Vi må gå inn i vår tid

LEDER | For to måneder siden var det arbeidet med revisorloven som stod i høysetet, og jeg skrev i Kommunerevisoren at det var dette som ville prege vårt arbeid våren 2020. Så feil kan man ta!

I skrivende stund har vi levd og jobbet under koronatiltak i fem uker, og lenger skal det bli! Det meste er snudd på hodet.

Myndighetskontakt var viktig i arbeidet med revisorloven, men det har det sannelig også vært i den spesielle situasjonen vi nå opplever! Hjemmekontor og andre smitteverntiltak har endret arbeidssituasjonen til de ansatte i kommunene, og dermed også for kommunenes revisorer og kontrollutvalgenes sekretariat. Plutselig var fristen 15. april for avgivelse av revisjonsberetning truet. Og hva skulle man gjøre med møter i kontrollutvalg og kommunestyrer, for ikke å snakke om styremøter og representantskapsmøter i de interkommunale selskapene?

Vi har hatt konstruktiv kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og de fremmet lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven. Her ble det foreslått at fristen for avgivelse av revisjonsberetning skulle utsettes til 15. juni, og at kommunenes frist med å vedta regnskapene skulle være 15. september. Den forenklede etterlevelseskontrollen med økonomiforvaltninga skulle jo gjennomføres for første gang i år, og denne ble også utsatt til 15. september. Videre ble det åpnet for fjernmøter i de bestemmende organene til interkommunale selskap, og at kontrollutvalgsmedlemmer som ble midlertidig ansatt i kommunen i forbindelse med Covid-19, fortsatt var valgbare til kontrollutvalget. Loven ble behandlet i ekspressfart i Stortinget, og fredag 17. april ble den sanksjonert i statsråd.

Loven ble behandlet i ekspressfart i Stortinget, og fredag 17. april ble den sanksjonert i statsråd.

Men koronasituasjonen har jo ikke handlet om revisjon av regnskap. Den har handlet om å begrense smitten for å unngå en alvorlig sykdom. En sykdom som har kostet mange liv her i Norge. I andre land er situasjonen mye verre. Derfor har det vært viktig med god kontakt med myndighetene for å sikre at det gjøres unntak for normalsituasjonen – slik at kommunene kan prioritere det viktigste: Å unngå smitte.

Norges Kommunerevisorforbunds medlemmer jobber med revisjon og kontroll i kommuner og fylkeskommuner. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å bidra til utvikling av kommunene til beste for innbyggerne. I den situasjonen vi er i nå, er det andre som har stått i front – for at vi som bor i kommunene ikke skal bli syke, men samtidig få de tjenestene vi har behov for. På vegne av våre medlemmer vil jeg benytte anledningen til å takke dere som gjør denne viktige jobben for oss alle.

Så vil denne pandemien få konsekvenser for den jobben våre medlemmer gjør, som sekretariat for kontrollutvalgene og som revisorer. Hvordan vil risiko- og vesentlighetsanalysene se ut i år, og vil planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll bære preg av denne spesielle situasjonen? Dette vil helt sikkert arte seg forskjellig avhengig av hvor vi er i landet, og det må løses lokalt av de som kjenner situasjonen best. En ting er imidlertid sikkert: Kontrollutvalg og revisjon vil ikke være uberørt av dette. Og vi må stille oss spørsmålet: Hva kan vi gjøre – nå eller etterpå – som vil gi merverdi til de kommunene vi jobber for?

En ting er imidlertid sikkert: Kontrollutvalg og revisjon vil ikke være uberørt av dette. Og vi må stille oss spørsmålet: Hva kan vi gjøre – nå eller etterpå – som vil gi merverdi til de kommunene vi jobber for?

Vi må ganske enkelt gå inn i vår tid. Vi må vise at selv i slike akutte kriser, der handling betyr mer enn ord, og der det gjelder å begrense sykdom og smitte, kan vi bidra til en bedre egenkontroll til innbyggernes beste. Også nå må vi være på vakt for fellesskapets verdier.

Lenke til Kommunerevisoren nr. 3/2020:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2020/3

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 3/2020