Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget

Finanskomiteens innstilling til ny revisorlov klar

Stortingets finanskomite avga 20. oktober sin innstilling til forslaget til ny revisorlov. Loven skal etter planen behandles av Stortinget 5. november og forventes satt i kraft fra 1. januar 2021.

Da Regjeringa la fram forslaget til ny lov i desember 2019, ble det sagt at praksis fra kommunal og privat revisjon skulle likestilles. Imidlertid var nåløyet så lite at det i realiteten ikke ville bety en virkelig endring av praksisgodkjenninga. Norges Kommunerevisorforbund har siden den gang jobbet for at loven skal sikre en reell likestilling av praksisen. Dette bærer finanskomiteens innstilling preg av.

Det vises i merknadene til Stortingets anmodningsvedtak fra juni 2018 om at man ber Regjeringa sikre at praksis fra kommunal revisjon likestilles med praksis fra privat revisjon.

Finanskomiteen viser til hensynet til rekruttering i offentlig revisjon, og skriver videre: «Komiteen vil bemerke at kommunal- og fylkeskommunal revisjon er variert i sitt innhold, og at kravet om at revisor bør ha minst to års praksis med revisjon av regnskaps-, skatt – og merverdiavgiftspliktige foretak, ikke bør settes som kumulative krav. Komiteen ber på denne bakgrunn regjeringen sørge for reell likestilling mellom praksis fra kommunal og privat revisjon som grunnlag for godkjenning som statsautorisert revisor, og at regler om dette fastsettes i forskrift.»

I forslaget fra finanskomiteen legges det inn en forskriftshjemmel i loven, slik at Regjeringa kan sørge for å oppfylle Stortingets ønske i en forskrift.

Komiteen ber også Regjeringa sikre overgangsordninger som gjør at kandidater med bachelorgrad som er inne i sitt praksisløp, får godkjenning.

Det er en enstemmig finanskomite som står bak innstillinga.

Les også: NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny revisorlov

Norges Kommunerevisorforbund er godt fornøyd med resultatet så langt, og vil følge situasjonen nøye fram mot Stortingets behandling i november.

Lenke til finanskomiteens innstilling - Innst. 34 L (2020-2021):

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-034l/