Høring - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser på høring.

I forbindelse ny kommunelov reviderer KMD forskriftene til loven. Departementet sender nå på høring forslag til følgende forskrifter:

  • forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
  • forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
  • forskrift om beregning av selvkost
  • forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA)
  • forskrift om kommunalt rapporteringsregister (KOR)

Høringsfrist: 9. august

Les også: Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring og Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring

Lenke til høringsdokumentene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nye-forskrifter-til-kommunelovens-okonomibestemmelser/id2640044/