Fra årsmøtesalen i Ålesund | Foto: Bjørn Bråthen

NKRFs årsmøte 2022 – stø kurs

Det faktum at det kun var sju måneder siden forrige årsmøte, preget sakslista og gjennomføringen av årsmøtet i Ålesund.

Årsmøtet 2022 ble avholdt 31. mai på Quality Hotel Waterfront i Ålesund i forkant av den tradisjonelle fagkonferansen samme sted.

Det var i overkant 80 personer til stede, og disse representerte 83 personlige stemmer, 85 personlige fullmakter og 549 bedriftsstemmer (fordelt på 20 bedriftsmedlemmer). Det høye antallet bedriftsstemmer skyldes fjorårets endringer i vedtektene om at bedriftsstemmene skal utgjøre minst 2/3 av de totalt mulige stemmene på årsmøtet (§ 8).

Årsmøtet ble gjennomført på rekordtid (vel én time) og ble ledet med stø hånd av æresmedlem Reidar Enger, som nylig gikk av som sekretariatsleder for kontrollutvalget i Oslo. Med seg som varadirigent, hadde han Anne-Lise Roald, Møre og Romsdal Revisjon SA.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene - årsregnskap, beretninger, årsbudsjett og valg, var det kun én sak om styrets forslag til strategi.

Les også: NKRFs årsmøte 31. mai 2022 (+)

Underskuddet for 2021 ble større enn budsjettert, og dette skyldes i hovedsak høy reguleringspremie til KLP og at pandemien bidro til få fysiske konferanser og redusert deltakelse på noen av de digitale alternativene.

Beretningene fra styret og komiteene vitnet om høy aktivitet i den korte årsmøteperioden til tross for pandemien. Noe de tillitsvalgte og administrasjonen høstet honnør for.

Styret la fram forslag til strategi for perioden 2022-2033. Det ble enstemmig vedtatt en videreføring av den strategien som fjorårets årsmøte vedtok for sju måneder siden.

Ønsket etterlatt inntrykk
NKRF bidrar til at kommune-Norge drives i tråd med fellesskapets interesser.

Hovedmål
NKRF skal som interesseorganisasjon være den dominerende faglige aktøren på revisjon og kontroll av kommunal virksomhet. Vi bidrar til en fremtidsrettet utvikling av våre fagområder.

Delmål

 • NKRF skal være foretrukket interesseorganisasjon for de som jobber innenfor våre fagfelt, og bidra til kunnskapsformidling blant medlemmene.
 • NKRF skal være standardsettende.
 • NKRF skal i perioden bidra til å øke betydningen av og interessen for revisjon og kontroll - som en forutsetning for det norske lokaldemokratiet.
 • NKRF skal i perioden oppfattes å være en pådriver og foretrukken premissleverandør for å profesjonalisere revisjon og kontroll.
 • NKRF skal bidra til økt kvalitet i bærekraftrapportering fra kommunal og offentlig virksomhet.

Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten motkandidater.

Styret har uendret sammensetning etter årsmøtet:

Leder: Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg - 2021-23)

Nestleder: Alexander Etsy Jensen, Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, Vetaks (gjenvalg - 2022-24)

Styremedlemmer:

 • Mona Moengen, Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS - Vikus (gjenvalg - 2022-24)
 • Tor Ole Holbek, Agder Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2022-24)
 • Inger Anne Fredriksen, Viken Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2021-23)

De respektive komiteene har de samme ledere etter valgene på årsmøtet:

 • Disiplinærkomiteen: Morten Alm Birkelid, Revisjon Øst IKS (gjenvalg - 2022-24)
 • Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen: Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (gjenvalg - 2022-24)
 • Kvalitetskontrollkomiteen: Øyvind Nordbrønd Grøndahl, Romerike revisjon IKS (gjenvalg - 2022-24)
 • Revisjons- og regnskapskomiteen: Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2022-24)
 • Kontrollutvalgskomiteen: Pål Ringnes, Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Vikus (gjenvalg - 2022-24)
 • Valgkomiteen: Morten Alm Birkelid, Revisjon Øst IKS (gjenvalg - 2022-23)

Det ble imidlertid valgt tre nye komitemedlemmer. To i forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen: Anne Sæterdal, Vestfold og Telemark Revisjon IKS, og Kari Gåsemyr, Deloitte AS, og én i kontrollutvalgskomiteen: Carine Jøssang, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat.