Foto: Mert Guller / Unsplash

Høringsuttalelse til nye regler om bærekraftsrapportering

NKRF har avgitt høringssvar til Finansdepartementet om Verdipapirlovutvalgets utredning om gjennomføring av EU-direktivet om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) i norsk rett (NOU 2023: 15).

NKRF understreker viktigheten av at det innføres krav til rapportering som gjør det mulig å sammenligne arbeidet med bærekraft mellom foretak/virksomheter og stater. NKRF ser det som et viktig virkemiddel for omstilling til en mer bærekraftig økonomi, i tråd med EUs handlingsplan «Europas grønne giv» og FNs bærekraftsmål. Det er viktig at Norge deltar aktiv i dette arbeidet – og at direktivet gjennomføres i norsk lov.

Når det gjelder virkeområde, støtter NKRF forslaget om en trinnvis innføring. Dette er viktig for at foretakene/virksomhetene skal kunne omstille seg og forberede seg på kravene i rapporteringa.

NKRF støtter mindretallets forslag når det gjelder hvilke foretakstyper som skal omfattes. NKRF mener at kravet til bærekraftsrapportering også må gjelde andre regnskapspliktige foretak enn de som omfattes av direktivet, men støtter dog en avgrensing i tråd med de nye direktivreglene når det gjelder størrelse. NKRF mener det er foretakets størrelse og ikke foretakstypen som skal være avgjørende for om man omfattes av kravet.

NKRF mener det er foretakets størrelse og ikke foretakstypen som skal være avgjørende for om man omfattes av kravet.

NKRF reiser også spørsmålet om hvorvidt offentlig sektor bør omfattes av kravene til bærekraftsrapportering. Offentlig sektor utgjør en stor andel av økonomien i de fleste europeiske land inkludert Norge. NKRF mener det haster med å forplikte offentlig sektor når det gjelder bærekraftsrapportering. Samtidig erkjenner NKRF at det kreves egne standarder for bærekraftsrapportering i offentlig sektor, og at det foregår et utviklingsarbeid på dette området.

Det viktigste i denne omgang er at EUs direktiv om bærekraftsrapportering innføres i norsk lov. Norge må imidlertid være en pådriver for at offentlig sektor inkluderes i disse kravene i overskuelig framtid. NKRF foreslår derfor at det i lovgivningen allerede nå tas høyde for at bærekraftsrapportering kan innføres i offentlig sektor.

NKRF foreslår derfor at det i lovgivningen allerede nå tas høyde for at bærekraftsrapportering kan innføres i offentlig sektor.

Attestasjon er meget viktig for å sikre tillit til den pliktige bærekraftsrapporteringen. Utvalget foreslår at det samme revisjonsforetaket som reviderer årsregnskapet til en virksomhet skal kunne attestere virksomhetens bærekraftsrapportering. NKRF registrerer at det også åpnes for at annen revisor enn den som reviderer årsregnskapet, kan attestere bærekraftsrapporteringen, samt at alternative tilbydere av attestasjonstjenester kan gjøre det samme.

Dette er prinsipper som også bør gjelde i offentlig sektor når/hvis krav om bærekraftsrapportering blir innført her. En kommunes valgte revisor må også kunne attestere kommunens bærekraftsrapportering. Det er i denne sammenheng viktig å understreke at hvis bærekraftsrapporteringen også blir et krav i offentlig sektor, vil andre lover enn de som utvalget berører i sin innstilling, måtte endres.

Revisorloven og tilhørende forskrift slår fast at praksis fra offentlig revisjon (kommunal revisjon og Riksrevisjonen) er likestilt med praksis fra privat revisjon når det gjelder kravet om å kunne bli statsautorisert revisor. Det er viktig at kravet om åtte måneder praktisk opplæring innenfor attestasjon av bærekaftsrapportering eller andre bærekraftsrelaterte tjenester, gjelder uavhengig av om opplæringen skjer i privat eller offentlig revisjon.

NKRF mener at de endringer som må foretas i revisorloven som en konsekvens av utvalgets forslag, må videreføre likestilling av praksis fra offentlig revisjon (kommunal revisjon og Riksrevisjonen) og praksis fra privat revisjon, og at dette også må gjelde muligheten til å bli bærekraftsrevisor.

NKRF mener derfor at de endringer som må foretas i revisorloven som en konsekvens av utvalgets forslag, må videreføre likestilling av praksis fra offentlig revisjon (kommunal revisjon og Riksrevisjonen) og praksis fra privat revisjon, og at dette også må gjelde muligheten til å bli bærekraftsrevisor.

Lenke til Finanddepartementets dokumenter i høringen om NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering – Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-nou-2023-15-barekraftsrapportering-gjennomforing-av-direktivet-om-barekraftsrapportering-csrd/id2977831/