Ting tar tid – refleksjoner i jubileumsåret

LEDER | En sommer gir rom for refleksjoner. Og jeg har blant annet tenkt at ting tar tid.

Det gjelder i hvert fall lovarbeid! Kommunelovutvalget ble nedsatt i juni 2013, dvs. for over sju år siden! Utvalget leverte sin innstilling i mars 2016, og i juni 2018 ble ny lov vedtatt!

Men så er spørsmålet: Er det positivt eller negativt? Her tror jeg vi skal være glade for den grundigheten som preger lovarbeidet i Norge. Det tar tid, men det er slik det må være i et demokratisk samfunn. Skal fagfolk, interesseorganisasjoner, enkeltmennesker, frivillige med flere få komme med sine synspunkt, tar det nødvendigvis tid. Og så skal Stortinget ha det siste ordet! Sånn må det være.

Vi skriver 2020, og fortsatt jobber NKRF med den loven som ble vedtatt i 2018 – i den forstand at vi nå er i en fase hvor våre egne veiledere blir oppdatert i henhold til den nye loven, og ikke minst: Nye standarder blir fastsatt! I 2020 har styret – etter et grundig arbeid fra en utvidet revisjonskomite med representanter fra Revisorforeningen og en omfattende høringsprosess internt og eksternt – fastsatt ny standard for forenklet etterlevelseskontroll (RSK 301). Og vi vet at den utvidede revisjonskomiteen jobber med standard som gjelder budsjettpremisser. I august ble to standarder til fastsatt av styret: Revidert standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og en helt ny standard for eierskapskontroll (RSK 002), og det etter like grundig jobb av forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen. Nå har de samme komiteene kastet seg over oppgaven med å lage en veileder til de to standardene. Kontrollutvalgskomiteen vår har gått gjennom veilederen for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene, og kommet med forslag til endringer, blant annet som følge av ny lov og forskrift. Oppdatert veileder ble fastsatt av styret i juni. Alt dette har ett mål for øye: Stadig forbedring av revisjon og kontroll i kommunene og fylkeskommunene, som et bidrag til en bedre egenkontroll.

Alt dette har ett mål for øye: Stadig forbedring av revisjon og kontroll i kommunene og fylkeskommunene, som et bidrag til en bedre egenkontroll.

Det er godt å se at det er en slik aktivitet og produksjon i jubileumsåret. Vi skal ikke hvile på våre laurbær, men stadig ha blikket vendt framover mot nye mål i demokratiets tjeneste.

Vi har også blitt satt på prøve i jubileumsåret – på en måte vi aldri tidligere har opplevd! Det gjelder hele samfunnet, og kommune-Norge har måttet ta sin del. Kommunene er leverandører av velferd til innbyggerne, men ikke bare det: De er demokratiske institusjoner som skal ivareta rettssikkerhet og deltagelse – også i en vanskelig tid. I slike situasjoner er det ekstra viktig at den kommunale egenkontrollen fungerer, og da er revisjon og kontroll et meget viktig bidrag. Det er mange spennende prosjekter på gang i ulike kommuner, blant annet forvaltningsrevisjoner i et koronaperspektiv.

Det er mange spennende prosjekter på gang i ulike kommuner, blant annet forvaltningsrevisjoner i et koronaperspektiv.

Jeg har også i løpet av sommeren blitt overbevist om at koronasituasjoen ikke er over med det første. Også dette tar tid!

Blant annet derfor blir det en digital jubileumsmarkering i år. Vi skal markere at vi gir ut en jubileumsbok med streif gjennom 75 år, men med blikket vendt framover. Det sørger 10 artikkelforfattere for! De gir mye ros, men også utfordringer vi må ta på alvor. Og ikke minst: Refleksjoner som kan videreutvikle vårt fag.

Ved årets begynnelse skrev jeg at våren 2020 ville bli preget av forslaget til ny revisorlov, og Stortingets behandling av denne. Jeg fikk delvis rett, men det var koronaen som etter hvert tok all plass, og Stortinget så seg nødt til å utsette behandlinga av ny revisorlov til høstsesjonen. Vi fortsetter derfor dette arbeidet med full styrke.

Med ønske om en aktiv og meningsfull høst.

Ta vare på deg selv.

Hilsen sprek 75-åring.

Lenke til Kommunerevisoren nr. 5/2020:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2020/5

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 5/2020