En hektisk vår – og et spennende jubileumsår

Det har vært en hektisk vår. Utkast til forskrifter har kommet som perler på en snor, og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har gjennom sine fagkomiteer og styret behandlet høringsuttalelser.

Som jeg sa under fagkonferansen og årsmøtet på Hamar i juni: Tusen takk til alle som har bidratt for å bedre våre rammevilkår og utvikle kommunal revisjon og kontroll. Det er til beste for kommunene og innbyggerne. Det er til beste for fellesskapets verdier.

Til høsten fortsetter arbeidet ufortrødent med samme styrke. Vi begynner med aktiv deltagelse på Arendalsuka. Vi skal sette vårt preg på gatebildet og debatten. I år er temaet rettssikkerhet for den vanlige innbyggeren – sett fra et kommuneperspektiv. Alle bor i en kommune, og hvilke rettigheter gir det oss? For å belyse det temaet kommer Geir Lippestad, som nå er tilbake i sitt virke som advokat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil også være representert ved statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo. Tolga kommune har vært på alles lepper siden i fjor høst, og det har ikke stilnet ennå. Marit Gilleberg, som er leder av kontrollutvalget i kommunen, kommer – og det gjør også ordføreren i Mandal, Alf Erik Andersen. At rettsikkerheten også er en del av fellesskapets verdier er det ikke tvil om, men hvordan ivaretar vi den på en best mulig måte? Vi gleder oss!

I år er temaet rettssikkerhet for den vanlige innbyggeren – sett fra et kommuneperspektiv.

Budsjett- og regnskapsforskriften ble fastsatt 7. juni, og i skrivende stund er det også håp om at den nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften blir fastsatt før sommeren. Det betyr at nye rammevilkår er på plass – og det betyr også at arbeidet med oppdatering av veiledere kan begynne. Det er et omfattende arbeid som skal gjøres av NKRF i løpet av høsten når det gjelder å tilpasse våre verktøy til ny kommunelov og nye forskrifter. Her skal vi ha en konstruktiv dialog internt i NKRF – og mellom NKRF og våre samarbeidspartnere!

27. oktober 2020 fyller NKRF 75 år. Det skal markeres med et stort jubileumsarrangement i Oslo – over flere dager! Vi slår sammen de faste konferansene, som arena for forvaltningsrevisjon, møteplass for selskapskontroll, sekretariatssamlinga, lederkonferansen og fagtreffet for regnskapsrevisorer til én stor konferanse. Det begynner med årsmøtet mandag 26. oktober, og så går det slag i slag med faglig påfyll – kombinert med markering av 75 år i tjeneste for fellesskapets verdier.

Med historien som bakteppe skal vi på årsmøtet i 2020 også se inn i framtida. Vi skal vedta en ny strategi for NKRF. Fram til da skal vi ha en strategidiskusjon der så mange som mulig skal involveres. Tanken er at en stor del av lederkonferansen i oktober skal brukes til å diskutere strategien, og at tema og tanker skal forankres der, slik at diskusjonen skal skje blant medlemmene i bedriftene.

Med historien som bakteppe skal vi på årsmøtet i 2020 også se inn i framtida. Vi skal vedta en ny strategi for NKRF.

Utviklinga og endringene som skjer vil berøre oss alle. Kommuner slår seg sammen, det samme gjør bedriftsmedlemmene i NKRF. Dermed blir det større, men færre medlemmer. Hvilke konsekvenser vil det ha for NKRF i framtida – og for kommunal revisjon og kontroll? Og hvordan vil den teknologiske utviklinga påvirke oss? Og et spørsmål vi alle må stille oss er: Hvilken rolle skal NKRF ha og hvilken rolle skal medlemmene ha framover? Her må det bli en felles forståelse for roller og ansvar. En slik felles forståelse blant NKRFs medlemmer vil gjøre oss rustet til å møte framtida - på vakt for fellesskapets verdier!

Men først er det sommer! Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle lesere av Kommunerevisoren en riktig god sommer.

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 4/2019