En strategi for framtida

LEDER | NKRF har lagt bak seg et årsmøte og en fagkonferanse. Det hadde bare gått sju måneder siden forrige årsmøte, og dermed var det naturlig å videreføre strategien som ble vedtatt i fjor.

Men hva sier egentlig NKRFs strategi?

Det er både en langsiktig del og en del med strategiske føringer.

NKRFs visjon er å være på vakt for fellesskapets verdier. Det er en visjon vi har hatt lenge, og den har ikke gått ut på dato – tvert om!

Vi opplever at den er midt i kjernen av det vi og våre medlemmer holder på med i det daglige. NKRFs medlemmer bekrefter at kommunenes regnskap gir et riktig bilde av den økonomiske situasjonen for fjoråret. I forbindelse med regnskapsrevisjonen gjøres det mange undersøkelser for å sjekke nettopp dette.

Våre medlemmer utfører forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller på oppdrag fra de folkevalgte, og dermed kan vi si mye om hvordan lover, regler og politiske vedtak følges opp. Og ikke minst, kan vi si mye om hvordan status er for de ulike tjenesteområdene som er viktige for innbyggerne.

Og vi må ikke glemme kontrollutvalgene og deres sekretariat. Gjennom sine bestillinger bidrar kontrollutvalgene til å få fram fakta som er nyttige for politikerne når de skal fatte sine beslutninger – og til sjuende og sist for innbyggerne når de skal gjøre sine valg.

Åpenhet i forvaltningen er et viktig prinsipp i Norge, og det bidrar NKRFs medlemmer til hver dag gjennom den jobben de gjør.

Og NKRF jobber kontinuerlig for å bedre rammevilkårene for kommunal kontroll og revisjon – slik at jobben kan gjøres bedre og etter standarder og retningslinjer vi alle slutter opp om.

Kort sagt, er det ønskede etterlatte inntrykk av NKRF at vi bidrar til at kommune-Norges drives i tråd med fellesskapets interesser.

Kort sagt, er det ønskede etterlatte inntrykk av NKRF at vi bidrar til at kommune-Norges drives i tråd med fellesskapets interesser.

For å få til dette må vi være den dominerende faglige aktøren på kontroll og revisjon av kommunal virksomhet. Det betyr at vi skal stå i front for en framtidsrettet utvikling av våre fagområder.

Et viktig delmål her er å være standardsettende organ. Viktigheten av dette bør ikke undervurderes. Våre regnskapsrevisorer følger de internasjonale revisjonsstandardene, og i tillegg har vi retningslinjer og standarder for tilleggsoppgavene kommuneloven pålegger oss. Dette er retningslinjer og standarder som er allment akseptert i bransjen, og som derfor er retningsgivende for all regnskapsrevisjon i kommunal sektor. Det viser at vi setter høye krav til oss selv, men like mye gir det en mulighet for våre oppdragsgivere å vurdere den jobben vi gjør. Og det må vi tåle. Skal vi være ledende, må vi ha tillit.

Og det må vi tåle. Skal vi være ledende, må vi ha tillit.

Innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er dette like viktig, og standardene innen dette området er standardsettende for hele forvaltningsrevisjonsmiljøet i kommunal sektor. Vår forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomite er – som et ledd i dette arbeidet – i ferd med å avslutte det viktige arbeidet med oppdatering av veilederen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Kontrollutvalgene og kontrollutvalgssekretariatene utfører ikke revisjon, men det betyr ikke at vi ikke skal utvikle metoder som tar mål av seg til å øke kvaliteten på arbeidet som sekretariatene gjør overfor kontrollutvalgene. Derfor har arbeidet med utvikling av anbefalinger og normer for sekretariatene skutt fart, og vår kontrollutvalgskomite jobber med dette. Vi skal ikke standardisere arbeidet som sekretariatene gjør, men hvis bransjen kan bli enige om noen anbefalinger og til slutt normer som øker kvaliteten, er ikke noe bedre enn det. Det må uansett hele tida være rom for lokalt skjønn fra kommune til kommune.

Vi skal ikke standardisere arbeidet som sekretariatene gjør, men hvis bransjen kan bli enige om noen anbefalinger og til slutt normer som øker kvaliteten, er ikke noe bedre enn det.

NKRFs strategi inneholder mye, men jeg vil trekke fram et delmål til – og det er bærekraft. Årsmøtet vedtok at «NKRF skal bidra til økt kvalitet i bærekraftrapportering fra kommunal og offentlig virksomhet». Fagkonferansen som ble arrangert i forlengelsen av årsmøtet, hadde mye fokus på dette. Internasjonale og nasjonale mål vil sette store krav til politikerne og forvaltninga innen kommunal sektor når det gjelder bærekraft. Og et viktig element her er: Hvordan måler vi effekten av politiske vedtak og tiltak – og hvordan mål vi måloppnåelsen?

Her kan kommunal kontroll og revisjon bidra – ikke alene, men i samarbeid med andre relevante fagmiljøer.

Her kan kommunal kontroll og revisjon bidra – ikke alene, men i samarbeid med andre relevante fagmiljøer. Vi kan bidra til å sikre kvaliteten på kommunenes og fylkeskommunenes rapportering på dette området – og det vil være til uvurderlig hjelp i arbeidet med å sikre en bærekraftig framtid. Også det handler om felleskapets verdier.

Lenke til kontroll & revisjon nr. 4/2022:

https://www.nkrf.no/kontroll-og-revisjon/2022/4

Denne artikkelen ble publisert i kontroll & revisjon nr. 4/2022