Foto: Surface / Unsplash

Endringer i lov om interkommunale selskaper - høringssvar

NKRF støtter forslaget om å gi representantskapet og styret i interkommunale selskaper mulighet til å ha fjernmøter samt signere møteprotokoller ved bruk av elektronisk signatur.

NKRF har avgitt høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om endringer i lov om interkommunale selskaper.

I høringssvaret til den midlertidige loven med unntak fra bl.a. IKS-loven og kommuneloven, tok NKRF til orde for at disse unntakene burde videreføres som en varig løsning. Departementets forslag er derfor helt i tråd med forbundets innspill den gang.

Forslaget gjøre det mindre krevende å få beslutningsdyktige møter i representantskapene i interkommunale selskaper. Dette vil igjen kunne motvirke at antall representantskapsmøter reduseres til et absolutt minimum. Samlet sett vil dette bidra til en styrket eierstyring i de interkommunale selskapene.

Til slutt vil NKRF understreke behovet for en helhetlig gjennomgang av IKS-loven.

Lenke til KMDs høringsdokumenter og innkomne høringsvar:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-lov-om-interkommunale-selskaper/id2828558