NKRFs høringsuttalelse til FKTs sekretariatsveileder

Veilederen framstår som ryddig og oversiktlig, og den kan fungere som en god veileder for kontrollutvalgssekretariatene.

NKRF har avgitt høringsuttalelse til FKTs høringsutkast til veileder «Hva kan kontrollutvalget forvente seg av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet?».

Generelt mener NKRF at veilederen framstår som ryddig og oversiktlig, og at den kan fungere som en god veileder for kontrollutvalgssekretariatene. Veilederen er forholdsvis detaljert i omtalen av enkelte arbeidsoppgaver/-prosesser, men dette vil gjøre den til et nyttig verktøy for ansatte med liten eller ingen erfaring. NKRF vil også berømme veilederens pedagogiske oppbygging.

I tillegg har NKRF kommentert noen enkelttemaer i høringforslaget vedrørende bl.a. påseansvaret for regnskapsrevisjon, saksbehandling og valg av sekretariatsordning.

► Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til Veilederen «Hva kan kontrollutvalget forvente seg av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet?»


Relatert informasjon: