Fire nye år på vakt for fellesskapets verdier

I disse dager har kommunestyre etter kommunestyre og fylkesting etter fylkesting blitt konstituert. Det har vært spennende å følge med på forhandlinger i de ulike kommunene: Hvem blir ordfører, hvem blir medlem av de ulike utvalgene – og hvem blir medlem av kontrollutvalget?

Mange nye politikere starter en viktig jobb for fellesskapet i disse dager, og de fleste gjør det på fritida. Når man leser om de ulike forhandlingene i kommune-Norge, blir man slått av hvor mange mennesker som er engasjert for vårt felles beste. Ja, de er uenige om løsningene, de kan diskutere så fillene fyker, men det er det som er demokratiet. Vi må gå ut fra at det store flertallet av dem har fellesskapets beste i tankene når de bruker time etter time av fritida til å lese dokumenter og sitte i møter.

KS er i gang med sitt folkevalgtprogram, og mange kommunepolitikere vil nå utover være samlet for å ta del i dette. Slik vi opplever det er dette helt unikt sammenlignet med andre land. Det bidrar til at lokalpolitikerne er godt rustet til den viktige gjerningen de skal ta fatt på i disse dager.

Også medlemmene av kontrollutvalgene inviteres de fleste steder med på folkevalgtprogrammet, men det er viktig at kontrollutvalgene også har sitt eget opplegg. Norges Kommunerevisorforbund har utarbeidet et opplæringsopplegg for dette som benyttes av våre medlemmer i kommunikasjonen med de nye kontrollutvalgene. Det er et nytt opplegg sammenlignet med det som ble sendt ut for fire år siden. Dette skyldes blant annet ny kommunelov og nye forskrifter. Det er viktig med lokale tilpasninger, så derfor er det fullt mulig å vektlegge enkelte tema framfor andre. Vi ønsker lykke til med oppstarten og oppfordrer til en aktiv bruk av opplæringspakken.

Norges Kommunerevisorforbund har utarbeidet et opplæringsopplegg for dette som benyttes av våre medlemmer i kommunikasjonen med de nye kontrollutvalgene.

NKRFs veileder for overordnet analyse oppdateres i disse dager, og vil bli tilpasset den nye kommuneloven. Det blir derfor en veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering. Når den er ferdigstilt, vil den bli tilgjengeliggjort, for det er i løpet av dette og neste år at risiko- og vesentlighetsvurderingene skal gjennomføres.

Skal kontrollutvalgene kunne gjøre jobben sin, må de ta i bruk de verktøyene de har til rådighet. Forvaltningsrevisjon er et slikt verktøy. I lovens forarbeider vektlegges risiko- og vesentlighetsvurderingens betydning for det arbeidet kontrollutvalget skal gjøre de neste fire årene, og da spesielt som et grunnlag for bestilling av forvaltningsrevisjoner.

Vi vil på det sterkeste oppfordre alle kontrollutvalgene til å vektlegge dette, og bruke forvaltningsrevisjon som det verktøyet det kan være i den kommunale egenkontrollen. En forvaltningsrevisjon skal bidra til å skaffe fram fakta og informasjon for både politikere og administrasjon. Den skal gi et beslutningsgrunnlag for kommunens forbedringsarbeid innen ulike tjenesteområder. Og det er nesten ingen grenser for hvilke områder eller tjenestefunksjoner forvaltningsrevisjon kan anvendes på. Her er det kun politikernes fantasi som setter begrensninger! Vi oppfordrer til å bruke fantasien, men selvfølgelig også fornuften. Da kan det ligge til rette for et planmessig forbedringsarbeid i kommuner og fylkeskommuner.

Vi vil på det sterkeste oppfordre alle kontrollutvalgene til å vektlegge dette, og bruke forvaltningsrevisjon som det verktøyet det kan være i den kommunale egenkontrollen.

Så skal vi i NKRF bidra til et kontinuerlig utviklingsarbeid for å gjøre forvaltningsrevisjon til et enda bedre verktøy for kommunene framover. Dette gjøres blant annet ved en gjennomgang av standard for forvaltningsrevisjon og etter hvert også veilederen for dette. I skrivende stund er mange forvaltningsrevisorer samlet til workshop om standarden og hvordan den kan bli enda bedre. Er du nysgjerrig, ta en titt på standarden slik den er i dag på vår hjemmeside nkrf.no.

Et viktig ledd i opplæringstilbudet til kontrollutvalgene, er Kontrollutvalgskonferansen, som går av stabelen 29. og 30. januar 2020. Der vil vi gi tilbud om kurs både når det gjelder kommuneregnskap og rolleforståelse. Vi ønsker allerede nå velkommen til denne årlige samlinga av kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet.

Vi ønsker allerede nå velkommen til denne årlige samlinga av kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet.

Velkommen til fire nye år – på vakt for fellesskapets verdier.

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 6/2019