Rettssikkerhet – en del av fellesskapets verdier

NKRF mener | Kommunerevisjonene bidrar til å styrke innbyggernes rettssikkerhet i den kommunale forvaltningen både gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Norges Kommunerevisorforbunds visjon er å være på vakt for fellesskapets verdier. Med det mener vi at vi skal være på vakt for de økonomiske verdiene som skapes og forvaltes i Kommune-Norge. Det gjør vi gjennom revisjon av kommunale og fylkeskommunale regnskaper.

Som det står i § 24–6 i den nye kommuneloven: «Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene.»

Dette vil være viktig informasjon for de folkevalgte i en kommune eller fylkeskommune. Det er ofte budsjettdiskusjonene som får oppmerksomhet i mediene, og det er ikke så rart, siden budsjettet sier hvordan fellesskapets midler skal brukes det kommende året. Men da vil det også være nyttig for de folkevalgte å kunne vurdere om midlene faktisk ble brukt i tråd med premissene som ble lagt da budsjettet ble vedtatt.

Den nye kommuneloven inneholder også begrepet «forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen», som er nytt i forhold til tidligere lov. I lovens § 24–9 står det at «regnskapsrevisor skal se etter at kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak».

Denne nye oppgaven blir tatt på alvor av Norges Kommunerevisorforbund, og vår revisjonskomité har derfor utarbeidet et forslag til standard for forenklet etterlevelseskontroll. Dette har skjedd i samarbeid med Den norske Revisorforening, som har tiltrådt vår revisjonskomité. Forslaget til standard vil bli sendt på høring i løpet av høsten.

Revisor skal også gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Dette er en meget viktig mekanisme, som – hvis den brukes riktig – kan bidra til å bevare tilliten i lokaldemokratiet. En annen og meget sentral del av kommunal revisjon er forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Gjennom forvaltningsrevisjon skal det gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.

I eierskapskontrollen skal det kontrolleres om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Hvor kommer så rettssikkerheten inn i bildet?

Av det ovenstående framgår at fellesskapets verdier ikke bare er pengene, men også tilliten, gjennomsiktigheten, demokratiet – og velferden!

Av det ovenstående framgår at fellesskapets verdier ikke bare er pengene, men også tilliten, gjennomsiktigheten, demokratiet – og velferden!

Intet av dette er mulig uten at rettssikkerheten er der. Men hva mener vi med rettssikkerhet i en kommune eller fylkeskommune?

Vi tenker ofte på rettssikkerhet i forbindelse med rettssystemet og domstolene. De avgjørelsene domstolene treffer, skal være rettferdige og forutsigelige. Rettssikkerhet må imidlertid også gjelde forvaltninga. Den statlige forvaltninga – og den kommunale og fylkeskommunale forvaltninga.

Og det er ikke tvil om at det i en kommune eller fylkeskommune treffes mange avgjørelser som får konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og innbyggerne som helhet.

Ofte er det de svakeste som rammes av manglende rettssikkerhet. Barnas rettssikkerhet er helt avhengig av at barnevernet fungerer som det skal, at sosialtjenesteloven følges av kommunene, og at elevene får tilpasset opplæring i skolen. Den kommunale forvaltning er helt avgjørende for at innbyggernes rettssikkerhet ivaretas.

Ofte er det de svakeste som rammes av manglende rettssikkerhet.

Et annet prinsipp innen rettssikkerheten er at de som treffer avgjørelsene skal kunne kontrolleres.

Her er forvaltningsrevisjon et meget viktig verktøy for de folkevalgte. Gjennom sine bestillinger av forvaltningsrevisjoner kan de folkevalgte sikre seg informasjon om hvordan velferden – og dermed rettssikkerheten – til kommunens innbyggere fungerer. Er det bra nok – eller må man treffe tiltak for sikre at rettssikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte?

Det kan ikke være tvil: Rettssikkerheten er en del av fellesskapets verdier! Spørsmålet er om den er god nok.

_______________________

Dette innlegget ble også publisert i Kommunal Rapport den 22. august 2019 og på www.kommunal-rapport.no den 23. august 2019.