Høringssvar til endringer i kommuneloven

NKRF er positiv til at det gjøres presiseringer i gjeldende lovverk, slik at misforståelser og ulike tolkinger reduseres.

NKRF støtter behovet for en mer utfyllende lovregulering av valg av varaordfører.

Når et kommunedelsutvalg er direkte valgt, bør det være slik at varamedlemmer rykker opp i den rekkefølgen de er valgt når et medlem av utvalget trer endelig ut. NKRF støtter dermed departementets forslag.

Spørsmålet om suspensjon av folkevalgte er et spørsmål av stor prinsipiell betydning, da dette berører demokratiske rettigheter. Det er derfor svært viktig at reglene er klare og tydelige og ikke egnet til å misforstås. NKRF er enig i behovet for å endre henvisningene i bestemmelsen om suspensjon slik at det blir en bedre sammenheng mellom de ulike forholdene som kan danne grunnlaget for å suspendere en folkevalgt og støtter dermed departementets forslag.

NKRF støtter prinsippet om at det er medlemmene i folkevalgte organer som har møte-, tale- og forslagsrett i organets møter, og at det ikke kan gis møte-, tale- og forslagsrett til andre. Det er imidlertid i enkelte bestemmelser i kommuneloven fastslått at andre enn organets faste medlemmer og møtende varamedlemmer skal ha møte- og talerett i visse tilfeller. Dette gjelder blant annet oppdragsansvarlig revisor som har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter, og møterett i kommunestyret eller fylkestinget. Dette er viktige unntak, og som vi støtter at opprettholdes i loven.

NKRF vil i denne sammenheng ta opp spørsmålet om oppdragsansvarlig revisors møteplikt i kommunestyret eller fylkestinget når kommunestyret eller fylkestinget skal behandle saker som er knyttet til revisors oppdrag (§ 24-3 andre ledd). NKRF ser det som hensiktsmessig at digital deltagelse fra revisor i slike tilfeller ansees som at man har oppfylt møteplikten, og foreslår at dette tas inn i loven.

NKRF ser det som hensiktsmessig at digital deltagelse fra revisor i slike tilfeller ansees som at man har oppfylt møteplikten, og foreslår at dette tas inn i loven.

NKRF er enig i forslaget at det klargjøres at et folkevalgt organ kan fatte vedtak selv om saken ikke er oppført på sakslisten og saksdokumenter ikke er sendt ut sammen med innkallingen, dersom ikke møtelederen eller minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.

Les også: KDDs høringsdokumenter

NKRF er enige i at det er behov for klargjørende regler for minimumsavdraget, og støtter derfor at det gis forskriftshjemmel i loven.

NKRFs erfaring er at spørsmål om minimumsavdrag spesielt har vært knyttet til kommuner som har interne lån, f.eks. fra kommunekassen til kommunale foretak. NKRF er derfor enig i at den problemstillingen som er omtalt i høringsnotatet bør reguleres nærmere. Det er også noen tilfeller av at slike interne lån ikke er knyttet til eksterne lån, men er et rent internt forhold mellom to regnskapsenheter i kommunen, f.eks. for å etablere en type internhusleie.

For en mest mulig entydig bruk av begrep som ikke leder til misforståelser og uklarhet, støtter NKRF forslaget om at det i navnene til interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap gir mulighet til å bruke forkortelsene «IPR» og «KO».

NKRF støtter forslaget om at det presiseres hvem som har ansvaret for å varsle kontrollutvalget om slike møter og deler departementets syn om at det kommunen som bør ha slik varslingsplikt.

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i generalforsamling, representantskap og andre eierorgan i heleide kommunale selskaper. For at denne retten skal kunne være reell, er det viktig at kontrollutvalget varsles om slike møter. NKRF støtter forslaget om at det presiseres hvem som har ansvaret for å varsle kontrollutvalget om slike møter og deler departementets syn om at det kommunen som bør ha slik varslingsplikt. Vi vil også påpeke at det er viktig at kommunens revisor får slikt varsel, jf. § 24-10.

Ny revisorlov trådte i kraft 1. januar 2021, og NKRF understreker viktigheten av at en slik vurdering gjøres og vil gjerne bidra i en slik vurdering.

Avslutningsvis viser NKRF til forarbeidene til kommuneloven står det at det bør gjøres en nærmere vurdering av om endringer i revisorloven skal føre til endringer i kommuneloven. Ny revisorlov trådte i kraft 1. januar 2021, og NKRF understreker viktigheten av at en slik vurdering gjøres og vil gjerne bidra i en slik vurdering.

Les hele NKRFs høringssvar av 1. november 2022 til KDD:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/Horingsuttalelser/221101_KDD_Horingssvar_endringer_i_kommuneloven.pdf