Fra venstre: Avtroppende styremedlem og varadirigent Torgun M. Bakken, styreleder og møtedirigent Per Olav Nilsen, og daglig leder og møtesekretær Rune Tokle styrte årsmøtet fra et studio i Oslo.

NKRFs årsmøte 2020 - historisk i jubileumsåret

Mandag 26. oktober 2020 ble NKRFs årsmøte for første gang avviklet digitalt. Og det dagen før forbundet rundet 75 år!

Totalt var 192 stemmer - fordelt på 71 personlige stemmer, 67 personlige fullmakter og 54 bedriftsstemmer - representert på årsmøtet 2020, som ble avholdt i Zoom.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene og valg, som er nærmere omtalt nedenfor, behandlet årsmøtet NKRFs strategi for 2020-2023 og forslag til endringer i komitestruktur og bedriftsmedlemskontingent (Saksliste 2020).

Strategidebatten, som ble igangsatt etter årsmøtet 2019, er, som følge av koronasituasjonen, delvis forsinket og forlenget til årsmøtet 2021. Styret foreslo derfor en videreføring av strategien fra 2019 fram til neste årsmøte. Årsmøtet sluttet seg til dette, samt at den pågående utredningen av NKRFs komitestruktur vil videreføres fram mot årsmøtet i 2021 med sikte på at denne på en best mulig måte er tilpasset forbundets rammevilkår. Etter en debatt ble følgende tilleggsforslag, som ble fremmet i møtet, vedtatt i strategisaken: Årsmøtet ber styret vurdere en standard for kontrollutvalgssekretariat fram mot årsmøtet i 2021.

Styrets forslag om endringer i komitestrukturen ble etter en del debatt enstemmig vedtatt. Dermed blir forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen slått sammen til én komite - forvaltningsrevisjonskomiteen med ansvar for både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. I tillegg blir hederstegnskomiteen avviklet og oppgavene overført til administrasjonen.

Styrets forslag til endringer i kontingenten for bedriftsmedlemmer ble også etter en debatt enstemmig vedtatt. Kontingenten for bedriftsmedlemmene beregnes fra 2021 slik:

 • Et fast beløp på kr 10 000 (økning fra kr 7 000)
 • 5 promille av årlig omsetning (økning fra 4,5 promille)
 • «Taket» heves til kr 150 000 (økning fra kr 90 000)

Endringen medfører også følgende tillegg i vedtektenes regler om representasjon - § 8, slik:

Kategori A: inntil 20 000 -> 1 stemme
Kategori B: 20 001-50 000 -> 2 stemmer
Kategori C: 50 001-90 000 -> 3 stemmer
Kategori D: 90 001-150 000 -> 4 stemmer

Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten motkandidater.

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder: Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg - 2019-21)

Nestleder: Alexander Etsy Jensen, Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, Vetaks (gjenvalg - 2020-22)

Styremedlemmer:

 • Mona Moengen, Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS - Vikus (ny - 2020-22)
 • Tor Ole Holbek, Agder Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2020-22)
 • Inger Anne Fredriksen, Viken Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2019-21)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

 • Disiplinærkomiteen: Morten Alm Birkelid, Revisjon Øst IKS (gjenvalg - 2020-22)
 • Forvaltningsrevisjonskomiteen: Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (ny - 2020-22)
 • Regnskapskomiteen: Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA (ny - 2020-22)
 • Kvalitetskontrollkomiteen: Kjell Ekman, Telemark kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2019-21)
 • Revisjonskomiteen: Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2020-22)
 • Kontrollutvalgskomiteen: Pål Ringnes, Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Vikus (ny - 2020-21)
 • Valgkomiteen: Morten Alm Birkelid, Revisjon Øst IKS (gjenvalg - 2020-21)

Les protokollen: NKRFs årsmøte 2020 (pdf)

Hederstegn og artikkelpris

I etterkant av årsmøtet ble Kirsti Torbjørnson tildelt forbundets hederstegn i sølv med diplom (se egen sak), og Sébastien M. Hille tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2019 (se egen sak).