Loven om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven er fastsatt

Den midlertidige loven utvider fristene for regnskapsrevisor og årsregnskapene og -beretningene 2019, åpner for fjernmøter i IKS'er og lemper på valgbarheten til kontrollutvalget.

Utbruddet av Covid-19 fører med seg en rekke utfordringer for kommuner, fylkeskommuner og andre. Det vil kunne oppstå situasjoner hvor det verken er mulig eller forsvarlig å oppfylle alle kravene som følger av gjeldende kommunelov og lov om interkommunale selskaper (IKS).

Den midlertidige loven, som trer i kraft straks og oppheves 16. september 2020, skal avhjelpe enkelte negative konsekvenser av utbruddet av Covid-19 og tar blant annet sikte på å

  • gi realistiske og forsvarlige frister for avleggelse og vedtak av enkelte dokumenter etter kommuneloven
  • åpne for fjernmøter for alle organer i et interkommunalt selskap
  • åpne for at medlem av kontrollutvalget kan være midlertidig ansatt i kommunen eller fylkeskommunen for å gjøre arbeid knyttet til utbruddet av Covid-19, og fremdeles være valgbar til kontrollutvalget

Departementet har i dag også fastsatt en midlertidig endring i forskrift om budsjett og regnskap interkommunale selskaper. Endringen gir representantskapet i interkommunale selskaper utsatt frist til å fastsette regnskapet sitt. Den nye fristen er også her 15. september 2020.

____________

Loven:

§ 1 Formål

Formålet med loven er å legge til rette for å avhjelpe konsekvensene innenfor kommunal sektor av utbruddet av Covid-19, for å sikre hensiktsmessige og forutsigbare beslutningsprosesser for kommunene og fylkeskommunene.

§ 2 Valgbarhet til kontrollutvalget

Dersom et medlem av kontrollutvalget i en kommune eller fylkeskommune er midlertidig ansatt i kommunen eller fylkeskommunen for å gjøre arbeid knyttet til utbruddet av Covid-19, skal medlemmet uten hinder av kommuneloven § 23-1 tredje ledd bokstav f fremdeles være valgbar til kontrollutvalget.

§ 3 Utvidet adgang til skriftlig saksbehandling

Et organ kan behandle en sak ved skriftlig saksbehandling etter kommuneloven § 11-8 andre ledd med mindre minst 1/3 av organets medlemmer motsetter seg at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling.

§ 4 Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur i interkommunale selskaper

Representantskapet, styret og avviklingsstyret i interkommunale selskaper etter IKS-loven kan gjennomføre møter som fjernmøter. Kommuneloven § 11-7 og forskrifter gitt med hjemmel i § 11-7 fjerde ledd, gjelder tilsvarende så langt de passer.

Medlemmer av representantskapet, styret og avviklingsstyret kan benytte elektronisk signatur for å signere protokoller fra møter.

§ 5 Frister for regnskapsrevisor og vedtak om årsregnskap og årsberetning

Regnskapsrevisor skal senest 15. juni 2020 avgi revisjonsberetning til årsregnskapene og årsberetningene for 2019.

Årsregnskapene og årsberetningene for 2019 skal vedtas senest 15. september 2020.

Regnskapsrevisor skal senest 15. september 2020 avgi en skriftlig uttalelse om resultatet av den forenklete etterlevelseskontrollen etter kommuneloven § 24-9.

§ 6 Frist for årlig innberetning om inntekter og kostnader for politiske partier

Partier og partiledd som nevnt i partiloven § 1 tredje ledd annet punktum skal senest 15. september 2020 avgi årlige innberetninger om inntekter og kostnader i perioden 1. januar til 31. desember 2019 og eiendeler og gjeld per 31. desember 2019.

§ 7 Virkning for Svalbard

Lovens §§ 2, 3 og 5 gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre på Svalbard.

§ 8 Lovens ikrafttredelse og opphevelse

Loven trer i kraft straks.

Loven oppheves 16. september 2020.

____________

Her kan du se hele saksgangen ved Stortingets behandling av loven:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79327