Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser – NKRFs høringsuttalelse

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KMD om de nye forskriftene til kommunelovens økonomibestemmelser. Høringsfristen er 9. august 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte i april fem nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser på høring. De fem forskriftene er:

  • forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
  • forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
  • forskrift om beregning av selvkost
  • forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA)
  • forskrift om kommunalt rapporteringsregister (KOR)

Høringsfristen på disse forskriftene er 9. august 2019.

NKRF har nå avgitt høringsuttalelse, og nedenfor gis en kort omtale av hva som er tatt opp i høringsuttalelsen.

Finans- og gjeldsforvaltningsforskriften

I forskriftsforslaget er ikke dagens krav om at finansreglementet skal vedtas minst en gang hver valgperiode videreført. NKRF mener det er sentralt at kommunestyret er kjent med reglementet og har et bevisst forhold til den risiko de aksepterer gjennom dette, og anbefaler at kravet til finansrapportering også omfatter kommunens vedtatte risikoprofil.

Vi uttrykker skepsis til at kravet om egenkompetanse på finans- og gjeldsforvaltning ikke er foreslått videreført, ...

Vi uttrykker skepsis til at kravet om egenkompetanse på finans- og gjeldsforvaltning ikke er foreslått videreført, da det er svært viktig at kommunen har forståelse for hva slags risiko som ligger i de finansielle avtaler de inngår.

For å sikre en logisk sammenheng med kravet om kvalitetssikring av rutiner for finansforvaltningen, mener NKRF at kravet om å etablere rutiner videreføres, selv om dette implisitt følger av internkontrollbestemmelsene. Forskriften bør også angi hva som skal vurderes i kvalitetssikringen av rutinene.

Vi støtter derfor at revisor, etter en relevant uavhengighetsvurdering, kan påta seg oppgaven med kvalitetssikring av kommunens finansreglement.

Departementet drøfter i høringsnotatet forholdet til revisors uavhengighet ved utføring av kvalitetssikring av finansreglementet. NKRF mener revisor bare kan ta på seg rollen som kvalitetssikrer, så langt dette ikke reiser tvil om revisors uavhengighet ved utførelsen av revisjonsoppdraget. Vi støtter derfor at revisor, etter en relevant uavhengighetsvurdering, kan påta seg oppgaven med kvalitetssikring av kommunens finansreglement.

Garantiforskriften

NKRF støtter i hovedsak forslaget til garantiforskrift, herunder at grensen for når garantier krever godkjenning av departementet heves og at terskelverdiene differensieres etter kommunestørrelse. Terskelverdier basert på innbyggertall er enkelt å praktisere, men NKRF mener det er uheldig at det ikke tas hensyn til kommunens økonomi, f.eks. om kommunen er registrert i ROBEK, i denne sammenhengen.

I høringsutkastet stilles det detaljerte krav til innhold i vedtak om å stille garanti. For garantier som skal godkjennes av departementet, synes forskriften å legge til grunn at disse kravene må være oppfylt for at godkjenning kan gis. For garantier som ikke trenger departementets godkjenning, er det etter NKRFs vurdering uklart hvilke konsekvenser manglende formkrav i vedtakene vil ha, og ber om at det klargjøres om slike mangler får konsekvens for gyldigheten av garantien.

Selvkostforskriften

NKRF støtter at selvkostbestemmelsene blir mer rettslig bindende, og mener forskriftsfestingen er et godt steg for å sikre dette.

NKRF stiller spørsmål ved at kostnader til selskapsorganer ikke kan inngå i selvkost når selvkosttjenesten er skilt ut i eget selskap. Etter vår vurdering vil kostnader til styret være en naturlig del av selvkost dersom kommunen velger å skille et helt selvkostområde ut i eget selskap, og nærmere tilknyttet selvkosttjenestene enn for eksempel kommunedirektørens arbeid.

NKRF mener det er positivt at det presiseres at det er regnskapsførte størrelser som skal legges til grunn i selvkostberegningen. Og at det er kalkylerente for 5-års swaprente + 0,5 prosent, som skal anvendes. Dagens regler tolkes etter vår erfaring slik at faktisk lånerente kan legges til grunn innenfor virksomhet med krav til full kostnadsdekning. NKRF ber om at departementets presisering innarbeides i merknadene til forskriften.

Videre har vi kommentarer til bl.a. avskrivning av tomter, korrigering av tidligere års feil samt underskudd og overskudd på plan- og byggesaker.

Rapporteringsforskriften (KOSTRA-forskriften)

NKRF støtter at det legges opp til at det på sikt skal være kommunens konsoliderte regnskap som skal rapporteres, og dermed danner utgangspunktet for å utarbeide konserntallene i KOSTRA.

Det er videre kommentert at kontoplanene bør utarbeides slik at det er mulig å sette opp de økonomiske oversiktene etter budsjett- og regnskapsforskriften på grunnlag av rene KOSTRA-arter.

Avslutningsvis har vi, på samme måte som i høringsuttalelsen til budsjett- og regnskapsforskriften, uttalt at fordeling utgifter ved art 690 bør opphøre.

Avslutningsvis har vi, på samme måte som i høringsuttalelsen til budsjett- og regnskapsforskriften, uttalt at fordeling utgifter ved art 690 bør opphøre. Fortsatt bruk av fordelte utgifter kan medføre at det konsoliderte regnskapet blir ulikt avhengig av om den aktuelle tjenesten er en avdeling i kommunen eller lagt til et kommunalt foretak.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser og alle KMDs høringsdokumenter i saken.