/2023

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

11.12.2023

Regnskapsmappen er oppdatert!

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave for 2023.

07.12.2023

Opphør av overgangs­ordningen – revisorer uten revisorregister­nummer

Statsautoriserte revisorer som ikke har søkt om revisorregisternummer innen 31. desember 2023 vil anses som å ha deponert sin godkjenning. Disse revisorene vil bli slettet fra Revisorregisteret og vil ikke lenger kunne benytte tittelen statsautorisert revisor.

07.12.2023

Markert nedgang i budsjettert netto drifts­resultat i kommunesektoren

KS’ budsjettundersøkelse 2024 indikerer at budsjettert netto driftsresultat for alle kommuner vil ende på om lag 0,2-0,35 prosent av driftsinntektene. Det er det laveste anslaget siden 2016.

07.12.2023

Bindende forhåndsuttalelse – momskompensasjons­loven § 2 første ledd bokstav c

En utbygger skulle oppføre omsorgsboliger, overføre eiendommen til et borettslag virksomheten stiftet og deretter selge andelene i borettslaget til kommunen. Kommunen skulle selge eller leie ut andelene til beboere med kommunale vedtak på heldøgns omsorg og pleie.

04.12.2023

Bekymringsfullt at påvirkningsmetoder brukes i offentlig sektor

En ny forskningsrapport belyser hvordan organisert kriminalitet påvirker stat og kommune i Sverige. Den svenske forvaltningsmodellen utfordres i dag av kriminelle aktører og myndighetene beskriver organisert kriminalitet som en trussel mot systemet.

30.11.2023

Gebyr til Rælingen for ulovlig direkte anskaffelse av anleggsmateriell

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Rælingen kommune et gebyr på 487 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av materiell på parallelle rammeavtaler som gjaldt leie av anleggsmaskiner og mannskap.

30.11.2023

Utvalg foreslår ny lov for Riksrevisjonen

Riksrevisjonsutvalget har lagt fram sin utredning om Riksrevisjonens virksomhet og forslag til ny lov om Riksrevisjonen. Styrket uavhengighet og mer evaluering av Riksrevisjonens virksomhet, er viktige stikkord for rapporten.

28.11.2023

NIM lanserer krafttak for menneskerettigheter i kommunene

Norsk institusjon for menneskerettigheter (NIM) lanserer et menneskerettighetskurs for folkevalgte og ansatte i kommunene.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7