Bedre rammer for kommunal egenkontroll – men synligheten må vi skape selv

Rammene rundt den kommunale egenkontrollen er i endring. Ny kommunelov ble vedtatt i 2018, og i skrivende stund er nye forskrifter på høring.

Norges Kommunerevisorforbund deltar aktivt i disse prosessene – for å skape bedra rammevilkår for de som jobber med revisjon og tilsyn.

Kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften heter det nå. Den er på høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og skal erstatte dagens to forskrifter, nemlig kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften.

Kontrollutvalgenes rolle skal styrkes. Et eksempel på det er at et kontrollutvalg etter ny lov må ha minst fem medlemmer, mot dagens tre. Et annet eksempel er at kontrollutvalget og revisjonen får innsyn i selskaper som utfører oppdrag på vegne av kommunen og fylkeskommunen. Dette vil – hvis vi bruker det rett – være med på å styrke den folkevalgte kontrollen i kommune-Norge.

Revisjon og tilsyn er to sider av samme sak: Kontrollutvalget bestiller oppdrag fra revisjonen. Revisjonen utfører og kommer tilbake til kontrollutvalget med en rapport– som i sin tur behandler denne og innstiller til kommunestyret.

En ganske omstendelig prosess, vil noen si. Men den er nødvendig. Det er en forutsetning for folkevalgt kontroll, at de folkevalgte har noen som gjør jobben og legger fakta på bordet. Arbeidsdelingen mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon må foredles i praktiseringen av ny lov og forskrift.

Arbeidsdelingen mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon må foredles i praktiseringen av ny lov og forskrift.

Kontrollutvalgets rolle er avgjørende for en god egenkontroll. Lov og forskrift er viktig, men det er ikke det eneste som teller. Like viktig er vår praktisering av disse.

I denne sammenheng vil jeg på det sterkeste oppfordre kontrollutvalgene til å ta mer plass og bruke den tilliten de har fått i sine kommunestyrer. Med dette mener jeg ikke at kontrollutvalgene skal gå ut over sine fullmakter, men være mer synlig i det kommunale landskapet. Sørg for at innbyggerne vet at dere eksisterer – og hvem dere er! Sørg i hvert fall for at kommunestyrene er bevisst deres eksistens som kommunestyrets kontrollorgan. Denne synligheten kan ikke vedtas, den må skapes.

Jeg tør våge den påstand at jo mer synlig et kontrollutvalg er, jo bedre blir den kommunale egenkontrollen.

Jeg tør våge den påstand at jo mer synlig et kontrollutvalg er, jo bedre blir den kommunale egenkontrollen. Flere vil bruke kontrollutvalget, og kontrollutvalgsmedlemmene vil bli mer sikre i utøvelsen av vervene sine.

Og blir den kommunale egenkontrollen bedre – vil det være til fordel for fellesskapets verdier.

Gjennom mange år har Norges Kommunerevisorforbund utarbeidet veiledere som skal hjelpe kontrollutvalg, sekretariat og revisjon til å gjøre en god jobb. Vi vil også bidra til at sekretariat og revisjon utvikler sin skikk og kompetanse til beste for kontrollutvalgene.

Målet vårt er å skape bedre rammevilkår for kontrollutvalgene slik at de kan innta den synlige rollen som behøves – på vakt for fellesskapets verdier!

Målet vårt er å skape bedre rammevilkår for kontrollutvalgene slik at de kan innta den synlige rollen som behøves – på vakt for fellesskapets verdier!

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 3/2019