Foto: Mert Guller / Unsplash

Forslag til nye regler om bærekraftsrapportering

Verdipapirlovutvalget har overlevert sin utredning om gjennomføring av EU-direktivet om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) i norsk rett.

Kretsen av selskaper som er forpliktet til å rapportere bærekrafts­informasjon, utvides betydelig med direktivet om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD).

Virkeområdet for rapporteringsplikten utvides trinnvis fra og med regnskapsåret 2024 til regnskapsåret 2026. Verdipapirlovutvalget foreslår at virkeområdet for regelverket i Norge skal være det samme som i direktivet, og anslår at om lag 2 100 norske selskaper vil bli omfattet av de nye reglene. Utvalget anslår at i overkant av 300 selskaper er omfattet av gjeldende regler om rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven.

CSRD innfører mer detaljerte rapporteringskrav, og det stilles også krav om å utarbeide bærekraftsrapporteringen i samsvar med kommende felleseuropeiske standarder.

Små og mellomstore noterte foretak skal rapportere først fra regnskapsåret 2026, og får forenklede rapporteringskrav og rapporteringsstandarder. Det er ventet at EU-kommisjonen vil fastsette det første settet med standarder for de store foretakene i løpet av første halvår 2023.

CSRD innfører krav om at bærekraftsrapporteringen skal attesteres av en uavhengig tredjepart. Utgangspunktet i direktivet er at bærekraftsrapporteringen attesteres av revisoren som reviderer den finansielle rapporteringen.

Direktivet åpner likevel for at både annen revisor og alternative tilbydere av attestasjonstjenester skal kunne attestere rapporteringen, under forutsetning av at disse underlegges likeverdige krav som revisorer. Verdipapirlovutvalget foreslår å tillate bruk av både annen revisor og alternative tilbydere av attestasjonstjenester.

Verdipapirlovutvalgets utredning: NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering – Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) er sendt på høring. Høringsfristen er 4. september.

Finansdepartementet tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget i tide til at de nye reglene kan innføres i Norge i samme takt som i EU, slik at regelverket vil begynne å gjelde for de største noterte foretakene fra og med regnskapsåret 2024.

Kilde: FIN

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utredning-fra-verdipapirlovutvalget-om-barekraftsrapportering/id2977768/