Tillit og fellesskapets verdier – kommunal kontroll og revisjon i et nøtteskall

LEDER | I skrivende stund er det kun dager siden fristen for å avgi revisjonsberetning i kommunene gikk ut. Et intensivt arbeid resulterer i en revisjonsberetning på et par sider. Og kanskje vies den ikke så mye oppmerksomhet når kommunestyret skal behandle regnskapet? Lite lønn for strevet, kan man kanskje tenke.

Men hadde jobben ikke blitt gjort, hadde det blitt mye oppmerksomhet – i negativ forstand! Og vurderingen av om årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, hadde uteblitt – og dermed hadde en del av tilliten forsvunnet. Tilliten mellom innbyggerne og kommunen – og tilliten mellom revisor og kommunen.

Dette ville også fått større konsekvenser enn kun for den enkelte kommune. Tilliten til aggregerte tall for kommunesektoren ville forsvunnet. Kort sagt: hele systemet ville falt sammen.

Sånn er det heldigvis ikke. Og jeg vil berømme alle revisorer for den jobben som gjøres i forbindelse med årsoppgjøret og revisjon av årsregnskapene. Jobben er mye større og omfattende enn revisjonsberetningen kan tyde på. Det gjøres vurderinger av internkontrollen, mislighetsrisiko, IT-systemenes integritet m.m.

Resultatet av revisors arbeid er også gjenstand for omfattende behandling i folkevalgte organer. Kontrollutvalgene uttaler seg om årsregnskapet og årsberetningen før formannskap og kommunestyrer får det til behandling.

Revisors rapport om regnskapsrevisjonen kan også gi gode innspill til kommende forvaltningsrevisjoner.

Revisors rapport om regnskapsrevisjonen kan også gi gode innspill til kommende forvaltningsrevisjoner.

Dette er veldig aktuelt i år. Om få måneder skal det velges nye kommunestyrer og dermed også kontrollutvalg i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger er i gang mange steder, og de nye kommunestyrene skal innen utgangen av neste år behandle planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Det ligger mange muligheter i disse prosessene. Her har kommunene en enestående mulighet til å undersøke og få fram fakta om tjenestene de gir til innbyggerne – for å forbedre dem og sikre at de fungerer etter intensjonen. Slike undersøkelser kan gi gode beslutningsgrunnlag for politikere og administrasjon – og ikke minst kan de bidra til å bedre rettssikkerheten til innbyggerne.

Slike undersøkelser kan gi gode beslutningsgrunnlag for politikere og administrasjon – og ikke minst kan de bidra til å bedre rettssikkerheten til innbyggerne.

Revisjon handler om tillit. I kommunal sektor handler det om tilliten til at fellesskapets verdier blir forvaltet på en måte som er til beste for innbyggerne. Intet mindre.

Det er store ord, men vi har ambisjoner på vegne av oss selv – og på vegne av fellesskapet. Vår visjon er å være på vakt for fellesskapets verdier.

Kontrollutvalgene som skal velges til høsten, står foran viktige oppgaver.

Kontrollutvalgene som skal velges til høsten, står foran viktige oppgaver. Selv om mange fortsetter inn i en ny periode, vil det også komme mange nye inn i utvalgene. En undersøkelse NKRF gjorde blant landets kontrollutvalg tidligere i år, viser at færre enn 50 prosent av kontrollutvalgenes medlemmer har sittet mer enn en periode.

Så etter valget blir det opplæring av kontrollutvalg. NKRF skal gjøre en jobb her, og i samarbeid med våre medlemmer, bidra til at landets kontrollutvalg får god opplæring. Sekretariatene spiller her en stor rolle, og vi vil være i nær kontakt med dem for å lage et best mulig opplegg.

Og så håper vi at egenkontrollen også blir viet plass i KS sitt folkevalgtprogram som skal gjennomføres i de fleste av landets kommuner og fylkeskommuner.

Og så håper vi at egenkontrollen også blir viet plass i KS sitt folkevalgtprogram som skal gjennomføres i de fleste av landets kommuner og fylkeskommuner. Her vil vi komme med innspill til tema som kan være nyttige for kommunepolitikerne – i deres daglige arbeid.

Lenke til kontroll & revisjon nr. 3/2023:

https://www.nkrf.no/kontroll-og-revisjon/2023/3

Denne artikkelen ble publisert i kontroll & revisjon nr. 3/2023