I demokratiets tjeneste

LEDER | 13. september i år er det stortingsvalg. Valg er også en del av fellesskapets verdier. Norges Kommunerevisorforbund har lenge sagt at vi er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati – ved at våre medlemmer bidrar til gjennomgang av hvordan fellesskapets verdier er brukt, og at de reviderer årsregnskapene.

I tillegg bestiller kontrollutvalgene forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Alt dette er virkemidler for åpenhet, læring og demokrati.

Selv om det er forskjell på stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg, er det kjernen i demokratiet vi snakker om. Folks rett til å bestemme – gjennom frie valg.

Våre medlemmer lever i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon året rundt, og vi vet alle at demokratiet ikke er perfekt. Det har sine svakheter, men så langt er det ingen som har kommet opp med en bedre ide.

Samfunnet vi lever i, blir heller aldri perfekt. Det er i stadig utvikling – forhåpentligvis til noe bedre. Men for at det skal kunne utvikles og forbedres – må folk ha informasjon om hvordan situasjonen er i dag. Er den i tråd med vedtatte mål og retningslinjer? Fungerer forvaltninga slik den er i dag? Er innbyggernes rettssikkerhet ivaretatt? Alle disse – og flere til – er relevante spørsmål i et kontinuerlig utviklingsarbeid i offentlig sektor.

Her spiller revisjon og kontroll en sentral rolle. I kommunene med aktive kontrollutvalg og regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Nasjonalt gjennom Stortingets kontrollordning og Stortingets revisor, Riksrevisjonen. Offentlig revisjon og kontroll er viktige verktøy for å forbedre offentlig sektor.

Offentlig revisjon og kontroll er viktige verktøy for å forbedre offentlig sektor.

Selv om stortingsvalget ikke umiddelbart får følger for kommunal revisjon og kontroll, er sentrale myndigheter, administrasjon og politikere, viktige samarbeidspartnere for oss. Vi så det sist da Stortinget vedtok ny revisorlov med likestilling av praksis fra privat revisjon og kommunal revisjon – og også praksis fra Riksrevisjonen! Norges Kommunerevisorforbund vil være en aktiv samarbeidspartner med nasjonale og lokale myndigheter – og med andre som jobber med revisjon og kontroll i offentlig sektor.

Norges Kommunerevisorforbund vil være en aktiv samarbeidspartner med nasjonale og lokale myndigheter – og med andre som jobber med revisjon og kontroll i offentlig sektor.

Lover og regler er viktige for at et samfunn skal fungere – men uten tillit fungerer det ikke! Tilliten er limet i samfunnet vårt. Derfor er det også viktig å bekjempe alt som bidrar til å bygge ned tilliten.

Tilliten er limet i samfunnet vårt.

Under Arendalsuka tidligere i høst, arrangerte vi, sammen med Aust-Agder Revisjon, Agder Kommunerevisjon og Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat, et møte med tittelen «Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte?». Der fikk vi belyst dette temaet med bidrag fra Økokrim-sjef Pål Lønseth, kommunedirektør Camilla Dunsæd i Kristiansand, og kontrollutvalgsleder Haagen Poppe i Arendal. Konklusjonen var at det ennå er en jobb å gjøre før hele kommunesektoren deltar i et systematisk antikorrupsjonsarbeid. Men konklusjonen var samtidig at vi skal få jobben gjort. Og der skal NKRF og våre medlemmer bidra – på vakt for fellesskapets verdier!

Konklusjonen var at det ennå er en jobb å gjøre før hele kommunesektoren deltar i et systematisk antikorrupsjonsarbeid.

Vi har en spennende høst foran oss.

Fredag 10. september arrangeres konferansen «Kommunal Revisjon i Norden». Det er en «teaser» til neste års fysiske konferanse i Finland.

På konferansen i år vil det svenske bidraget dreie seg om håndtering av koronapandemien fra et revisjonsperspektiv, mens det norske bidraget handler om digitalisering innen offentlig sektor og hvordan revisor skal forholde seg til det. I tillegg er det danske og finske bidrag – som alle viser relevansen av kommunal revisjon og kontroll i Norden.

Og 25. – 27. oktober i år blir det gjenåpningsarrangement med årsmøte og forsinket jubileumskonferanse på Fornebu. Da skal vi igjen møtes for å bidra til utvikling av revisjon og kontroll i kommunal sektor.

Velkommen.

Lenke til Kommunerevisoren nr. 5/2021:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2021/5

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 5/2021