Viktig seier i jubileumsåret

LEDER | Digitalt årsmøte og digitalt jubileum. Hvem skulle trodd det for et år siden? Nå har vi lagt bak oss begge deler – og det fungerte!

årsmøtet var det noen som sluttet etter mange år som tillitsvalgt i NKRF – og det var noen som begynte. Jeg vil takke dem alle sammen, for innsatsen og engasjementet. NKRF hadde ikke vært noe uten dem.

Før året er omme, vil vi ha fastsatt fire nye standarder innen kommunal revisjon: Standard for forenklet etterlevelseskontroll (RSK 301), revidert standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), standard for eierskapskontroll (RSK 002) og standard for kontroll av vesentlige budsjettavvik (RSK 302). Sistnevnte standard vil bli behandlet i styret etter at høringsprosessen er over. I tillegg foregår det et arbeid med veiledere, både nye og oppdatering av allerede eksisterende veiledere. Alt dette hadde ikke vært mulig uten de tillitsvalgte i NKRF.

Komitestrukturen ble også diskutert på årsmøtet, og vi fikk en forsmak på hva vi har i vente i 2021. Arbeidsgruppa som jobber med struktur og økonomi fortsetter sitt arbeid fram mot årsmøtet i 2021, der vi skal ha en helhetlig diskusjon om både organisatorisk og økonomisk struktur i NKRF. Vi gleder oss til det.

På årsmøtet ble det varslet at den store strategidiskusjonen tar vi i 2021. Det er sendt ut et oppdatert strategirådslag til alle medlemmene. Det oppdaterte rådslaget tar opp i seg noen problemstillinger og erfaringer vi ikke visste så mye om ved begynnelsen av dette året. Det har vært et spesielt år, som har vist hvor sårbare vi er - men som også har vist vår evne til omstilling og nytenking. Det skal vi ta med oss i diskusjonen om framtida. Vi vet ikke hvordan den vil se ut, men det kan likevel være en nyttig øvelse å se inn i glasskula. Det får i gang tankene og visjonene om hva vi skal være i framover. Vi skaper selv vår historie.

Det har vært et spesielt år, som har vist hvor sårbare vi er - men som også har vist vår evne til omstilling og nytenking. Det skal vi ta med oss i diskusjonen om framtida.

Jeg vil derfor oppfordre alle til å gå gjennom strategirådslaget og komme med forslag og innspill til styret. Da får vi et best mulig grunnlag for strategiarbeidet fram mot årsmøtet i 2021.

Da Regjeringa la fram forslaget til ny revisorlov i desember 2019, ble det sagt at praksis fra kommunal og privat revisjon skulle likestilles. Imidlertid var nåløyet så lite at det i realiteten ikke ville bety en virkelig endring av praksisgodkjenninga. Norges Kommunerevisorforbund har siden den gang jobbet for at loven skal sikre en reell likestilling av praksisen.

Stortingets finanskomite hadde sin innstilling klar den 20. oktober, og den enstemmige innstillinga bærer preg av NKRFs arbeid for likestilling av praksis.

Stortingets finanskomite hadde sin innstilling klar den 20. oktober, og den enstemmige innstillinga bærer preg av NKRFs arbeid for likestilling av praksis.

Det vises i merknadene til Stortingets anmodningsvedtak fra juni 2018, om at man ber Regjeringa sikre at praksis fra kommunal revisjon likestilles med praksis fra privat revisjon.

Finanskomiteen viser til hensynet til rekruttering i offentlig revisjon, og skriver videre:

«Komiteen vil bemerke at kommunal- og fylkeskommunal revisjon er variert i sitt innhold, og at kravet om at revisor bør ha minst to års praksis med revisjon av regnskaps-, skatt – og merverdiavgiftspliktige foretak, ikke bør settes som kumulative krav. Komiteen ber på denne bakgrunn regjeringen sørge for reell likestilling mellom praksis fra kommunal og privat revisjon som grunnlag for godkjenning som statsautorisert revisor, og at regler om dette fastsettes i forskrift.»

Vi vil være aktive når forskriften skal utformes, og være tydelige i våre anbefalinger. Den dagen forskriften er ferdig og har tredd i kraft, kan vi feire for fullt. Men vi skal være godt fornøyde med resultatet så langt. Grunnlaget for likestilling er nå lagt i loven. Det kan vi feire allerede nå.

Året 2020 har vært et spesielt år. Vi vil huske det for all framtid. På både godt og vondt. Vi kan imidlertid fastslå at vi har stått på vakt for fellesskapets verdier også i denne situasjonen.

NKRF har lagt 75 år bak seg. Vi skal være stolte av historien, men se framover. Jeg vil derfor anbefale å lese vår jubileumsbok, som ble lansert på et digitalt bokbad på jubileumsdatoen 27. oktober. Der gjør vi nettopp det: Ser tilbake på de 75 årene - samtidig som vi diskuterer framtida. God lesning!

Lenke til Kommunerevisoren nr. 6/2020:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2020/6

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 6/2020