Nye kontrollutvalg og rammevilkår

Kontrollutvalgskonferansen 2020 er nettopp gjennomført. Over 800 kontrollutvalgsmedlemmer og andre som er engasjert i kontroll og revisjon i kommunal sektor var til stede og tok del i interessante debatter og foredrag om viktige tema.

Dette var den første kontrollutvalgskonferansen etter kommune- og fylkestingsvalget i høst, og derfor la vi vekt på opplæring og et bredt spekter av tema som alle berører den kommunale egenkontrollen. Det er mange nye kontrollutvalgsmedlemmer i kommunene og fylkeskommunene – samtidig som den nye kommuneloven har framhevet viktigheten av kontrollutvalgenes arbeid, blant annet ved å øke minstetallet på antall medlemmer fra tre til fem.

Det viktigste budskapet var likevel at kontrollutvalgene må være sin oppgave bevisst.

Det viktigste budskapet var likevel at kontrollutvalgene må være sin oppgave bevisst. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper revideres på en betryggende måte. Det er i seg selv ingen liten oppgave! I tillegg skal kontrollutvalget påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og selskaper, og dessuten at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll).

Det ligger mye ansvar her – og muligheter til å være aktive i forbedringsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Som medlem av et kontrollutvalg har man en unik mulighet til å rette fokus på viktige områder i den kommunale forvaltninga, og komme med forslag til forbedringer. Det er til hjelp for både politikere og forvaltning.

Som medlem av et kontrollutvalg har man en unik mulighet til å rette fokus på viktige områder i den kommunale forvaltninga, og komme med forslag til forbedringer.

Norges Kommunerevisorforbund vil bidra i dette arbeidet – ved å legge til rette for kontrollutvalgenes virksomhet, samtidig som vi jobber for bedre kompetanse og faglig utvikling hos både sekretariat og revisjon.

Det utarbeides en standard for forenklet etterlevelseskontroll, som er en ny oppgave revisor har fått i den nye kommuneloven. I tillegg blir standarden for forvaltningsrevisjon oppdatert, samt en ny standard for eierskapskontroll utarbeidet. Dette vil bidra til økt kvalitet i revisors arbeid, og det vil også gi kontrollutvalgene og sekretariatene mulighet til å følge opp det arbeidet revisor gjør.

I sin tur vil tilhørende veiledere bli oppdatert. Alt dette vil gjøre rammeverket rundt revisors og kontrollutvalgenes arbeid bedre og mer oversiktlig.

Det viktigste akkurat nå er imidlertid revisorloven – og likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon. I forbindelse med behandlinga av kommuneloven i 2018, fattet Stortinget følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i revisjonsloven gjennom å likestille praksis fra kommunal og privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor.»

Forslaget til ny revisorlov ble lagt fram av regjeringa i desember i fjor, og er nå til behandling i Stortinget. I disse dager bidrar vi i møter med politikere med mer kunnskap og innspill til hvordan en slik likestilling av praksis kan gjøres. Selv om vi er veldig fornøyd med at regjeringa har løftet dette temaet opp i den nye loven, er det fortsatt noen skjær i sjøen.

Det viktigste er at revisjonsvirksomhet etter kommuneloven likestilles med revisjonsvirksomhet etter revisorloven – og det er vårt hovedbudskap denne våren!

Det viktigste er at revisjonsvirksomhet etter kommuneloven likestilles med revisjonsvirksomhet etter revisorloven – og det er vårt hovedbudskap denne våren!

Lenke til Kommunerevisoren nr. 2/2020:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2020/2

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 2/2020